Дополнения к списку полонизмов в русском приказном языке ХVII века
Статьи
Liudmila Pavlovna Garbul
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).22
PDF

Reikšminiai žodžiai

лексическое заимствование
полонизм
приказный язык
дипломатическая(- ие) корреспонденция (документы)
письменность Великого княжества Литовского

Kaip cituoti

Garbul L. P. (2019) „Дополнения к списку полонизмов в русском приказном языке ХVII века“, Slavistica Vilnensis, 64(2), p. 73-84. doi: 10.15388/SlavViln.2019.64(2).22.

Santrauka

В статье на материале дипломатической корреспонденции Московского государства первой половины ХVII в. рассматривается история четырех лексем: мевати ‘иметь’, меновати ‘называть, именовать’, мѣтися ‘чувствовать себя; поживать’, мешканецъ ‘житель, обитатель’. Цель автора — доказать, что эти слова являются лексическими заимствованиями из польского языка. Исследование основано на тщательном сопоставлении данных разного типа словарей русского, белорусского, украинского и польского языков, что позволило доказать неисконность данных лексем в русском языке и установить источник заимствования, а также выявить посредническую роль письменности Великого княжества Литовского в польско-русских языковых контактах. Материалы данной публикации могут быть использованы для дополнения и уточнения информации этимологических и исторических словарей славянских языков.

XVII amžiaus kanceliarinės (prikazų) rusų kalbos polonizmų sąrašo papildymai
Santrauka. Straipsnyje, remiantis Maskvos Rusijos diplomatine korespondencija (ХVII a. pradžios), nagrinėjama keturių žodžių: mevati ‘turėti’, menovati ‘vadinti, pavadinti’, metsja ‘jaustis’, meškaniec ‘gyventojas’ istorija. Autorė siekia įrodyti, kad šie žodžiai yra leksiniai skoliniai iš lenkų kalbos. Tyrimas pagrįstas kruopščiu įvairių tipų rusų, baltarusių, ukrainiečių ir lenkų kalbų žodynų duomenų palyginimu. Atliktas etimologinis-istorinis tyrimas leido įrodyti leksemų atsiradimą rusų kalboje skolinimo būdu (iš lenkų kalbos) ir nustatyti skolinimosi šaltinį. Straipsnyje taip pat pavaizduotas LDK raštijos – tarpininkės vaidmuo lenkų ir rusų kalbų kontaktuose. Straipsnio medžiaga gali būti panaudota slavų kalbų etimologinių ir istorinių žodynų informacijai papildyti ir patikslinti.
Reikšminiai žodžiai: leksinis skolinys, polonizmas, kanceliarinė (prikazų) kalba, diplomatinė korespondencija (dokumentai), LDK raštija

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.