Intelektinė daugiaagentė mokymosi sistema, naudojanti edukacinių duomenų tyrybą
Internetinės technologijos
Eugenijus Kurilovas
Jaroslav Meleško
Irina Krikun
Publikuota 2018-01-25
https://doi.org/10.15388/Im.2017.79.11381
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Kurilovas E., Meleško J. ir Krikun I. (2018) „Intelektinė daugiaagentė mokymosi sistema, naudojanti edukacinių duomenų tyrybą“, Information & Media, 790, p. 30-43. doi: 10.15388/Im.2017.79.11381.

Santrauka

Straipsnyje yra pristatyta mokymosi personalizavimo pagal besimokančiųjų poreikius metodologija, kurioje yra naudojamos intelektinė daugiaagentė mokymosi sistema ir duomenų tyryba. Mokymosi personalizavimas yra įgyvendinamas remiantis keliais metodais. Felderio ir Silverman mokymosi stilių modelis naudojamas besimokančiųjų profiliams kurti, o tikimybiniai tinkamumo rodikliai yra identifikuojami tam, kad būtų galima susieti mokomuosius komponentus (t. y. mokomuosius objektus, mokomąsias veiklas ir mokymosi aplinką) su konkrečių besimokančiųjų mokymosi stiliais. Kitos pasiūlytos mokymosi sistemos kūrimo technologijos yra ontologijos, rekomendavimo sistema, intelektiniai programiniai agentai ir edukacinių duomenų tyryba (mokymosi analitika). Personalizuotais mokomaisiais moduliais čia vadinami moduliai, sudaryti iš mokomųjų komponentų, kurie turi aukščiausius tikimybinius tinkamumo rodiklius konkrečių besimokančiųjų atžvilgiu. Straipsnyje visų pirma yra atlikta intelektinių programinių agentų taikymo švietime sisteminė apžvalga „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazėje. Antra, yra aprašyti mokymosi personalizavimo metodai, taikant intelektines technologijas mokomiesiems moduliams, optimizuotiems konkretiems besimokantiesiems, kurti. Sukurti besimokančiųjų profiliai ir personalizuoti mokomieji moduliai yra toliau koreguojami duomenų tyrybos metodais ir priemonėmis. Detaliau yra pristatomas intelektinės daugiaagentės mokymosi sistemos, grįstos minėtomis technologijomis, modelis. Esminiai pasiūlytos technologijos sėkmės veiksniai yra edukologijos atžvilgiu kokybiški mokomųjų komponentų žodynai, mokomųjų komponentų ekspertinis vertinimas jų tinkamumui konkretiems besimokantiesiems įvertinti, taip pat ontologijų, rekomendavimo sistemos, intelektinių programinių agentų ir duomenų tyrybos taikymas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.