Paraiškos
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Leidinyje spausdinami originalūs mokslo ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias socialinio darbo ir socialinės politikos problemas. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Straipsnius publikuojame lietuvių ir anglų kalbomis.

 Pateikiamo straipsnio struktūra

 1. Antraštė.
 2. Straipsnio santrauka lietuvių kalba (600-800 spaudos ženklų su tarpais).
 3. Pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5) lietuvių kalba.
 4. Straipsnio tekstas (rekomenduotina apimtis iki 1 spaudos lanko) 12 Times New Roman šriftu, tarpai tarp eilučių 2 intervalai. Lentelės 10 šriftu, tarpas lentelėse 1 intervalas.
 5. Literatūros sąrašas.
 6. Straipsnio santrauka anglų kalba (iki 2000 spaudos ženklų su tarpais), kurioje būtų nurodytas straipsnio tikslas, taikomi tyrimo ar analizės metodai ir svarbiausi gauti rezultatai.
 7. Pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5) anglų kalba.
 8. Pastabos pateikiamos kaip išnašos – puslapio apačioje.

Straipsnio tekstas

 1. Įvadas. Pagrindžiamas naujumas, apžvelgiamas ištirtumas, suformuluojama tikslas ir uždaviniai.
 2. Konceptuali dalis. Konceptualizuojamas nagrinėjamas reiškinys, apibrėžiamos naudojamos sąvokos, pristatoma naudojama teorinė perspektyva, bei tie teorijos aspektai, kurie yra svarbūs nagrinėjamai problematikai.
 3. Tyrimo metodika (empirinių duomenų analize grįstiems straipsniams). Pateikiami duomenų rinkimo ir analizės metodai, tyrimo eiga. 
 4. Analizės rezultatai. Pristatomi duomenų analizės rezultatai.
 5. Išvados.
 6. Diskusija (rekomenduotina). Diskusija apie tai kaip gautos išvados siejasi su kitais šioje tematikoje vykdytais ir vykdomais tyrimais, bei nubrėžiamos tolimesnių tyrimų gairės.

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Straipsnio apimtis
Viso straipsnio apimtis (įskaitant santraukas, literatūros sąrašą ir t.t.) neturėtų viršyti 40 000 spaudos ženklų su tarpais.

Nuorodos ir literatūros sąrašas
Cituojant ir nurodant šaltinius reikia vadovautis APA (Publication Manual of the American Psychological Association, https://apastyle.apa.org/) nuorodų sistema.

Straipsnių įteikimas
Straipsniai įteikiami skaitmeniniu pavidalu (doc, docx, odt, odf) naudojant Žurnalo valdymo sistemą. Pateikiant straipsnio juodraštį būtina iš juodraščio išimti Autorių vardus, pavardes ir kitą susijusią informaciją. Autorių prašome pateikiant rankraštį trumpai pakomentuoti, kaip jame analizuojami klausimai siejasi su Žurnalo tematika. Jei susiduriate su sunkumais pateikiant rankraštį,  susisiekite su Žurnalo vyr. redaktoriaus pavaduotoja dr. Jūrate Charenkova el. paštu jurate.charenkova@fsf.vu.lt.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame Žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo Žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.