Войновский список философских сочинений Иоанна Дамаскина и Иоганна Шпангенберга в переводе Андрея Курбского
Статьи
Nadezhda Morozova
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).21
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Иоанн Дамаскин
Андрей Курбский
церковнославянская письменность
рукописи
переводы
староверы
Войновский монастырь
Польша

Kaip cituoti

Morozova N. (2019) „Войновский список философских сочинений Иоанна Дамаскина и Иоганна Шпангенберга в переводе Андрея Курбского“, Slavistica Vilnensis, 64(2), p. 59-72. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).21.

Santrauka

 В Музее икон и культуры старообрядцев (Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców) в д. Войново (Варминско-Мазурское воеводство, Польша) хранится рукописный сборник конца ХIХ в., содержащий переводы философских сочинений Иоанна Дамаскина, Иоганна Шпангенберга и Псевдо-Иустина Философа, а также два оригинальных текста Андрея Курбского. Изучение текстов рукописи показало, что произведения Дамаскина и Шпангенберга в этом сборнике представлены в переводе Курбского-Оболенского. Цель настоящей работы — определить структурно-композиционных особенности войновского списка переводов философских сочинений Дамаскина и Шпангенберга, выполненных в 1570-х гг. в кружке Андрея Курбского, и на основе выявленных примет попытаться найти потенциально родственные списки, которые могли быть антиграфом или протографом войновской рукописи. Проведенное исследование позволило выявить четыре списка переводов «Диалектики» и «Введения в догматы» Дамаскина (и «Силлогизмов» Шпангенберга), потенциально родственных войновскому. По крайней мере два из них содержат идентичные войновскому структурно-композиционные особенности оформления перевода «Введения в догматы».

Andrejaus Kurbskio Jono Damaskiečio ir Johanno Spangenbergo filosofinių kūrinių vertimų Voinovo vienuolyno nuorašas
Sentikių ikonų ir kultūros muziejuje (Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców) Voinovo k. Lenkijoje (Varmijos Mozūrų vaivadija, Lenkija) saugomas XIX a. pabaigos rankraštinis rinkinys, kurį sudaro Jono Damaskiečio, Johanno Spangenbergo, Pseudo-Justino Kankinio filosofinių kūrinių vertimai ir du originalūs Andrejaus Kurbskio veikalai. Tekstų tyrimas parodė, kad šiame rankraštyje pateikti Andrejaus Kurbskio ir Mykolo Obolenskio Damaskiečio ir Spangenbergo kūrinių vertimai. Šio darbo tikslas – atskleisti Voinovo vienuolyno nuorašo Kurbskio ir jo bendraminčių (Damaskiečio ir Spangenbergo) kūrinių vertimų struktūros ir kompozicijos ypatumus bei, pasitelkus išaiškintus bruožus, surasti potencialiai (tariamai) giminingus nuorašus, kurie galėtų būtų Voinovo rankraščio antigrafai arba protografai. Tyrimo metu pavyko išaiškinti keturis nuorašus su Damaskiečio Dialektikos ir Įvado į dogmas (ir Spangenbergo traktato Trivium fragmento „Silogizmai“) vertimais, kurie gali būti susiję su Voinovo kodeksu. Bent du iš jų turi struktūrinių ir kompozicinių bruožų, identiškų saugomam buvusiame sentikių Voinovo vienuolyne Damaskiečio Įvado į dogmas vertimo nuorašui.
Reikšminiai žodžiai: Jonas Damaskietis, Andrejus Kurbskis, bažnytinė slavų raštija, rankraščiai, vertimai, sentikiai, Voinovo vienuolynas, Lenkija

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.