Recenzavimas

Knygotyra
Recenzavimas

Žurnalas taiko dvigubai anoniminio recenzavimo principą. Tai reiškia, kad tiek recenzento, tiek autoriaus tapatybės yra nuslėptos, jie neturi galimybės identifikuoti vienas kito tapatybės viso recenzavimo metu. Siekiant įgyvendinti dvigubai anoniminį recenzavimą būtina, kad autoriai pateiktų visiškai anonimizuotus straipsnius (panaikinti bet kokie požymiai galintys padėti identifikuoti autoriaus tapatybę, atstovaujamą universitetą).

Remdamiesi toliau pateiktais kriterijais, recenzentai nusprendžia, ar straipsnis gali būti priimtas publikuoti be papildomų pataisų, ar reikalingi mažesni ar didesni pataisymai, ar straipsnis atmestinas. Recenzavimo esmė – objektyvus formaliųjų reikalavimų ir pateikiamo darbo aktualumo įvertinimas.

  1. Temos ir tikslo formulavimo aiškumas.
  2. Teorinės diskusijos ir empirinio tyrimo atitiktis.
  3. Tyrimo metodų ir rezultatų pakartojamumas.
  4. Nedviprasmiškai ir tinkamai išanalizuoti duomenys.
  5. Gerai apgalvota ir logiškai nuosekli darbo struktūra.
  6. Išvadomis paremti duomenys.
  7. Darbo originalumas, naujausių tyrimų išmanymas.

1. Raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę vertę, savo nuomonę pagrįsti.
2. Recenziją pateikti kaip įmanoma greičiau, per 21 dieną. Jei to padaryti negalite, prašome kaip įmanoma greičiau per žurnalo platformą susisiekti su žurnalo redakcija.
3. Nurodyti, ar tekstas yra aiškus, pakankamai glaustas ir aktualus, įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams.
4. Vengti asmeninių komentarų ir kritikos.
5. Išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, nesidalijant, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame straipsnyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims be žurnalo redakcijos leidimo.

1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Etikos politika, Interesų konfliktas) ir atsisakyti recenzuoti straipsnį, jei yra tokio konflikto tikimybė.
2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą straipsnį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Etikos politika, Interesų konfliktas) ir atsisakyti recenzuoti straipsnį, jei yra tokio konflikto tikimybė. 
2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą straipsnį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

Recenzijos gali ir turi būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad paniekinantis kalbos būdas ar į asmeniškumą linkusi kritika gali būti vertinama kaip recenzento šališkumas ar užslėpti motyvai.

Žurnalo redakcija atsakinga už pateiktų straipsnių recenzavimo proceso administracinius aspektus. Visos recenzijos turi būti pateiktos per Recenzavimo sistemą.

Žurnalo redaktoriai prašo recenzentų naudoti specialų recenzijų šabloną. [nuoroda į šabloną]


Mūsų žurnalas stengiasi pateikti autoriams aiškų grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų tobulinti jų darbą. Kad galėtume lengviau tai atlikti, prašome (bet ne reikalaujame), kad recenzijoms naudotumėte toliau pateiktą šabloną. Mūsų tikslas – susieti konkrečią kritiką ir pasiūlymus su konkrečiomis straipsnio vietomis. Iš patirties žinome, kad taip pateiktos recenzijos yra aiškesnės, padeda mums aiškiau suprasti jūsų išsakytą susirūpinimą, kad galėtume priimti kuo konkretesnius ir naudingesnius sprendimus.


Santrauka: prašome pateikti bendro pobūdžio darbo santrauką. Santrauka gali būti glausta. Jūsų mintys apie tai, kiek pažangus yra jūsų atliktas tyrimas ir kuo jis yra svarbus (įdomus) bendruomenei, būtų labai naudingos. Jei manote, kad anksčiau skelbta medžiaga mažina kurios nors jūsų tyrimo dalies svarbą, prašome pateikti nuorodas.

Kritinė analizė: prašome išvardinti svarbiausias jūsų straipsnio mintis. Prie kiekvienos iš šių minčių prašome nurodyti, ar jūsų turimi duomenys ją pakankamai pagrindžia. Jei kuri nors idėja nėra pakankamai pagrįsta, prašome nurodyti, kokio pobūdžio įrodymų, jūsų nuomone, jai reikėtų ir pateikti pasiūlymų dėl konkrečių eksperimentų. Jei manote, kad tam tikros problemos yra svarbesnės už kitas, būtų gerai, jei jas išryškintumėte.

Kitos pastabos: prašome pateikti pastabų bet kuriais kitais klausimais (techniniais, duomenų pateikimo, teksto pakeitimų), kurie nebūtinai yra susiję su kuriuo nors konkrečiu darbo aspektu.