Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika
Straipsniai
Vilius Savickas
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-6663-3068
Publikuota 2020-01-24
https://doi.org/10.15388/batp.2019.14
HTML

Reikšminiai žodžiai

pelnas
pelningumo rodikliai
pardavimų pelningumas
nuosavo kapitalo pelningumas
turto pelningumas

Kaip cituoti

Savickas V. (2020) „Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (20), p. 6. doi: 10.15388/batp.2019.14.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas pelningumo rodiklių įmonių finansiniams veiklos rezultatams vertinti pasirinkimo klausimas. Kadangi teorijoje ir praktikoje egzistuoja daug įvairių pelningumo rodiklių, svarbu suvokti jų teikiamos informacijos panaudojimo galimybes, gebėti identifikuoti galimas rodiklių reikšmių nukrypimų priežastis bei įvertinti sąlygas, kada šių rodiklių pagrindu atlikta analizė gali teikti nepilną ar nepatikimą informaciją. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius pelningumo rodiklius, jų galimus trūkumus ir potencialias analizės bei interpretavimo problemas. Straipsnyje taikyti mokslinės literatūros loginė ir lyginamoji analizė, sintezė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė ir interpretavimas. Remiantis analizės rezultatais teigiama, kad nėra vieno universalaus visus įmonės veiklos aspektus atspindinčio pelningumo rodiklio, nes jų patikimumui ir palyginimo su analogiškais kitų ūkio subjektų objektyvumui didelę įtaką daro nacionaliniai apskaitos standartai, įmonėse taikomi skirtingi savikainos kalkuliavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, atsargų vertinimo ir kiti metodai.

HTML

Bibliografinės nuorodos

Aleknevičienė V. 2009. Įmonės finansų valdymas. Kaunas: VšĮ „Spalvų kraitelė“. 432 p.
Anciūtė, A.; Misiūnas, A. 2006. Lietuvos pramonės finansiniai rodikliai ir efektyvumas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2(7), 5–12.
Bagdonienė, D.; Daunorienė, A.; Simanavičienė, A. 2011. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimas. Ekonomika ir vadyba. 16, p. 654–663.
Dzikevičius, A.; Jonaitienė, B. 2015. Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška. Verslas: teorija ir praktika/ 16(2), 174–184.
Gudaitis, T.; Žagūnytė, U. 2013. Įmonių pelningumo vertinimo sistemos teoriniai aspektai. Vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
Hermann, S.; Frank, B.; Frank, L. 2006. Didinkite pelną, ne rinkos dalį: kaip uždirbti daugiau pelno didelės konkurencijos rinkose. Vilnius: UAB „Verslo žinios“
Kijewska, A. 2016. Determinants of the return on equity ratio (ROE) on the example of companies from metallurgy and mining sector in Poland. Metalurgija. 55(2), 285–288.
Labonaitė, G.; Subačienė, R. 2014. Grynojo pelningumo vertinimo metodika. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 16, 78–87.
Lechtinen, J. 1996. Financial Ratios in an International Comparison. Validity and Reliability. Vaasa: Universitas Wasaensis.
Lesakova, L. 2007. Uses and Limitations of Profitability Ratio Analysis in Managerial Practice. 5th International Conference on Management, Enterprise & Benchmarking, June 1-2 2007, Budapest.
Mackevičius, J, 2007. Organizacijų veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas: monografija. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: TEV.
Mackevičius, J.; Giriūnas L.; Valkauskas R. 2014. Finansinė analizė: vadovėlis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Mackevičius, J.; Molienė, O.; Poškaitė, D. 2008. Bendrojo pardavimų pelningumo kompleksinės analizės metodika. Ekonomika. 81, 74–89.
Mackevičius, J.; Tamulevičienė, D.; Valkauskas, R. 2019. Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 19, 7. doi: 10.15388/batp.2019.7.
Subramanyam, K.R.; & Wild, J.J. (2009). Financial statement analysis (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Tamošiūnienė, R.; & Paškevičienė, J. 2016. Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę. Mokslas – Lietuvos ateitis. 8(2), 182–191.
Tamulevičienė, D. 2016. Methodology of complex analysis of companies’ profitability. Entrepreneurship and sustainability issues. 4 (1), 53–63.
Tulsian M. 2014. Profitability Analysis (A comparative study of SAIL & TATA Steel). IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 3(2) I (Mar.-Apr. 2014), 19–22.
Verslo įmonių statistika 2017 [Business Statistics 2017]. 2018. Vilnius: Lietuvos Statistikos departamentas. Prieiga per: [žiūrėta 2019 12 01].
Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX. 2010. Organizacijų finansinė analizė: rodiklių skaičiavimo metodika. Vilnius. 97 p. Prieiga per: [žiūrėta 2019 12 01].
Žižytė, V.; Tamulevičienė, D. 2018. Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 17-18, 180–197.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.