Gairės specialiesiems teminiams tomams

Knygotyra
Gairės specialiesiems teminiams tomams

Šis dokumentas sukurtas kaip gairės rengti ir administruoti žurnalo Knygotyra specialiuosius teminius tomus.

1 etapas. Idėjos leisti specialųjį teminį tomą iškėlimas

1, Specialiųjų teminių tomų temas siūlo vyriausiasis redaktorius ar kiti Redakcinės kolegijos nariai arba mokslininkai, neįeinantys į Redakcinę kolegiją.
2. Specialieji teminiai tomai privalo atitikti žurnalo tyrimų tematiką.
3. Sprendimą leisti siūlomą specialųjį teminį tomą priima vyriausiasis redaktorius pasikonsultavęs su tais Redakcinės kolegijos nariais, kurie pasižymi ekspertinio lygmens žiniomis aptariamoje teminėje srityje.
4. Specialiajam teminiam tomui rengti paskiriamas vienas arba keli sudarytojai.
5. Formalųjį sprendimą paskelbti specialiojo teminio tomo leidimą visuomet privalo lydėti raštiškas kvietimas teikti publikacijas šiam specialiajam numeriui. Šis kvietimas privalo 1) būti parašytas glaustai ir konkrečiai; 2) laikytis akademinių tradicijų; 3) argumentuoti, kodėl specialiojo numerio tema yra aktuali ir inovatyvi. Vyriausiajam redaktoriui patvirtinus specialųjį teminį tomą, kvietimas skelbiamas žurnalo svetainėje.
6. Tikimasi, kad specialiojo teminio tomo sudarytojai sudarys šio tomo recenzentų tarybą, į kurią bus įtraukti ne vien tik nuolatiniai Redakcinės kolegijos nariai, tačiau ir mokslininkai bei praktikai iš išorės (tai yra neįeinantys į Redakcinę kolegiją), pasižymintys ekspertinio lygmens žiniomis rengiamo specialiojo tomo teminėje srityje (jų kompetencija turi pranokti Redakcinės kolegijos branduolio kompetenciją šioje srityje). Praktikus derėtų įtraukti tuomet, kai specialiojo tomo tematika apima aspektus, kuriems praktikai gali daryti didelę įtaką.

2 etapas. Specialiojo teminio tomo sudarytojų kvalifikacijos vertinimas

7. Kandidatas (-ai) atlikti specialiojo teminio tomo sudarytojo pareigas privalo pasižymėti pakankama kompetencija šioms pareigoms.
8. Kvalifikacija vertinama remiantis kandidatų publikacijų sąrašu arba kitomis priemonėmis, kuriomis galima įrodyti pakankamą kandidato ekspertinių žinių lygį šioje srityje bei kandidato susipažinimo su akademinių publikacijų praktika lygį (bei patirtį) – įgūdžius, kaip organizuoti recenzavimo procesą, kaip vertinti apžvalgas ir t. t.
9. Jei neatsiranda kandidatų, pasižyminčių pakankama kvalifikacija eiti specialiojo teminio tomo sudarytojaus pareigas, tuomet vyriausiasis redaktorius, pasikonsultavęs su Redakcinė kolegija, įvardija sudarytoją, pasižymintį pakankama kvalifikacija, kuris papildytų kandidatų į sudarytojus sąrašą.

3 etapas. Specialiojo teminio tomo kokybės kontrolės užtikrinimas

10. Kvietimas teikti publikacijas specialiajam teminiam tomui, parengtas pagal priimtą Kvietimų teikti publikacijas specialiajam tomui šabloną, yra svarbus įrankis užtikrinant kokybę bei proceso kontrolę, nes jame pateikiamos svarbios nuorodos: 1) inovatyvumo bei atitikties žurnalo tikslams pagrindimas; 2) svarbiausios datos; 3) recenzijų skaičius; 4) kiti aktualūs aspektai.
11. Kartu su kvietimu teikti publikacijas specialiajam teminiam tomui sudarytojai vyriausiajam redaktoriui turi pateikti planus: 5) kiek straipsnių planuojama publikuoti specialiajame tome; 6) kokia numatoma reklaminė bei leidinio sklaidos veikla; bet kokią kitą žurnalo administravimui svarbią informaciją.

4 etapas. Specialiojo teminio tomo publikavimas

12. Kuomet vyriausiasis redaktorius jau yra formaliai pritaręs specialiojo teminio tomo idėjai, būtina sąlyga specialiajam teminiam tomui publikuoti yra paskelbtas kvietimas teikti publikacijas šiam specialiajam tomui (žr. 1 etapas. Idėjos leisti specialųjį tomą iškėlimas).
13. Tikimasi, kad specialiojo tomo sudarytojai šiam tomui parengs sudarytojų Įžanginį žodį. Geriausia, jei sudarytojai pateikia į specialųjį tomą įtrauktų straipsnių apžvalgą, papildytą sudarytojų nuomone, kaip atrinkti straipsniai ir (arba) specialusis teminis tomas praturtina srities žiniją ir prisideda prie žurnalo plėtros.