Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos
Socialinio darbo procesas ir metodai
Justina Garbauskaitė-Jakimovska
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3776
PDF

Kaip cituoti

Garbauskaitė-Jakimovska J. (2014). Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 64-80. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3776

Santrauka

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1
Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: justina.garbauskaite@gmail.com

Straipsnyje nagrinėjamas jaunimo neformaliojo ugdymo (JNU1) bruožų ir principų (ne)suderinamumas su poreikiu gerinti šio ugdymo kokybę. Laikomasi pozicijos, kad kokybės siekis liberalioje visuomenėje yra būdingas visoms sritims ir pripažįstamas legitimiu a priori, tačiau priemonės, kuriomis yra siekiama kokybės, neretai pasižymi autoritarinėmis, ribojančiomis ir formalizuojančiomis savybėmis, kurios iš esmės yra nesuderinamos su JNU vertybėmis, principais ir tikslais. Aprašomas jaunimo neformaliojo ugdymo reiškinys Europos ir Lietuvos kontekstuose, nagrinėjama jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės samprata, kriterijai ir esamos kokybės gerinimo praktikos.
Pagrindiniai žodžiai: jaunimo neformalusis ugdymas, kokybė, pripažinimas, laisvė.

EDUCATION IN YOUTH WORK: IN SEARCH FOR QUALITY IN YOUTH NON-FORMAL EDUCATION
Justina Garbauskaitė-Jakimovska

Summary
The main focus of the article is put on the core principles of youth non-formal education (NFE) and their (non)compatibility with the need to improve and maintain the quality of NFE. The aim for quality is a priori legitimate in the liberal societies in all spheres of life. Nevertheless the means for quality improvement often have authoritarian, restrictive, formalising or standardising characteristics that are not compatible with main values, principles and aims of non-formal education: freedom, voluntarism and development of a conscious individual. The article describes the phenomenon of non-formal education in European and Lithuanian contexts, the concept and criteria of quality in non-formal education and existing practices for quality improvement are analysed.
Key words: youth non-formal education, quality, recognition, liberty.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.