Paraiškos
Teisė
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Periodiniame leidinyje VU mokslo darbai. Teisė publikuojami mokslo straipsnių  rankraščiai turi atitikti nustatytą straipsnio pateikimo formatą bei bendrus rankraščių rengimo reikalavimus,  išdėstytus šiame dokumente.

Rankraščio apimtis – iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus). Didesnės apimties rankraščiai priimami tik Redaktorių kolegijai sutikus.

Straipsnio autoriaus duomenys: pilnas autoriaus vardas ir pavardė; mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas; institucija, dirbant kurioje parengta ši publikacija (affiliation), ir joje autoriaus einamos pareigos, institucijos adresas, autoriaus elektroninio pašto adresas; ORCID ID (neprivalomi, tačiau labai rekomenduojami autoriams duomenys: unikalus autoriaus identifikatorius, užtikrinantis, kad visi jo mokslo darbai teisingai identifikuojami priskiriami autoriui, plačiau žr.: https://orcid.org). Jei straipsnio autorių yra daugiau nei vienas, atitinkamai pateikti ir visų bendraautorių duomenys. Pateikiant straipsnį el. paštu autoriaus duomenys sudaro atskirą failą, įkeldami platformoje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/ autoriai savo duomenis surašo pačioje platformoje tam skirtuose laukuose. Pačiame straipsnyje neturi būti jokios autoriaus tapatybę išduodančios informacijos, įskaitant metaduomenis Word doc. faile.

Mokslo straipsnio struktūra:
Straipsnio pavadinimas turi būti trumpas, informatyvus ir atskleidžiantis pristatomo tyrimo esmę. Pavadinime turi būti vengiama sutrumpinimų.
Anotacija – trumpa pagrindinių straipsnio idėjų santrauka, kurioje nurodomi tyrimo tikslas, objektas, pasiekti mokslinio tyrimo rezultatai ir išvados. Anotacijos apimtis – iki 150–200 žodžių. Joje negalima cituoti literatūros ir šaltinių, daryti nuorodų.
Pagrindiniai žodžiai – nurodomi 4–7 reikšminiai žodžiai (išsireiškimai). Reikšminiai žodžiai skiriami kableliais, vengtina atkartoti straipsnio pavadinimą. Įkeliant platformoje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/, būtina reikšminius žodžius dėti (įkopijuoti) po vieną ir atskirti kableliu (kitaip sistema klaidingai supranta, kad įkeltas vienas reikšminis terminas, susidedantis iš keleto kableliais atskirtų žodžių).

Straipsnio pavadinimas, anotacija ir pagrindiniai žodžiai (nuosekliai čia išdėstytu eiliškumu) pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat ta kalba, kuria publikuojamas mokslo straipsnis.

Pagrindinis mokslo straipsnio tekstas, kuriame  turi būti aiškiai išskirti šios mokslo straipsnio dalies elementai:
Įvadas, kuriame apibrėžti tyrimo tikslas, uždaviniai, objektas, metodai, nagrinėjamos temos (problemos) aktualumas ir ištyrimo laipsnis, darbo originalumas, taip pat pateikiama panaudotų šaltinių ir literatūros apžvalga;
Dėstomoji dalis – tyrimo rezultatų išdėstymas ir pagrindimas; tekstas turi būti aiškus, logiškai suskirstytas į atskirus skyrius, kurie turi būti numeruojami (skyriai numeruojami vienu  arabišku skaitmeniu, o poskyriai – dviem skaitmenimis) ir turėti jų turinį atspindinčius pavadinimus.

Tekste cituojant ir nurodant šaltinius vadovaujamasi Harvardo nuorodų sistema (autorius-data) (Harvard style, author-date) – paprastuose skliaustuose nurodoma šaltinio (i) autoriaus pavardė (be vardo ir (ar) jo inicialų), (ii) leidimo metai, (iii) puslapis ar puslapiai (kur yra ir (ar) būtina).
Pavyzdžiui: (Machovenko, 2019, p. 22) arba (Machovenko, Valančienė, 2018, p. 35).

Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė, o po to rašoma et al.
Pavyzdžiui:  (Švedas et al., 2019, p. 96)

Jeigu cituojami du ar daugiau autorių, kurie yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu.
Pavyzdžiui: Kai kurie autoriai teigia, kad ekonominės krizės metu buvo pažeidžiamos darbuotojų socialinės garantijos (Petrylaitė, D. 2015, p. 121; Petrylaitė, V. 2014, p. 147).

Jeigu cituojamas tas pats autorius ir tais pačiais metais publikuoti jo darbai, šaltiniai, tuomet papildomai prie leidimo metų (atitinkamai ir Šaltinių sąraše) nurodomos mažosios raidės ‚a‘, ‚b‘ ir t.t.
Pavyzdžiui: (Davulis, 2004a, p. 15; Davulis, 2004b, p. 221)

Cituojant antrinius šaltinius, nurodoma cituojamo autoriaus pavardė, metai ir šaltinio, iš kurio cituojama autoriaus pavardė bei leidinio metai ir puslapis.Pavyzdžiui: (Baran, 1998 cituota Petrylaitė, 2005, p. 46)

Cituojant autorių neturinčius leidinius, teisės aktus, teismų sprendimus ir kt., nurodomas dokumento pavadinimas, jeigu jis ne ilgesnis nei 5 žodžiai, arba nurodomi pirmi dokumento pavadinimą sudarantys 4–5 žodžiai ir dedamas daugtaškis.
Pavyzdžiui: Atlikto sociologinio tyrimo duomenimis (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2006), 4 procentai Lietuvos įmonių turėjo veikiančias darbo tarybas. Dauguma Austrijos teisės mokslininkų teigia, kad teisėtą streiką galėtų organizuoti tik profesinė sąjunga (Unofficial strike in Austria..., 2009). Kita vertus, teismų praktika nurodo, kad streiko reikalavimai turi būti perduoti darbdaviui prieš streiką ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje). Lietuvoje teisė streikuoti yra konstitucinė darbuotojų teisė (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992). Pagal įstatymą, streiką gali organizuoti įmonės lygiu veikianti profesinė sąjunga (Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas, 1991).

Tam tikram teiginiui, faktui, minimam tekste plačiau paaiškinti ar pagrįsti daromos išnašos puslapio apačioje, numeruojamos arabiškais skaičiais vartojant viršutinius indeksus (footnotes). Visų išnašų numeracija turi būti tęstinė.
Pavyzdžiui:
1 Kad būtų išlaikytas objektyvumas, paminėtina, jog šioje byloje prejudicinio sprendimo kreipėsi ne konstitucinės priežiūros institucija, o Vokietijos Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgerich).
2 Taip pat įvertinant Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų ex nunc poveikį.

Išvados turi būti numeruojamos, jose negali būti citatų ir nuorodų į panaudotą literatūrą, šaltinius.
Šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi visi mokslo straipsnyje cituoti šaltiniai.  Šaltiniai sąraše grupuojami pagal rūšis: (i) teisės norminiai aktai, kurie surašomi pagal teisinę galią pradedant nuo aukščiausios teisinės galios, o vienodą teisinę galią turintys aktai – chronologiškai pradedant seniausiu; rekomenduojama atskirais poskyriais išdėstyti tarptautinius, regioninius, nacionalinius ir (ar) užsienio valstybių teisės aktus; (ii)  specialioji literatūra – abėcėlės tvarka pagal pirmojo autoriaus pavardę (esant keliems autoriams – atsižvelgiant į antrojo, trečiojo ir t.t. autoriaus pavardę); jeigu nurodomi keli to paties autoriaus skirtingi šaltiniai, jie išdėstomi chronologiškai pradedant seniausiu; jeigu autorius nenurodomas – pagal veikalo pavadinimą; (iii)  teismų praktika – pradedama nuo teismų sprendimų pagal teismų pakopas, pradedant nuo aukščiausios pakopos teismo, rekomenduojama atskirais poskyriais išdėstyti tarptautinių, regioninių, nacionalinių ir (ar) užsienio valstybių teismų sprendimus; (v) kiti šaltiniai (kaip antai, informaciniai leidiniai, interneto portalai, travaux préparatoires ir t.t.)  

Šaltiniai, poskyriai ir skyriai nenumeruojami. 

Šaltiniai rašomi originalo kalba. Kirilicos raidynas transliteruojamas į lotynų raidyną. Atitinkamai į lotynų kalbą transliteruojamos ir kitos ne lotynų rašto sistemos. Transliteravimui naudokite Registrų centro direktoriaus 2011-11-17 įsakymu Nr. V-217 „Dėl Juridinių asmenų registro klasifikatoriaus patvirtinimo” patvirtintą pagrindinių užsienio kalbų rašmenų transliteravimo į pagrindinius lotynų kalbos rašmenis klasifikatorių (žr.: https://www.registrucentras.lt/p/175).

Transliteruoti duomenys pakeičia vartotus originaliame šaltinyje.
Pavyzdžiui: Zhalinskiy, A. (2004), Sovremennoe nemetskoe ugolovnoe pravo, Prospekt, Moskva.

Sudarant šaltinių sąrašą būtina laikytis Harvardo stiliaus (Harvard style, author-date), žr. šio dokumento Priedą.

Santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat ta kalba, kuria publikuojamas mokslo straipsnis, ne trumpesnės kaip 600 spaudos ženklų, kuriose atitinkama kalba pateikiami straipsnio pavadinimai, nurodomas autoriaus vardas ir pavardė. Santraukose turi būti išdėstomi  pagrindiniai straipsnio teiginiai, rezultatai, išvados.

Papildoma informacija apie autorių (-ius) (lietuvių ir anglų kalbomis) – atskiru failu pateikiamas autoriaus vardas, pavardė, trumpa mokslinė biografija, moksliniai interesai ir tyrimų sritys (iki 500–600 spaudos ženklų su tarpais).

Mokslo straipsnio tekstas turi būti surinktas nenaudojant taisymų ženklinimo (track changes) funkcijos, Times New Roman, Normal, 12 pt šriftu. Išnašų teksto dydis – 10 pt. Tarpai tarp teksto eilučių – 1,5. Viso teksto lygiuotė – abipusė. Rekomenduojama vengti tekste naudoti pastorintą ar pabrauktą šriftą, išskyrus struktūrinių dalių pavadinimų rašymui ar kai norima pabrėžti ypač svarbius teiginius, žodžius. Darbe turi būti nuosekliai laikomasi pasirinkto teksto formato – teisės aktai, datos, punktų formatas, sąvokos, sutrumpinimai ir pan. visame tekste turi būti pateikiami tokiu pat formatu, kaip jie pateikiami straipsnyje pirmą kartą. 5. Mokslo straipsniai, kurių autoriai nesilaiko 2–5 punktuose nustatytų reikalavimų, nepriimami.

Apžvalginio informacinio ir profesinio pobūdžio straipsniai publikuojami periodinio leidinio TEISĖ skyriuje TEISĖS AKTUALIJOS. Šie straipsniai nerecenzuojami.

Straipsnio rankraštis pateikiamas Redaktorių kolegijos atsakomajam sekretoriui el. paštu arba įkeliant platformoje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/ Microsoft Word formate. Prieš pateikiant straipsnio rankraštį Redaktorių kolegijai Vilniaus universiteto doktoranto straipsnis, kuriam pritarė doktoranto mokslinis vadovas, turi būti aptartas katedros posėdyje. Katedros atsiliepimą apie straipsnį, kuriame turi būti išdėstyta išvada dėl straipsnio tinkamumo publikuoti periodiniame leidinyje TEISĖ, doktorantas pateikia Redaktorių kolegijai kartu su straipsnio rankraščiu.

Rankraščiai priimami nuolat ir publikuojami eilės tvarka, jei Redaktorių kolegija nenusprendė kitaip.

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Priedas
Harvard stiliaus (Harvard style) taisyklės sudarant Šaltinių sąrašą

Sudarant Šaltinių sąrašą visada nurodoma (i) autorius (asmuo, institucija), (ii) publikavimo metai ir (iii) pavadinimas. Skirtingiems (specifiniams) šaltiniams gali reikėti nurodyti ir kitus papildomus duomenis (žr. žemiau pateiktus konkrečius pavyzdžius). Jei šaltinis turi DOI numerį, jis būtinai nurodomas šaltinio bibliografinio aprašo pabaigoje (bibliografinis aprašas reikalingas skaitytojams, o DOI numeris – duomenų bazėms ir sistemoms, nes jos su klaidomis nuskaito žmogaus akiai pritaikytą bibliografinį aprašą).

Teisės norminiai aktai

Tarptautinės konvencijos, rekomendacijos ir kt.
Kai cituojama Lietuvos Respublikos ratifikuotos ir oficialiai paskelbtos tarptautinės sutartys, nurodoma: (i) oficialus teisės akto pavadinimas, (ii) paprastuose skliaustuose – priėmimo metai, (iii) po taško publikacijos (oficialaus paskelbimo) kursyvu šaltinio pavadinimas, metai, numeris (sutrumpinimas Nr. ar nr. nerašomas) ir teisės akto publikavimo numeris.

Pavyzdžiui:
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (1966). Valstybės žinios, 2002, 77-3288.

Kai cituojama Lietuvos Respublikos ratifikuotos ir oficialiai paskelbtos tarptautinės sutartys, anglų ar kita užsienio kalba publikuojamame straipsnyje, nurodoma: (i) oficialus teisės akto pavadinimas, pasirašiusios šalys (jei yra), (ii) paprastuose skliaustuose – priėmimo metai, (iii)  po taško teisės akto oficialus registro numeris (UNTS/ETS/OAS ir kt.) (jei tokio nėra,  neoficialios nuorodos ILM, IHRR ar kt.) (žr.: http://www.eisil.org/ arba http://www.worldlii.org/) ir puslapio numeris.

Pavyzdžiui:
Covenant on Civil and Political Rights (1966). [1976] UNTSer 141; 999 UNTS 171.

Kai cituojama Lietuvos Respublikos neratifikuotos ir (ar) oficialiai nepaskelbtos tarptautinės sutartys, nurodoma: (i) oficialus teisės akto pavadinimas, pasirašiusios šalys (jei yra), (ii) paprastuose skliaustuose – priėmimo metai, (iii)  po taško teisės akto oficialus registro numeris (UNTS/ETS/OAS ir kt.) (jei tokio nėra,  neoficialios nuorodos ILM, IHRR ar kt.) (žr.: http://www.eisil.org/ arba http://www.worldlii.org/) ir puslapio numeris.

Pavyzdžiui:
Convention on Great Lakes Fisheries, United States and Canada (1954). Can TS 1955 No 19, 6 UST 2836.

Europos Sąjungos reglamentai, direktyvos ir kt.
Nurodoma: (i) nurodoma institucija, (ii) priėmimo data, (iii) teisės akto rūšis, (iv) teisės akto numeris, institucijos trumpinys (kai yra), (v) oficialus teisės akto pavadinimas, (vi) oficialaus paskelbimo šaltinis, jo numeris, įskaitant pirmo puslapio numerį.

Pavyzdžiui:
Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 11 d. direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje. OL L 80, p. 29.
Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 20 d. direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje. OL L 186, p. 10.
Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. OL L 166, p. 1.

Konstitucija, kodeksai, įstatymai

Nurodoma: (i) oficialus teisės akto pavadinimas, (ii) paprastuose skliaustuose – priėmimo metai, (iii) po taško publikacijos (oficialaus paskelbimo) kursyvu šaltinio pavadinimas (trumpinys „TAR“ rašomas ne kursyvu), metai (tik tuo atveju, jeigu skiriasi nuo teisės akto priėmimo metų), numeris (sutrumpinimas Nr. ar nr. nerašomas) ir teisės akto publikavimo numeris.
Pavyzdžiui:
Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992). Valstybės žinios, 33-1014.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2000). Valstybės žinios, 89-2741.
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo įstatymas (2019). TAR, 9824.

1.4. Vyriausybės nutarimai

Nurodoma: (i) nurodoma institucija (Lietuvos Respublikos Vyriausybė), (ii) pilna teisės akto priėmimo data, rūšis ir numeris, (iii) kabutėse oficialus teisės akto pavadinimas, (iv) po taško publikacijos (oficialaus paskelbimo) kursyvu šaltinio pavadinimas (trumpinys „TAR“ rašomas ne kursyvu), metai (tik tuo atveju, jeigu skiriasi nuo teisės akto priėmimo metų), numeris (jeigu yra) (sutrumpinimas Nr. ar nr. nerašomas) ir teisės akto publikavimo numeris.

Pavyzdžiui:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 1143 „Dėl bendradarbiavimo su tarptautine Frankofonijos organizacija“. TAR, 18350.

Ministrų įsakymai ir kiti poįstatyminiai teisės aktai

Nurodoma: (i) nurodoma institucija, (ii) pilna teisės akto priėmimo data, rūšis ir numeris, (iii) kabutėse oficialus teisės akto pavadinimas, (iv) po taško publikacijos (oficialaus paskelbimo) šaltinio pavadinimas kursyvu (trumpinys „TAR“ rašomas ne kursyvu), metai (tik tuo atveju, jeigu skiriasi nuo teisės akto priėmimo metų), numeris (jeigu yra) (sutrumpinimas Nr. ar nr. nerašomas) ir teisės akto publikavimo numeris.

Pavyzdžiui:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl pranešimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“. TAR, 320.

Pastabos:
1) jeigu teisės aktas buvo publikuotas atskiru leidiniu (knyga, brošiūra, lankstinuku) ir autorius naudojasi būtent tokiu šaltinio formatu, Šaltinių sąraše nurodomas oficialaus teisės akto paskelbimo šaltinis, bet ne minėtas specialus leidinys;
2) jeigu teisės aktas ar kitas pirminis teisinis šaltinis (aktualus ar istorinis), paskelbtas rinkinyje, knygoje ir neturi ar negalima rasti jo oficialaus paskelbimo šaltinio, tokiu atveju nurodoma: (i) akto pavadinimas, (ii) paprastuose skliaustuose – priėmimo metai, (iii) po taško rašomas prielinksnis Iš arba In, dedamas dvitaškis ir nurodomi šaltinio duomenys pagal atitinkamas bibliografinio aprašo taisykles;

Pavyzdžiui:
Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas (2012), Iš: Lietuvos teisės istorijos chrestomatija, Gelumbauskienė, R. ir Šapoka, G. (sud.). Vilnius: Justitia, 65–66.

3) interneto puslapių adresai nenurodomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktas yra publikuotas tik elektronine forma.

Specialioji literatūra
Knygos

Vieno autoriaus knyga:
Visada nurodoma (i) autoriaus pavardė, po kablelio vardo inicialas, (ii) paprastuose skliausteliuose publikavimo metai, (iii) po taško kursyvu pavadinimas, (iiia) papildomai prireikus po knygos pavadinimo dedamas taškas ir nurodoma ne kursyvu knygos rūšis (monografija, vadovėlis ir pan.), (iv) po taško leidimo numeris (tik tuo atveju, jeigu cituojamas ne pirmas leidimas), (v) po taško publikacijos vieta (miestas), (vi) po dvitaškio leidėjas.

Pavyzdžiui:
Švedas, G. (2006). Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
Švedas, G. (2016). Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje. Antras leidimas. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
Machovenko, J. (2013). Teisės istorija. Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilnius: Registrų centras.

Pastaba: to paties autoriaus skirtingi darbai, išleisti tais pačiais metais, pateikiami papildomai prirašant prie metų lotyniškos abėcėlės raides „a“, „b“, „c“, „d“ ir t. t.

Pavyzdžiui:
Snyder, T. (2012a). Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Vilnius: Tyto alba.
Snyder, T. (2012b). Tautų rekonstrukcija: Lenkija, Ukraina, Lietuva, Baltarusija, 1569–1999. Antroji laida. Vilnius: Mintis.

Dviejų/ trijų autorių knyga:
Nurodoma (i) visų autorių pavardės ir vardų inicialai (eilės tvarka pagal knygos tituliniame puslapyje nurodytus autorius), prieš paskutinį asmenvardį prirašant jungtuką „ir“ arba „and“, (ii) toliau aprašoma kaip vieno autoriaus knyga.

Pavyzdžiui:
Craig, P. and De Búrca, G. (2011). EU law: text, cases, and materials, Oxford: Oxford  University Press.
Dapšys, A., Misiūnas, J. ir Čaplinskas, A. (2008). Bausmės individualizavimo teisinės problemos. Baudžiamojo įstatymo normų ir jų taikymo teismų praktikoje sisteminė analizė. Vilnius:  Teisės institutas.

Keturių ir daugiau autorių knyga:
Nurodoma (i) pirmo autoriaus (atitinkamai kaip nurodyta knygos tituliniame puslapyje) pavardė, po kablelio vardo inicialas ir atitinkamai prirašoma „ir kt.“ arba ‚et al.“, (ii) toliau aprašoma kaip vieno autoriaus knyga.

Pavyzdžiui:
Nekrošius, I. ir kt. (2008). Darbo teisė. Vadovėlis. Vilnius: teisinės informacijos centras.
Levitt, R. et al. (1999). The teorganised National Health Service. 6th ed. Cheltenham: Stanley Thornes.

Kolektyvinio autoriaus knyga:
Esant kolektyviniam knygos autoriui (institucijai), nurodoma: (i) oficialus institucijos pavadinimas, (ii)  toliau aprašoma kaip vieno autoriaus knyga.

Pavyzdžiui:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2017). Socialinis pranešimas 2016-2017. Vilnius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Knyga, kai nurodomi vienas ar keli redaktoriai, sudarytojai:
Nurodoma: (i) redaktoriaus (-ių) arba sudarytojo (-ų) pavardė, po kablelio vardo inicialas ir atitinkamai prirašoma skliausteliuose „red.“, „ed.“, „eds.“ ar „sud.“. Jeigu lietuviškame leidinyje yra du ar daugiau redaktorių ar sudarytojų, tarp jų pavardžių ir vardų inicialų dedami ne kableliai, o rašomas jungtukas „ir“. Kiti autoriai nenurodomi, (ii) toliau aprašoma kaip vieno autoriaus knyga.

Pavyzdžiui:
Kūris, E. (red.) (2015). Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės. Šiauliai: AB „Titnagas“.
Davulis, T. ir Petrylaitė, D. (red.) (2007). Darbo ir socialinės apsaugos teisė XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos, tarptautinė mokslinė konferencija. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
Machovenko, J. Ir Isokaitė, I. (sud.) (2016). Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Davulis, T., Petrylaitė, D. (eds.) (2012). Labour Regulation in the 21st Century: In Search of Flexibility and Security. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Knygos dalis (skyrius, straipsnis):
Nurodoma: (i) knygos dalies (skyriaus, straipsnio) autoriaus (-ių) pavardė, po kablelio vardo inicialas, (ii) paprastuose skliausteliuose publikavimo metai, (iii) po taško ne kursyvu knygos dalies (skyriaus, straipsnio) pavadinimas, (iv) po taško prirašomas prielinksnis „Iš“ arba „In“ ir dedamas dvitaškis, (v) toliau aprašoma pagal atitinkamos knygos aprašo taisykles, (vi) po leidėjo duomenų dedamas kablelis ir pradedant knygos dalies (skyriaus, straipsnio) pirmo ir paskutinio puslapių intervalas („p.“ raidė nerašoma).

Pavyzdžiui:
Sudavičius, B. (2016). Mokesčiai kaip konstitucinė biudžeto pajamų forma. Iš: Machovenko, J. ir Isokaitė, I. (sud.) (2016). Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 151-170.

Elektroninė knyga:
Aprašoma, kaip atitinkama spausdintinė knyga, nenurodoma spausdinimo vieta (miestas), išskyrus, kai ši informacija pateikiama knygoje, papildomai nurodant (i) laužtiniuose skliaustuose nurodoma „[interaktyvus]“, (ii) po kablelio leidėjas, (iii) po taško rašoma: „Prieiga per internetą: internetinis straipsnio URL adresas (vengti šio adreso pabraukimo), (iv) laužtiniuose skliausteliuose prisijungimo data mišriuoju stiliumi.   

Pavyzdžiui:
Gerhard Ernst, G., Heilinger, J-Ch. (eds.) (2011). The Philosophy of Human Rights [interaktyvus], De Gruyter Open.  Prieiga per internetą: https://www.degruyter.com/view/product/178551 [žiūrėta 2019 m. gruodžio 12 d.].

Verstinės knygos, jų dalys ir pan.: Pateikiant bibliografinę nuorodą į iš užsienio kalbos verstą knygą ar jos dalį, papildomai po taško prieš publikavimo vietą nurodoma atitinkamai „Vertė“ arba „Translated by“ ir vertėjo vardo inicialas bei pavardė.

Pavyzdžiui:
Berman, H. J. (1999). Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vertė A. Šliogeris. Vilnius: Pradai.

Straipsniai mokslo žurnaluose:
Pateikiant bibliografinę nuorodą į straipsnį, paskelbtą žurnale ar kitame periodiniame ar tęstiniame leidinyje, nurodoma: (i) autoriaus pavardė, po kablelio vardo inicialas, (ii) paprastuose skliausteliuose publikavimo metai, (iii) po taško ne kursyvu straipsnio pavadinimas, (iv) kursyvu žurnalo (leidinio) pavadinimas, (v) po kablelio žurnalo (leidinio) tomas ir (arba) numeris tik skaitmenine išraiška be sutrumpinimų „Nr., Vol. ir pan.“, (vi) po kablelio –nurodomas straipsnio pirmo ir paskutinio puslapių intervalas („p.“ raidė nerašoma).  

Pavyzdžiui:
Vosyliūtė, A. (2013). Vagystės kvalifikuotų sudėčių konstravimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ypatumai. Teisė, 88, 129–143.
Stalford, H. (2002). Concepts of Family under EU Law–Lessons from the ECHR. International Journal of Law, Policy and the Family, 16(3), 410-434.

Straipsniai elektroniniuose mokslo žurnaluose:
Nurodoma: (i) autoriaus pavardė, po kablelio vardo inicialas, (ii) paprastuose skliausteliuose publikavimo metai, (iii) po taško ne kursyvu straipsnio pavadinimas, (iv) po taško kursyvu žurnalo (leidinio) pavadinimas, (v) po kablelio žurnalo (leidinio) tomas ir (arba) numeris (jei tokie yra) tik skaitmenine išraiška be sutrumpinimų „Nr., Vol. ir pan.“, (vii) po kablelio puslapių nuo pirmo iki paskutinio (jei jie yra) intervalas, (viii) be kablelio  laužtiniuose skliaustuose nurodoma „[interaktyvus]“, (ix) po taško rašoma: „Prieiga per internetą: internetinis straipsnio URL adresas (vengti šio adreso pabraukimo), (x)   laužtiniuose skliausteliuose prisijungimo data mišriuoju stiliumi.   

Pavyzdžiui:
Limantė, A. (2019). Stiprėjantis tos pačios lyties asmenų šeiminių santykių teisinis pripažinimas Europoje. Teisės problemos, 1(97), p. 21-46 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Limante_2019_1.pdf [žiūrėta 2019 m. gruodžio 12 d.].

Aprašant straipsnius su DOI (skaitmeniniu objekto identifikatoriumi) numeriu, vietoje internetinio formato ir prisijungimo duomenų, nurodomas tik DOI numeris.

Pavyzdžiui:
Blažienė, I., Petrylaitė, D. (2010). The institute of works councils: specific theoretical and practical features. The case of Lithuania. Issues of Business and Law, 2, p. 85-94, https://doi: 10.2478/v10088-010-0008-7

Pastaba: jeigu elektroninis žurnalas turi ir spausdintą versiją, straipsnis kaip spausdintinis (žr. punktą 2.1.10).  

Disertacija, jos santrauka, baigiamasis darbas:
Nurodoma: (i) autoriaus pavardė, po kablelio vardo inicialas, (ii) paprastuose skliausteliuose publikavimo metai, (iii) darbo pavadinimas kursyvu, (iv) po taško dokumento rūšis (disertacija, disertacijos santrauka ir t.t.), (v) po kablelio mokslo sritis ir kryptis, (vi) po kablelio institucija, kurioje įvyko gynimas, (vii) po taško publikacijos vieta (miestas), (viii) po dvitaškio leidėjas.

Pavyzdžiui:
Griškevič, L. (2013). Autentiškos teismų sistemos sukūrimas Lietuvoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01S), Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Archyviniai dokumentai:
Pateikiant bibliografinę nuorodą į archyvinį dokumentą (įskaitant asmens archyvus), po pavadinimo, rašomo kursyvu, paprastuose skliaustuose pateikiami dokumento sudarymo metai (jei nežinomi, rašoma „s. a.“, t. y. „sine anno“ – metai nenurodyti), po kurių dedamas kablelis ir pateikiamas tikslus šaltinio adresas.

Pavyzdžiui:
Teisės fakulteto taryba. 1940–1942 posėdžių protokolai (1940–1942), Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-856, ap. 1, b. 416.

Elektroniniai leidiniai
Internetinis tinklalapis:

Teise.pro. Teisėjas ir dirbtinis intelektas: ar kūrinys gali būti pranašesnis už kūrėją? [interaktyvus] (modifikuota 2019-12-11).  Prieiga per internetą: http://www.teise.pro/index.php/2019/12/11/teisejas-ir-dirbtinis-intelektas-ar-kurinys-gali-buti-pranasesnis-uz-kureja/ [žiūrėta 2019 m. gruodžio 12 d.].
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. The EU in slides. [online] (modified 2019-11-27).  Available at: https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lt [Accessed 12 December 2019].

Tinklaraštis:
Curry, St. (2018). Why universities need to talk to black people about race. The Guardian's science blog, [blog] 30 August.  Prieiga per internetą: https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2018/aug/30/why-universities-need-to-talk-to-black-people-about-race [žiūrėta 2019 m. gruodžio 12 d.].

Teismų praktika
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai:
Nurodoma:  (i) bylos pavadinimas kursyvu, (ii) laužtiniuose skliaustuose teismo sutrumpinimas atitinkamai „EŽTT“ arba „ECHR“, (iii) po kablelio peticijos numeris pradedant sutrumpinimu „Nr.“ arba „No.“, (iv) po kablelio laužtiniuose skliaustuose sprendimo priėmimo data, (v) po taško ECLI numeris.

Pavyzdžiui:
Šimkus prieš Lietuvą [EŽTT], Nr. 41788/2011, [2017-09-13]. ECLI:CE:ECHR:2017:0613 JUD004178811.
Hutchinson v. the United Kingdom [ECHR], No. 57592/08, [17.1.2017]. ECLI:CE:ECHR:2017: 0117 JUD005759208.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai:
Nurodoma:  (i) bylos pavadinimas kursyvu, (ii) laužtiniuose skliaustuose teismo sutrumpinimas atitinkamai „ESTT“ arba „CJEU“, (iii) po kablelio bylos numeris pradedant sutrumpinimu „Nr.“ arba „No.“, (iv) po kablelio laužtiniuose skliaustuose sprendimo priėmimo data, (v) po taško ECLI numeris.

Pavyzdžiui:
Prato Nevoso Termo Energy [ESTT], Nr. C‑212/18, [2019-10-24]. ECLI:EU:C:2019:898.
Prato Nevoso Termo Energy [CJEU], No. C-212/18, [24.10.2019]. ECLI:EU:C:2019:898.

Konstitucinio Teismo jurisprudencija:
Nurodoma:  (i) teismo pilnas pavadinimas, (ii) pilna mišriu būdu nutarimo (sprendimo) priėmimo data, (pastaba: nutarimo (sprendimo) numeris nurodomas tik tuo atveju, jeigu tą pačią dieną yra paskelbti du nutarimai ar sprendimai, bylos pavadinimas nenurodomas), (iii) po žodžio „nutarimas“ arba „sprendimas“ ir taško publikacijos (oficialaus paskelbimo) šaltinio pavadinimas kursyvu (trumpinys „TAR“ rašomas ne kursyvu), metai (tik tuo atveju, jeigu skiriasi nuo teisės akto priėmimo metų), numeris (jeigu yra) (sutrumpinimas Nr. ar nr. nerašomas) ir teisės akto publikavimo numeris.

Pavyzdžiui:
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas. Valstybės žinios, 117-4239.
The Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of 11 July 2014. The Register of Legal Acts, 10117.

Bendros kompetencijos teismų praktika:
Nurodoma: (i) teismo pavadinimas (prireikus – ir padalinys), (ii) pilna mišriu būdu nutarimo (sprendimo) priėmimo data, (iii) dokumento rūšis ir numeris. 

Pavyzdžiui:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑7‑525-916/2015.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-498-746/2015.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1407/2013.
The Ruling of the Supreme Administrative Court of Lithuania of 6 December 2016, Administrative case No. eA-4175-624/2016.

Pastaba:
Aprašant teismų sprendimus, nuorodos į interneto puslapius nedaromos.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.