VADOVĖLIŲ NAUDOJIMO MOKANT MATEMATIKOS ANALIZĖ: ESTIJOS ATVEJIS
MATEMATIKOS MOKYMO DIDAKTINĖS PROBLEMOS
Madis Lepik
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9193
PDF

Reikšminiai žodžiai

vadovėlio analizė
pa­grindinės mokyklos matematika
mokymosi rezulta­tai
mokymas
mokytojas

Kaip cituoti

Lepik M. (2015) „VADOVĖLIŲ NAUDOJIMO MOKANT MATEMATIKOS ANALIZĖ: ESTIJOS ATVEJIS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 90-102. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9193.

Santrauka

Associated Professor of Mathematics Education
Tallinn University
Address: Narva road 25
10120 Tallinn, Estonia
E-mail address: mlepik@tlu.ee

Straipsnyje pateikiama matematikos vadovėlių nau­dojimo mokant matematikos Estijos mokyklose analizė. Tradiciškai vadovėliai labai svarbūs mo­kant matematikos, tačiau šiandien vadovėlis nėra vienintelė matematikos mokymosi priemonė, mo­kytojas gali rinktis ir kitas priemones. Tarptautiniai TIMMS tyrimai rodo, kad efektyvus matematikos vadovėlių naudojimas pagrindinio ugdymo mokykloje daro įtaką mokinių matematikos mokymosi re­zultatams. Tai taip pat patvirtina įvairių šalių moks­lininkų atliekami tyrimai, kurie rodo, kad šiuolai­kiniai mokytojai labai įvairiai panaudoja vadovėlių medžiagą ugdymo procese.
Straipsnyje pateikiami ir aptariami atliktos matematikos mokytojų apklausos (N = 164) ir pa­grindinės mokyklos ugdymo pakopoje stebėtų 29 matematikos pamokų tyrimų rezultatai, kurie pa­rodo, kokiais būdais Estijos matematikos mokytojai naudoja matematikos vadovėlius. Tyrimo duomenys rodo, kad vadovėliai nėra efektyviai panaudojami, neišnaudojamos visos vadovėlių galimybės, nors pusė aktyvaus pamokos laiko yra skiriama dirbti su vadovėliu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma mokytojų vadovėlį naudoja pratyboms, matemati­niams uždaviniams spręsti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.