Księgi Metamorphoseon В. Отвиновского как источник для русских переводов Метаморфоз Овидия начала XVIII века: номинация святилищ
Статьи
Ekaterina Matveenko
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
https://orcid.org/0000-0002-3192-6688
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2021.66(2).71
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Метаморфозы Овидия
переводческие техники
польско-латинские переводы
наименования сакральных построек
В. Отвиновский

Kaip cituoti

Matveenko E. (2021) „Księgi Metamorphoseon В. Отвиновского как источник для русских переводов Метаморфоз Овидия начала XVIII века: номинация святилищ“, Slavistica Vilnensis, 66(2), p. 62-77. doi: 10.15388/SlavViln.2021.66(2).71.

Santrauka

В статье исследуются принципы перевода наименований сакральных построек в польской комментированной версии Метаморфоз Овидия Księgi Metamorphoseon, to jest, Przemian od Publiusa Owidiusza Nasona Wierszami opisane, изданной Валерианом Отвиновским в Кракове в 1638 г. Именно с этого польского текста в начале XVIII в. были выполнены первые полные русские переводы Метаморфоз. Устанавливается, что в абсолютном большинстве случаев В. Отвиновский выбрал единый нейтральный вариант для перевода разных латинских наименований языческих святилищ – лексему kościół. Сравнение перевода В. Отвиновского с переводом Я. Жебровского, изданным в 1636 г., показывает, что унификация вариантов перевода была сознательным выбором В. Отвиновского. Проведённое исследование может стать точкой отсчёта для дальнейшего анализа обращения с наименованиями святилищ в русских переводах.

W. Otwinowskio „Księgi Metamorphoseon“ kaip XVIII amžiaus pradžios Ovidijaus „Metamorfozės“ vertimų į rusų kalbą šaltinis: šventovių pavadinimai

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami sakralinių pastatų pavadinimų vertimo principai Valerijano Otwinowskio lenkiškoje komentuotoje Ovidijaus Metamorphoses versijoje Księgi Metamorphoseon, to jest, Przemian od Publiusa Owidiusza Nasona Wierszami opisane, išleistoje 1638 m. Krokuvoje. Būtent iš šio lenkiško teksto XVIII a. pradžioje buvo padaryti pirmieji pilni Metamorfozių vertimai į rusų kalbą. Nustatyta, kad daugeliu atvejų W. Otwinowskis įvairiems lotyniškiems pagoniškų šventovių pavadinimams versti pasirinko vieną neutralų variantą ‒ leksemą kościół. Otwinowskio vertimo gretinimas su J. Žebrovskio vertimu, išleistu 1636 m., parodo, kad vertimo variantų suvienodinimas buvo sąmoningas V. Otwinowskio pasirinkimas. Atliktas tyrimas gali tapti atspirties tašku tolesniam šventovių pavadinimų traktavimo rusų vertimuose nagrinėjime.

Reikšminiai žodžiai: Ovidijaus Metamorfozės, vertimo technika, lenkų-lotynų kalbos vertimai, šventovių pavadinimai, W. Otwinowskis

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.