К вопросу о русских и польских грамматиках XVIII в. как учебниках по теории языка
Статьи
Alla Kozhinowa
Белорусский государственный университет
Publikuota 2020-09-24
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(1).35
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

теория языка
польская лингвистика
русская лингвистика
учебники родного языка XVIII в.
В. Е. Адодуров
М. В. Ломоносов
А. А. Барсов
В. Шилярский
О. Копчиньский

Kaip cituoti

Kozhinowa A. (2020) „К вопросу о русских и польских грамматиках XVIII в. как учебниках по теории языка“, Slavistica Vilnensis, 65(1), p. 43-58. doi: 10.15388/SlavViln.2020.65(1).35.

Santrauka

В статье рассматриваются способы представления проблем теории языка русских и польских грамматистов XVIII–начала XIX вв. В. Е. Адодурова, М. В. Ломоносова, А. А. Барсова, В. Шилярского, О. Копчиньского. Будучи первыми грамматиками на родном языке, их работы были инновационными для своего времени, оставаясь ориентиром и для следующего поколения русских и польских грамматистов вплоть до появления научной лингвистики в России и Польше. Приводятся данные о том, что рассматриваемые труды преследовали не только цель подробного описания системы русского и польского языков или обучения правильному употреблению единиц этой системы в речи, но и содержали теоретические сведения на уровне, во многом сопоставимом с уровнем современных лингвистических знаний. Это данные из области лингвистической типологии, представление о наличии у языка коммуникативной, когнитивной, номинативной и поэтической функций (без употребления соответствующих терминов), рассуждение о формах существования языка – письменной и устной, а также зачатки представлений о дихотомии языка и речи, сведения о природе языкового знака, включающие представления о его произвольности, а также о его семантике и прагматике, рассуждения об отношениях на фонетико-фонологическом уровне и идеи функционального синтаксиса. Проведенное исследование также позволяет сделать вывод о том, что грамматики XVIII в. являются отражением исторической ситуации, в которой создавался грамматический труд.

XVIII а. rusų ir lenkų kalbų gramatikos kaip kalbos teorijos vadovėliai

Straipsnyje nagrinėjami XVIII–XIX a. pradžios rusų ir lenkų gramatikų autorių: V. J. Adodurovo, M. V. Lomonosovo, A. A. Barsovo, V. Šiliarskio, О. Kopčinskio kalbos teorijos pristatymo būdai. Būdami pirmosiomis gimtosios kalbos gramatikomis, jų darbai buvo naujoviški, į juos orientavosi kiti rusų ir lenkų gramatikų kūrėjai iki mokslinės kalbotyros atsiradimo Rusijoje ir Lenkijoje. Straipsnyje pateikiama duomenų, liudijančių, kad nagrinėjamų darbų tikslas buvo ne tik detaliai aprašyti rusų ir lenkų kalbų sistemas arba išmokti tinkamai vartoti šių sistemų vienetus. Šiuose vadovėliuose pateikiamos teorinės žinios dažnai atitinka šiuolaikinių lingvistinių žinių lygį. Vadovėliuose randame duomenų iš lingvistinės tipologijos srities, pateikiama kalbos komunikatyvinės, kognityvinės, nominatyvinės funkcijų suvoktis (žinoma, nevartojant šių terminų), samprotavimų apie kalbos egzistavimo formas – sakytinę ir rašytinę, taip pat kalbos ir šnekos dichotomijos suvokimo užuomazgų, duomenų apie kalbos ženklo prigimtį, įskaitant jo atsitiktinumą, bei jo semantiką ir pragmatiką, minčių apie fonetikos ir fonologijos santykį, funkcinės sintaksės idėjų. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad XVIII a. rusų ir lenkų gramatikos atspindi istorinę to meto, kai jos buvo sudarytos, situaciją.

Reikšminiai žodžiai: kalbos teorija, lenkų kalbotyra, rusų kalbotyra, XVIII a. gimtosios kalbos vadovėliai, V. J. Adodurovas, M. V. Lomonosovas, A. A. Barsovas, V. Šiliarskis, О. Kopčinskis.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.