Пандекты Антиоха в церковнославянском Прологе (на материале чтений первого полугодия)
Статьи
Marina Čistiakova
Институт литовского языка
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2021.66(2).68
PDF

Reikšminiai žodžiai

книжная традиция
церковнославянские рукописи
назидательные сборники
Пролог
Пандекты Антиоха
Великое княжество Литовское

Kaip cituoti

Čistiakova M. (2021) „Пандекты Антиоха в церковнославянском Прологе (на материале чтений первого полугодия)“, Slavistica Vilnensis, 66(2), p. 10-27. doi: 10.15388/SlavViln.2021.66(2).68.

Santrauka

В статье рассмотрены чтения Пандектов Антиоха как источник назидательного раздела церковнославянского Пролога. Материалом для исследования послужили около 100 списков всех известных переводов и редакций Пролога на осенне-зимнее полугодие. В них было выявлено 44 статьи из Пандектов, в 6 случаях представлены две версии того же поучения. Наибольшее число поучений (21) пришлось на пространную редакцию Пролога, составленную в 60-е гг. XII в. Текст источника в данной группе заимствований основательно отредактирован. Статьи пространной редакции были частично унаследованы краткой редакцией и последующими версиями Пролога, составленными на основе древнейших редакций. Единичными новыми чтениями из Пандектов были дополнены московская и кирилло-белозерская редакции Стишного пролога. Более активно тексты заимствовались в редакции Пролога, созданные и/или бытовавшие в Великом княжестве Литовском: киево-софийскую, музейную, киевскую и особые разновидности на основе пространной редакции.

Antiocho „Pandektai“ bažnytiniame slavų Sinaksare (pirmojo pusmečio skaitinių duomenimis)
Straipsnyje nagrinėjami Antiocho „Pandektų“ skaitiniai kaip bažnytinio slavų Sinaksaro didaktinės dalies šaltinis. Tyrimo medžiaga apima apie 100 visų žinomų Sinaksaro vertimų ir redakcijų rudens–žiemos pusmečio nuorašų. Juose buvo aptikti 44 straipsniai iš „Pandektų“, iš kurių šešiais atvejais pateikiamos dvi to paties pamokymo versijos. Didžiausias pamokymų skaičius (21) pateko į išplėstinę Sinaksaro redakciją, sudarytą XII a. septintame dešimtmetyje. Šaltinio tekstas šioje skolinių grupėje buvo kruopščiai suredaguotas. Sinaksaro išplėstinės redakcijos straipsnius iš dalies perėmė  sutrumpinta redakcija ir vėlesnės Sinaksaro versijos, sudarytos remiantis seniausiomis redakcijomis. Eiliuotojo sinaksaro Maskvos ir Kirilo Belozersko redakcijos buvo papildytos pavieniais naujais „Pandektų“ skaitiniais. Daug aktyviau tekstai buvo įtraukiami į Sinaksaro redakcijas, sukurtas ir (arba) paplitusias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Kijevo Sofijos, Muziejaus, Kijevo ir ypatingas išplėstinės redakcijos atmainas.
Reikšminiai žodžiai: knyginė tradicija, rankraščiai bažnytine slavų kalba, didaktiniai rinkiniai, Sinaksaras,
Antiocho „Pandektai“, Lietuvos Didžiоji Kunigaikštystė

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.