Publikuotų dokumentų sklaidos skaitmeninėje erdvėje metodologiniai ir technologiniai aspektai: Nacionalinės bibliografijos duomenų banko pridedamoji vertė
Informacijos ir žinių valdymas
Regina Varnienė-Janssen
Publikuota 2016-11-15
https://doi.org/10.15388/Im.2016.75.10152
PDF

Reikšminiai žodžiai

... bibliografinė apskaita
publikuoti dokumentai
infrastruktūra
metaduomenys
kreipties elementai
valstybinė einamoji bibliografija
nacionalinė retrospektyvioji bibliografija
pridedamoji vertė

Kaip cituoti

Publikuotų dokumentų sklaidos skaitmeninėje erdvėje metodologiniai ir technologiniai aspektai: Nacionalinės bibliografijos duomenų banko pridedamoji vertė (R. Varnienė-Janssen , Trans.). (2016). Information & Media, 75, 57-94. https://doi.org/10.15388/Im.2016.75.10152

Santrauka

Straipsnio objektas – Lietuvos ir su Lietuva susijusių publikuotų dokumentų teikimo į skaitmeninę erdvę raida nuo 1992 iki 2016 metų. Pagrindiniai sisteminiai mūsų šalies publikuotų dokumentų pasklidimo skaitmeninėje erdvėje veiksniai buvo bibliografinės apskaitos pertvarka, sukūrusi efektyvesnės sklaidos priemones informacijai apie mūsų šalies istorinį, politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą bei kultūros paveldo skaitmeninimo, grindžiamo atminties institucijų sąveika, įgyvendinimas mūsų šalyje, sudaręs prielaidas kurti vientisą publikuotų dokumentų skaitmeninį turinį ir bendrą prieigą prie jo. Šioje publikacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas bibliografinės apskaitos pertvarkai, sukūrus Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB), kuris sudarė geresnes informacijos apie Lietuvos ir su Lietuva susijusius dokumentus sklaidos skaitmeninėje erdvėje galimybes. Publikacijoje panaudota Europos Komisijos elektroninės leidybos pridedamosios vertės grandinės koncepcija, procesų vadybos teorija bei kokybinė turinio analizės metodologija, kurios leidžia konceptualizuoti ir vertinti NBDB sukauptą turinį ir paslaugas. Sukūrus teorinį verčių kūrimo modelį, grįstą teisiniais dokumentais, aptariamos socialinio, kultūros, inovacijų ir finansinio kapitalo pridedamosios vertės. Kitam sisteminiam veiksniui, nulėmusiam publikuotų dokumentų atsiradimą skaitmeninėje erdvėje – dokumentų skaitmeninimui ir vieningos prieigos kūrimui, bus parengta atskira publikacija. Šiame straipsnyje remiamasi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įgyvendintų projektų, kuriems vadovavo šio straipsnio autorė, rezultatais.

PDF