Paraiškos
Knygotyra
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Knygotyros redaktorių kolegijai įteikiami du rankraščio egzemplioriai, tekstas išsiunčiamas elektroniniu paštu arba per Open Journal System platformą. Straipsniai privalo turėti mokslo darbams būdingą struktūrą, t. y. juose nurodomas straipsnio tikslas, objektas, metodika, apibūdinama analizuojamos problemos istoriografija, pateikiami rezultatai, išvados, bibliografinės nuorodos.
Straipsnio pradžioje parašoma 300–500 žodžių santrauka (Summary) lietuvių ir anglų kalbomis, išlaikanti tolimesnę struktūrą: įžanga, metodologija, tyrimas ir rezultatai, išvados. Kartu su santrauka pateikiami ir reikšminiai žodžiai.
Orientacinė straipsnio ir publikacijos apimtis – apie vieną autorinį lanką (40 tūkst. spaudos ženklų su tarpais). Dėl didesnės apimties straipsnių ir iliustracijų reikėtų tartis su redaktorių kolegija.
Nuorodos pateikiamos pagal bibliografinių nuorodų standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2 (žr. Knygotyros bibliografinių nuorodų pavyzdžius). Bibliografiniai aprašai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami. Kirilinės raidės perrašomos pagal standartą BSI (specifinės raidės keičiamos taip: ё – e, ж – zh, и – i, й – i, х – kh, ц – ts, ч – ch, ш – sh, щ – shch, ы – y, ь – ', э – e, ю – yu, я – ya).
Teksto diagramos dar pateikiamos atskirame lape ta kompiuterine programa, kuria buvo sukurtos. Straipsniai su prastos kokybės nuorodomis arba parengti pagal kitas taisykles nepriimami. Atskirai parašomos trumpos žinios apie autorių. 

Straipsniai įteikiami ir išleisti tomai įgyjami šiuo adresu:
Knygotyros redaktorių kolegija,
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas,
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 503 kab., Vilnius 

Siunčiant paštu nurodyti tokį adresą:
Knygotyros redaktorių kolegija
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius

Tel. (+370 5) 236 61 11, (+370 5) 236 61 12
El. paštas: 
domas.kaunas@kf.vu.lt
ausra.navickiene@kf.vu.lt
ksistof.tolkacevski@kf.vu.lt   

Knygotyros bibliografinių nuorodų sudarymo metodika
Nuorodos rašomos puslapio apačioje pagal bibliografinių nuorodų standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2, pateikiant tik pagrindinius bibliografinio aprašo elementus (autorius, kūrinio pavadinimas, išleidimo vieta, data, cituojamas puslapis). Kartotinėse išnašose bibliografinis aprašas trumpinamas (autorius, kūrinio pradžia, puslapis). Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje. Išsamūs bibliografiniai įrašai (nurodoma ne tik išleidimo vieta, bet ir leidykla, veikalo apimtis, ISBN ir kt.) išdėstomi autorių (o jei autoriai nenurodyti, – antraščių) abėcėlės tvarka ir numeruojami iš eilės.
Visais atvejais, kai cituojamas šaltinis (straipsnis) turi skaitmeninį objekto identifikatorių (DOI, angl. Digital Object Identifier), jį privaloma nurodyti bibliografinio aprašo pabaigoje.

Bibliografinio aprašo pavyzdžiai
Monografija
RAGUOTIENĖ, Genovaitė. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904–1918 m. Lietuvoje. Vilnius: Stepono leidykla, 1996. 349, [3] p. ISBN 9986-690-01-3.

Straipsnis monografiniame leidinyje
STONIENĖ, Vanda. Knygos tipologija. Iš Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius: Alma littera, 1997, p. 178.

Straipsnis periodiniame leidinyje
MISIŪNAS, Remigijus. Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje. Knygotyra, 2018, t. 71, p. 7–30. DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.1.

Straipsnis elektroniniame leidinyje
POCIŪTĖ, Dainora. S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas. Iš Orbis Lituaniae: LDK istorija [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012–2014 [žiūrėta 2015 m. gruodžio 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ldkistorija.lt/#s-b-chylinskis-ir-lietuviskos-ldk-biblijos-likimas_fact_422>.

Rankraštinis dokumentas
Bugailiškis, Peliksas. Tėvynės dirvonų arimuose. [Vilnius], [1957–1963]. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštynas, f. 11-137. 192 lap. 
Liutika, Česlovas. Laiškas Vaclovui Biržiškai. Šiauliai, 1928, vasario 18. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 163-459, lap. 2.
Visos Respublikos apskričių savivaldybių pranešimai ir statistinės žinios apie karo metais sunaikintus pastatus, miestuose ir kaimuose… 1920. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 377, ap. 7, b. 240. 339 lap.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.