Patarimai žurnalo „Teisė“ lietuviškų straipsnių autoriams

Keli svarbūs autoriams žinotini dalykai
Suprantama, kad teisės kalba turi būti tiksli ir aiški, todėl reikėtų įsiminti šiuos dažnus žurnale „Teisė“ neteiktinos ir netaisyklingos vartosenos taisymus:
Dažnai persistengiama vartojant tarptautinius žodžius: implicitinis (=neįmanomas, neišplėstas), implikuoti (=įjungti, apimti), suponuoti (=būti ko nors prielaida, numatyti), heterogeninis (=įvairus), imperatyvus (=įsakmus), inkorporuoti (=įrašyti, įtraukti), konstruoti (=apibrėžti), orientuoti (=kreipti), fenomenas (=reiškinys), harmonizuoti (=suderinti) įstatymus, adekvatus (=tinkamas), aspektas (=atžvilgis), deficitas (=trūkumas).
Kiti nereti taisymai: patraukti kaltinamuoju (=kaip kaltinamąjį), sprendžiami (=nagrinėjami, svarstomi) pasiūlymai, nukentėjusysis (=auka), taikė (=skyrė) bausmę, autorinė (=autoriaus) teisė, atitikimas (=atitiktis) įstatymui, žinybingumas teismams (=priskirtinumas), išsireiškimas (=pasakymas, posakis), apspręsti (=lemti, nulemti), kas liečia (= o, dėl), savalaikiai (=laiku), vienok (=tačiau), išreikštas (=parodytas, pasakytas), iššaukti (=sukelti), tamprus (=glaudus), pagrinde (=daugiausia), principe (=iš principo), to pasėkoje (=todėl, dėl to) ir kt.

Įsimintini taisymai
Jungtukas jog nevartotinas tikslo šalutiniams sakiniams jungti, pvz., jis kreipėsi į policija, jog (=kad) padėtų rasti nusikaltėlį.
Vietoj to, kad (=užuot + dalyvis arba padalyvis nuolaidai reikšti: vietoj to, kad padėti (=užuot padėjęs), jis šlaistosi gatvėmis.
Remdamasis išdėstytu (=tuo, kas išdėstyta), vadovaudamiesi išgirstu (= vadovaudamiesi tuo, ką išgirdome), padarysime galutines išvadas.
Jungtukas bei vengtinas vienarūšėms sakinio dalims, reiškiančioms tolimas ar nepanašias sąvokas, jungti: Jie plaukė valtimi bei (ir) dainavo. Labia dažnai straipsniuose vartojamas vietoj jungtuko ir.
Aukščiau išvardytipirmiau išvardyti (minėti), žemiau išvardyti (minimi) – toliau išvardyti (=minimi).
Peržiūrėti nevartotina, jei reikia ne tik susipažinti vartant ar skaitant. Jei daroma kas nors daugiau, vartotini atitinkami veiksmažodžiai – pakeisti, papildyti, patikslinti sprendimą, išnagrinėti, apsvarstyti iš naujo skundą.

Padalyvio vartojimo klaidos.
Padalyvis nevartojamas:
Kai ir pagrindinį, ir šalutinį veiksmą atlieka tas pats veikėjas, pvz., Norint (=norėdami) susirasti tinkamos medžiagos, skaitytojai priversti peržiūrėti senų laikraščių komplektus. Atsižvelgiant (=atsižvelgdamas) į susidariusią padėtį, įsakau imtis skubių priemonių.
Su žodžiais, kurie pakartoja veiksmažodžiu ar papildiniu pasakytą dalyką, pvz., Žmogui suklydus, jam (=suklydusiam žmogui) reikia padėti.
Kai yra veiksmų nenuoseklumas, pvz., Panaikinti mokyklos pastatą perduodant (=ir pastatą perduoti) švietimo skyriui.
Reiškiant tikslą šalutiniame sakinyje, pvz., Kad laiku užbaigus darbą (= kad laiku užbaigtume; norint laiku užbaigti), reikės pasistengti.

Bendratis ir padalyvis nevartotini junginiuose sąlygai ir tikslui reikšti:
Kad + bendratis
Jei (jeigu) + bendratis
Tikslu + bendratis
Jeigu (jei) + padalyvis
Kad išlaikyti/išlaikius/tikslu išlaikyti, kad išlaikyčiau egzaminą, privalau gerai pasimokyti. Jei kalbėti (= kalbėtume) atvirai, siūlomos projekto pataisos netinkamos.

Kitos dažnos klaidos
Šalutiniuose sakiniuose nereikėtų vartoti neigiamo veiksmažodžio, jeigu nieko neneigiama, pvz., Lauksiu, kol neateisi (= ateisi). Kaip nebūtų keista/kaip nekeista (=keista, kad ir keista, nors ir keista), bet tyrimas pavyko.
Nevartotinas veiksmažodžių priešdėlis be nuolaidos šalutiniuose sakiniuose: Kiek beuždirbtum (=kad ir kiek uždirbtum), vis negana. Žmonės, kas jie bebūtų (= kad ir kas jie būtų), trokšta laimės.

Pavadinimų ir santrumpų rašyba
Nelietuviškos (tarptautinės) santrumpos, sudarytos iš lotyniškųjų raidžių, lietuviškuose tekstuose rašomos taip kaip rašoma originalo kalba, pvz., NATO (North Atlantic Treaty Organization), OECD (Organization for Cooperation and Development), UNESCO (United Nations Education Scentific and Cultural Organization) ir kt.
Visi ne lietuvių kalbos pavadinimai ir žodžiai rašomi kursyvu, išskyrus nelietuviškas santrumpas, pvz., FAO, ICAO ir kt.
Neadaptuoti kitų kalbų žodžiai arba žodžių junginiai tekste rašomi kursyvu, pvz.:
a priori, artes liberales, tabula rasa, de visu, magnus opus, inter alia.
Didžiąja raide rašomas pirmasis oficialaus pavadinimo žodis, pvz., Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis – Steigimo sutartis – Sutartis.
Didžiąją raide rašomi visi žodžiai, pvz., Europos Sąjungos Taryba –Taryba, Europos Komisija – Komisija. Europos Žmogaus Teisių Teismas – EŽTT. Sutrumpintas dokumento pavadinimas rašomas kaip atitinkamas nesutrumpintas (pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz.:
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 557/1999         Reglamentas (EB) Nr.557/1999
Tarybos direktyva 96/321/EEB                            Direktyva 96/321/EEB
Bendriniai žodžiai reglamentas, direktyva, sprendimas, sutartis rašomi mažąja raide.

Datos rašymas
Data rašoma ilguoju arba trumpuoju būdu.
Datą rašant trumpuoju būdu, metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais 2020-07-01 arba tarpeliais 2020 09 01. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn., 2020 m. sausio mėn. 12 d. (2020 m. sausio 12 d.)

Nelietuviškų asmenvardžių gramatinimas
Nelietuviški asmenvardžiai rišliame rašytiniame tekste ar žodžių junginyje yra gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės, pavyzdžiui, Schillerio, Claudelį, Russellui.
Pagrindinės taisyklės: 1) prie autentiškų vyriškos giminės asmenvardžių formų, kurios baigiasi priebalsiais, pridedamos galūnės -as, -is, kartais -ius, pavyzdžiui, Karlas Jaspersas, Martinas Lutheris, Witoldas Gombrowiczius, 2) kai nelietuviški amenvardžiai baigiasi netariama -e arba priebalse, prieš pridedant galūnę rašytinas apostrofas, pavyzdžiui, Friedricho Nietzsche’es. Daugiau žr. http:www.vlkk.lt/aktualiausios temos/svetimzodziai/gramatinimas

Įsimintinos rašybos žodžiai: biblinis, pensinis (ne -ijinis); ekslibrisas; archaizmas, bet archajinis (-ė), archajiškumas; sūkurys; įgristi, įgrysta; kontroversija, kontroversiškas (-a), licencija, nuogąstavimas, mastas, kompetentingas, plagiatas.

Ženklai sakinio gale. Sakinio galo ženklai kabutėmis skiriamos tiesioginės kalbos ir citatos sakinio pabaigoje rašomi prieš uždarąsias kabutes, pvz.: Kaimo žmonės sakydavo; „Kokia miela ir paklusni toji Gretutė.“ Mama piktai paklausė manęs: „Kur buvai?“ Lengva paskyti: „Imk ir padaryk...“

Kabutės. Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai). Lietuviškas kabutes galima surinkti klaviatūros kodu: atidaromosios kabutės – Alt + 0132, o uždaromosios kabutės – Alt + 0147.

Skaičių rašymas. Amžiai nurodomi romėniškais skaitmenimis ir santrumpa a., pavyzdžiui, XVIII a., XIX–XX a. Metai nurodomi arabiškais skaitmenimis ir santrumpa m., pavyzdžiui, 1579 m., 2005–2010 m. Prie romėniškų skaitmenų galūnės nepridedamos, pavyzdžiui, knygos V  dalyje, o ne V-ojoje dalyje. Prie arabiškų skaitmenų, kurie žymi daiktų eilę, gali būti dedamos galūnės, pvz.: 3- iasis, - ioji; 5-as, -a. Daugiaženklį skaičių skirstant klasėmis, tarp klasių paliekamas tarpelis, pvz., 56 689.

Daugiau kalbos patarimų galite rasti http://www.vlkk.lt/konsultacijos.