Recenzavimas

Knygotyra
Recenzavimas

Žurnalas yra įsipareigojęs užtikrinti publikavimo etiką, kruopščiai laikydamasis COPE (Publikavimo etikos komiteto) bei Vilniaus universiteto leidyklos publikavimo standartų bei Neteisėtų veiksmų deklaracijos (pateikiama anglų kalba čia).

Šis žurnalas taiko dvigubą aklą recenzavimą. Tai reiškia, kad recenzuojant tiek recenzento, tiek ir autoriaus tapatybės yra įslaptintos. Siekiant palengvinti redakcinio darbo procesus, autoriams keliamas reikalavimas užtikrinti, kad jų rankraščiai būtų pateikti taip, jog juose nebūtų nei tiesioginių, nei netiesioginių tapatybės atskleidimo atvejų ar kitokių nuorodų į tapatybę.

Remdamiesi vertinimo kriterijais, pateiktais skyrelyje „Skyriaus pavadinimas“, recenzentai įvertina, ar rankraštis gali būti priimtas be korekcijų, su minimaliomis ar esminėmis korekcijomis, ar turėtų būti atmestas. Esminė bet kurio recenzavimo dalis yra objektyvus ne tik pateikto darbo techninio kruopštumo, tačiau ir jo teorinio indėlio vertinimas.

Kaip akademinių žurnalų ir knygų leidėja, Vilniaus universiteto leidykla yra įsipareigojusi atitikti aukštus etiško elgesio standartus kiekviename publikavimo proceso etape. Šios gairės apibrėžia Vilniaus universiteto leidyklos, autorių, recenzentų bei redaktorių atsakomybę ir iš jos kylančius publikavimo proceso standartus.

Etiško elgesio standartai

Tikimasi, kad leidėjas ir visos kitos leidybos procese dalyvaujančios šalys atitiks etiško elgesio standartus. Pagrindiniai jų principai yra apžvelgti žemiau. Žurnalo politika plačiau apžvelgta skyrelyje Žurnalo politika.

Redaktoriai
- siekia atsižvelgti į skaitytojų ir autorių poreikius užtikrindami spausdinamos medžiagos kokybę, t. y. kruopščiai laikosi aukštų standartų atlikdami kiekvieną procedūrą kiekviename pateiktame rankraštyje;
- įvertina, priima arba atmeta rankraščius, remdamiesi tik jų akademiniais nuopelnais (temos svarba, originalumas, teksto aiškumas bei tyrimo atitiktis žurnalo misijai);
- užtikrina, kad tyrimo medžiaga atitinka tarptautiniu lygiu visuotinai priimtas etines gaires;
- užtikrina, kad visa pateiktų rankraščių nepublikuota informacija išliktų konfidenciali ir kad ja nepasinaudotų redaktorius ar kokia nors trečioji šalis;
- imasi atitinkamų priemonių, jei pateikiami kokie nors etikos nusiskundimai dėl kurio nors pateikto rankraščio ar publikuoto straipsnio.

Autoriai
- laikosi geriausių akademinio publikavimo praktikų užtikrindami kiek įmanoma aukštesnį tyrimo ir diskusijos kokybės lygį taip, kaip tai yra visuotinai priimta mokslininkų bendruomenėje; su žurnalu kontaktuojantis autorius užtikrina visišką visų autorių pritarimą bei sutikimą su galutine dokumento versija bei jos pristatymu publikuoti;
- pateikia objektyvų tyrimą ir suteikia pakankamai detalių ir nuorodų, leidžiančių kitiems suprasti pasiektus rezultatus bei palyginti juos su kitų tyrėjų gautais rezultatais; užtikrina, kad straipsnio ar straipsnių literatūros apžvalga yra objektyvi, išsami ir tiksli; laiduoja, kad tekste nėra jokių autoriams žinomų netikslių teiginių;
- užtikrina, kad darbas yra originalus, kad yra tinkamai pateiktos visos nuorodos į visus kitus šaltinius, kad yra nurodyta bet kokia tyrimui paskirta finansinė parama ir kad pateiktoje medžiagoje nėra jokios formos plagiato bruožų;
- užtikrina ir patvirtina, kad pateiktoji rankraščio versija nėra svarstoma ar priimta publikuoti kur nors kitur. Kuomet straipsnio turinio dalis sutampa su kitu kur nors publikuotu ar pateiktu turiniu, autoriai pripažįsta šį faktą ir cituoja tuos šaltinius. Gavę užklausą, jie redaktoriui pateikia kopiją bet kurio kitur pateikto rankraščio, kuriame potencialiai galėtų būti sutampančio ar glaudžiai susijusio turinio;
- nedelsdami informuoja žurnalo redaktorių ar leidėją, jei spausdintoje medžiagoje nustatyta reikšminga klaida; bendradarbiauja su redaktoriumi ar leidėju, kad būtų išspausdinti klaidos, papildymo ar korekcijos pranešimai, arba, elgdamiesi taip, kaip mano esant reikalinga, atšaukia straipsnį.

Recenzentai
- siekia prisidėti prie sprendimų priėmimo proceso bei padėti pagerinti pateikto straipsnio kokybę, objektyviai ir kruopščiai recenzuodami rankraštį pagal aukšto profesionalumo lygio standartus ir tokiu būdu suteikdami konstruktyvią pagalbą, kad tyrimo straipsnis pasiektų tolesnį publikavimo etapą;
- sutinka recenzuoti tik tuos straipsnius, kurių srities ekspertai jie yra, kad galėtų tinkamai ir laiku vertinti recenzuojamus straipsnius;
- deklaruoja visus galimus interesų konfliktus (finansinius, institucinius, bendradarbiavimo ir kitus santykius tarp recenzento ir autoriaus), pasikonsultuodami su žurnalu, jei jie nėra tikri, ar kas nors laikytina aktualiu interesu;
- gerbia recenzavimo proceso konfidencialumą ir neatskleidžia jokių rankraščio ar jo recenzijos detalių recenzavimo proceso metu ar jam pasibaigus;
- nenaudoja jokios informacijos, gautos recenzavimo proceso metu, savo ar kokių nors trečiųjų šalių naudai ar kokios nors kitos šalies nenaudai;
- įspėja redaktorių, jei žino, kad koks nors spausdintas ar pateiktas turinys yra esmingai panašus į apžvelgiamo dokumento turinį;
- neleidžia, kad jų pateikta recenzija būtų paveikta rankraščio kilmės, autorių tautybės, religinių ar politinių įsitikinimų, lyties ar kokių nors kitų autorių savybių arba komercinių motyvų;
- savo apžvalgose yra objektyvūs ir konstruktyvūs, mandagiai ir aiškiai įvardija pastabas ir paremia jas adekvačiais palaikančiais argumentais.

Instrukcijos recenzentams

Žurnalas siekia autoriams pateikti aiškų grįžtamąjį ryšį, kuris jiems padėtų pagerinti savo darbo kokybę. Kad ši pagalba būtų suteikta, žurnalas prašo (tačiau nereikalauja), kad recenzentai savo apžvalgas pateiktų naudodami šabloną arba, kuomet tai prasminga, rašytų apžvalgas laisva forma. Siekiama, kad konkrečios kritinės pastabos ar pasiūlymai būtų aiškiai siejami su konkrečiais straipsnio elementais. Mūsų patirtis liudija, kad šabloną naudojančios recenzijos yra aiškesnės ir geriau leidžia suprasti recenzentų išsakytas pastabas, kuriomis remdamasis žurnalas galėtų priimti kiek įmanoma konkretesnius ir naudingesnius sprendimus.

Recenzijos gali būti ir turėtų būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad nepagarbi kalba bei į asmenį nukreipta kritika gali būti palaikyta atspindinčia vertintojo subjektyvumą arba užslėptus tikslus.

Žurnalo redakcinė kolegija reguliuoja administracinius pateiktų straipsnių recenzavimo procesus. Visos recenzijos turi būti pateiktos per žurnalo paraiškų pateikimo sistemą.

Pagrindiniai recenzavimo kriterijai:
- pagrindinio teiginio bei tikslo pristatymo aiškumas;
- teorinės diskusijos aktualumas bei empirinio tyrimo aprašymas;
- tikslūs ir atkartojami tyrimo ir jo rezultatų pasiekimo metodai;
- gerai pagrįsta diskusija / tyrimo analizė;
- gerai sudaryta bei logiškai nuosekli teksto struktūra;
- nedviprasmiški bei tinkamai išnagrinėti duomenys;
- išvadų pagrindimas duomenimis;
- darbo originalumas. Atsižvelgimas į kitus aktualius tyrimus. 

Recenzentų atsakomybė autoriams

- pateikti raštišką objektyvų grįžtamąjį ryšį apie darbo akademinius nuopelnus bei mokslinę vertę kartu su recenzento nuomonės pagrindimu;
- pateikti recenziją kiek įmanoma greičiau, neviršijant 21 dienos laikotarpio. Jei to padaryti neįmanoma, tuomet nedelsiant susisiekti su žurnalu per žurnalo sistemą;
- nurodyti, ar straipsnio tekstas aiškus, neišplėstas bei aktualus, ir įvertinti darbo struktūrą, mokslinį aktualumą, originalumą bei įdomumą skaitytojui;
- vengti autoriaus asmenybės komentavimo ar kritikavimo;
- išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą nesidalinant, neaptarinėjant su jokiomis trečiosiomis šalimis ir neatskleidžiant jokios informacijos, pateikiamos recenzuojamame dokumente, prieš tai negavus leidimo iš redakcijos.

Recenzentų atsakomybė redaktoriams

- įspėti redaktorių, jei yra kokių nors galimų asmeninių ar finansinių konfliktų (žiūrėti skyrelius Etikos politika bei Interesų konfliktas); atsisakyti recenzuoti kiekvienu tokiu atveju, kai įžvelgiama konflikto galimybė;
- nustatyti darbo mokslinį vertingumą, originalumą bei apimtį bei pasiūlyti būdų jį patobulinti;
- įvardyti bet kokius etinius klausimus, pavyzdžiui, ryškų apžvelgiamo rankraščio panašumą į kokio nors kitur publikuoto darbo arba kito tuo pačiu metu kitur pateikto rankraščio.

Recenzentų atsakomybė skaitytojams

- užtikrinti, kad teigiamus įvertinimus gavę straipsniai atitiktų žurnalo standartus;
- apsaugoti skaitytojus nuo netinkamų ar ydingų tyrimų ar mokslinių darbų, kurių negalima pagrįsti kitais tyrimais;
- pastebėti bet kokį atvejį, kuomet nepacituotas aktualus kitų mokslininkų darbas.