Paraiškos
Socialiniai tyrimai
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Jei yra, bibliografinėse nuorodose pateikiami URL.
 • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Leidinyje Socialiniai tyrimai publikuojami įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys socialiniuose moksluose aktualius socialinius procesus ir fenomenus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo įvairių socialinių mokslų krypčių mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina įvairių socialinių mokslų krypčių objektų pažinimą.

Straipsniai turi atitikti moksliniams tekstams keliamus reikalavimus. Juose turi būti aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumas, nurodomas mokslinio tyrimo tikslas, objektas, metodai, pateikti tyrimų rezultatai, išvados, literatūros sąrašas.

Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio apimtis turi būti nuo 35 000 iki 40 000 spaudos ženklų su tarpais. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai.

Straipsnio metaduomenys turi būti parengti laikantis tokios struktūros ir reikalavimų:
1) Straipsnio antraštė turi būti informatyvi. Jei reikia, rekomenduojamos paantraštės. Antraštė lietuvių kalba turi būti pateikta sakinio stiliumi, ne didžiosiomis raidėmis. Antraštė anglų kalba turi būti pateikta pirmąsias žodžių raides rašant iš didžiosios raidės. Antraštė turi būti pateikta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų (kai straipsnis lietuvių kalba).  
2) Autorius ar autoriai bei duomenys apie juos (autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba), elektroninio pašto adresas, ORCID iD (jei yra)).
3) Trumpa santrauka lietuvių kalba ir anglų kalba (iki 200 žodžių).
4) Pateikti iki penkių reikšminių žodžių. Reikšminiai žodžiai turi būti pateikti individualiai juos vieną nuo kito atskiriant kableliais, pateikiami po vieną. Netinkamas būdas kopijuoti į paraiškos formą reikšminius žodžius kaip sakinį. Reikšminiai žodžiai pateikiami lietuvių ir anglų kalba (kai straipsnis lietuvių kalba). 
5) Straipsnio tekstas (rekomenduojama straipsnio apimtis 35 000–40 000 ženklų su tarpais).
6) Cituojant ir nurodant šaltinius reikia vadovautis APA (Publication Manual of the American Psychological Association, https://apastyle.apa.org/ ) nuorodų sistema. Būtina nurodyti naudotos literatūros DOI, jeigu toks yra.

Straipsnio struktūra:

 • Straipsnio pavadinimas.
 • Santrauka.
 • Reikšminiai žodžiai.
 • Įvadas. Apibrėžiama mokslinė problema bei aktualumas, nurodomas tyrimo objektas ir tikslas, atskleidžiamas problemos ištirtumo lygis mokslinėje literatūroje, įvardijami tyrimo metodai.
 • Teoriniai tyrimo pagrindai (įrašyti straipsnio dalies pavadinimą). Pristatomos teorijos ir koncepcijos, kuriomis remiamasi atliekant tyrimą, atskleidžiamos tyrimo sąsajos su kitais panašaus pobūdžio moksliniais tyrimais.
 • Tyrimo metodika. Aprašomi naudoti tyrimo metodai, apibūdinami tyrimo instrumentai, pristatoma tyrimo imtis, tyrimo etapai, nurodomos duomenų rinkimo ir analizės procedūros.
 • Tyrimo rezultatų arba mokslinės problemos analizė. Pateikiami tyrimo rezultatai, jų analizė, atliekama mokslinės problemos analizė.
 • Išvados (Apibendrinimas arba Diskusija). Pateikiamos glaustos ir struktūrizuotos išvados, apibendrinimai, atspindintys užsibrėžtą straipsnio tikslą, rezultatų aptarimas, interpretacija, santykis su kitų mokslininkų darbais.
 • Literatūros sąrašas.
 • Santrauka anglų kalba (ne mažiau kaip 2000 spaudos ženklų be tarpų). Santraukoje turi būti atspindėta straipsnyje keliama mokslinė problema, tyrimo metodika, pagrindiniai rezultatai bei išvados.

Straipsnio pateikimas

Straipsniai pateikiami skaitmeniniu pavidalu (doc, docx) į Žurnalo valdymo sistemą.

Autorių teisės

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).