Pažeidžiamos gyventojų grupės: iššūkiai užimtumui
Apžvalgos ir įžvalgos
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Julija Moskvina
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3772
PDF

Kaip cituoti

Neverauskienė L. O., & Moskvina J. (2014). Pažeidžiamos gyventojų grupės: iššūkiai užimtumui. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 114-128. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3772

Santrauka

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Verslo vadybos fakultetas
Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra
Saulėtekio al. 11, 602 kab., LT-10223 Vilnius
El. paštas: laima.okuneviciute@dsti.lt

Lietuvos socialinių tyrimų centro
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
El. paštas: julija.moskvina@dsti.lt

Straipsnio tikslas – apžvelgti išskirtų tikslinių grupių situaciją darbo rinkoje kintančių ekonomikos iššūkių kontekste ir suformuoti gaires tolesniems tyrinėjimams.
Į apžvalgą pateko kompetentingų tyrėjų valstybės arba kitų suinteresuotų institucijų užsakymu atlikti darbai, daktaro disertacijos. Siekiama atskleisti pažeidžiamų gyventojų grupių integraciją į darbo rinką lemiančius veiksnius, nusakant, kaip skirtingo lygio socialinės ir užimtumo politikos įgyvendintojai efektyviausiai prisidėtų prie šių integravimosi procesų. Į apžvalgą taip pat įtraukti darbai, kurių pagrindinis tikslas nėra tiesiogiai susijęs su pažeidžiamų asmenų padėties darbo rinkoje problematika, tačiau rezultatai yra reikšmingi atsižvelgiant į skirtingų gyventojų grupių specifiką. Daugelis tyrimų yra taikomojo pobūdžio.
Problematika, susijusi su rizikos grupių padėtimi ir perspektyvomis šalies darbo rinkoje, yra gana siaura, tačiau nuolat plečiasi – apima vis naujas socialinės ir užimtumo politikos sferas, o tai sudaro gerą pagrindą tolesniems tyrimams. Šiuo metu Europos užimtumo politikos kontekste plėtojama įtraukiosios darbo rinkos koncepcija (2010) numato didesnį darbingo amžiaus žmonių užimtumą, užtikrinantį asmeninę raidą. Šios vizijos pasiekimas numato galimybių patekti į darbo rinką didinimą, įskaitant ir sugrįžimą į ją po pertraukos, taip pat išsilaikymą darbo rinkoje ir visišką integraciją į ją. Straipsnyje nagrinėjama pažeidžiamų gyventojų grupių situacija, jos pokyčiai įvertinami per įtraukiosios darbo rinkos koncepcijos prizmę. Tyrimo metodai: straipsnio pagrindą sudaro lyginamoji statistinių duomenų analizė, specialių tyrimų rezultatai, 2004–2010 m. Lietuvoje įgyvendintų tyrimų (studijų), susijusių su darbo rinkoje pažeidžiamų gyventojų problematika, kritinė analizė, pritaikant įtraukiosios darbo rinkos koncepcijos nuostatas.
Pagrindiniai žodžiai: darbo rinkoje pažeidžiamos gyventojų grupės, neįgalieji, jaunimas, pagyvenę asmenys.

VULNERABLE GROUPS: EMPLOYMENT CHALLENGES
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Julija Moskvina

Summary
The review of the research on labour market groups at risk covers research conducted in the period between 2004 and 2010. It includes applied research carried out at the request of public authorities or other concerned authorities, as well as doctoral dissertations. Mostly, the research focused on such labour market groups at risk as disabled persons, youth and elderly people. The review revealed that special research on the situation of groups at risk in the labour market is a valuable source of information, since there is a lack of information on the national level. A further analysis of issues related to the integration of labour market groups at risk and instruments for reintegration of these groups into labour market would be of great importance.
Keywords: labour market groups at risk, disabled people, youth, elderly people.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.