Paraiškos
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Leidinyje spausdinami originalūs mokslo ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias socialinio darbo ir socialinės politikos problemas. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Straipsnius publikuojame lietuvių ir anglų kalbomis.

 Pateikiamo straipsnio struktūra

  1. Antraštė.
  2. Autoriaus vardas ir pavardė.
  3. Mokslo įstaigos pavadinimas, adresas ir telefono numeris (įstaigos arba autoriaus namų), elektroninio pašto adresas.
  4. Straipsnio santrauka (600-800 spaudos ženklų be tarpų) kursyvu.
  5. Pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5) kursyvu.
  6. Straipsnio tekstas (nuo 0,75 iki 1,5 spaudos lanko) 12 Times New Roman šriftu, tarpai tarp eilučių 2 intervalai. Lentelės 10 šriftu, tarpas lentelėse 1intervalas.
  7. Literatūros sąrašas.
  8. Straipsnio santrauka anglų kalba (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 600 spaudos ženklų tekstas, be tarpų).
  9. Pagrindiniai žodžiai anglų kalba.
  10. Pastabos pateikiamos kaip išnašos – puslapio apačioje.

Straipsnio tekstas susideda iš įvado, kuriame suformuluojama darbo/straipsnio/tyrimo problema, darbo tikslas ir uždaviniai, darbo naujumas, autoriaus indėlis. Trumpai pristatoma naudojama teorinė perspektyva, bei tie teorijos aspektai, kurie yra svarbūs nagrinėjamai problematikai. Pateikiama tyrimo ir duomenų apdorojimo metodika. Analizuojami tyrimo rezultatai. Pateikiamos išvados bei diskusija apie tai kaip gautos išvados siejasi su kitais šioje tematikoje vykdytais ir vykdomais tyrimais, bei nubrėžiamos tolimesnių tyrimų gairės.

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Nuorodos ir literatūros sąrašas
Cituojant ir nurodant šaltinius reikia vadovautis APA (Publication Manual of the American Psychological Association, https://apastyle.apa.org/) nuorodų sistema.

Straipsnių įteikimas
Straipsniai įteikiami skaitmeniniu pavidalu (doc, docx, odt, odf) į Žurnalo valdymo sistemą arba siunčiami paštu adresais: laima.zalimiene@fsf.vu.lt arba eugenijus.dunajevas@fsf.vu.lt

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.