Путешествие “турка” Синдбада: к проблеме выявления источников в арабографичных славяноязычных рукописях литовских татар
Статьи
Galina Miškinienė
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2019-11-19
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(1).09
PDF

Reikšminiai žodžiai

литовские татары
рукописи
китабистика
полукитаб
текстологический анализ

Kaip cituoti

Miškinienė G. (2019) „Путешествие “турка” Синдбада: к проблеме выявления источников в арабографичных славяноязычных рукописях литовских татар“, Slavistica Vilnensis, 64(1), p. 117-132. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(1).09.

Santrauka

Статья посвящена проблеме выявления источников арабографичных славяноязычных рукописей литовских татар, среди которыx могут встречаться как мусульманские, так и немусульманские тексты. Основным источником арабских вставок служили Коран, хадисы, а также многочисленные тексты из мусульманских книг о деяниях пророков или из сборников молитв. К наиболее популярным немусульманским источникам следует отнести Тору, Библию и Псалмы Давида.
Целью исследования является установление источника арабографичного текста о путешествии “турка” Синдбада, обнаруженного нами в рукописи Полтожицкого (1830 г.). В статье высказываются соображения общего характера, относящиеся к предполагаемым источникам, описываются графико-орфографические, фонетические, лексические, грамматические особенности исследуемого текста.

“Turko” Sindbado kelionė: Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų rašmenimis rašytų tekstų šaltinio nustatymo problema
Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų rašmenimis rašytuose rankraščiuose esamų tekstų šaltinio nustatymu. Tarp šaltinių, kuriais naudojosi rankraščių sudarytojas, išsiskiria dvi pagrindinės rūšys: musulmoniški ir nemusulmoniški. Korano suros, atskiri ajatai, chadisai, tekstai apie pranašų gyvenimą iš įvairių knygų ir maldaknygių buvo vienais iš pagrindinių arabiškų intarpų šaltiniu. Prie populiariausių nemusulmoniškų šaltinių priskiriami Tora, Biblija ir Dovydo Psalmės.
Mūsų tyrimo tikslas — nustatyti teksto Turko Sindbado kelionė iš Poltožickio rankraščio (1830) šaltinį. Straipsnyje pateiktas išsamus paleografinis rankraščio aprašymas, nurodomi teksto fonetiniai, grafiniai bei ortografiniai, taip pat leksiniai ir gramatiniai ypatumai, išdėstomos bendros prielaidos, leidžiančios nustatyti panaudotą teksto šaltinį – Supraslėje išleista knyga “Turczyn woiażuiący” (1797).
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos totoriai, rankraščiai, kitabistika, pusiau kitabas, tekstologiniai tyrimai

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.