MOKSLO APIE KNYGĄ RAIDOS TENDENCIJOS XVII–XVIII AMŽIAUS VAKARŲ EUROPOJE / ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О КНИГЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVII–XVIII ВЕКАХ
Knygos mokslas: istorija, teorija, raiška
NATALIJA LELIKOVA
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3588
PDF

Reikšminiai žodžiai

наука о книге
система библиологии
Г. Пеньо
формирование научных комплексов знания

Kaip cituoti

LELIKOVA N. (2010) „MOKSLO APIE KNYGĄ RAIDOS TENDENCIJOS XVII–XVIII AMŽIAUS VAKARŲ EUROPOJE / ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О КНИГЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVII–XVIII ВЕКАХ“, Knygotyra, 540, p. 54-61. doi: 10.15388/kn.v54i0.3588.

Santrauka

Российская национальная библиотека
Oтдел библиографии и краеведения
Садовая ул. 18, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: lelikova@nlr.ru


Straipsnyje nagrinėjami mokslo apie knygą raidos tyrimo metodologiniai principai. Autorė renkasi istorinį požiūrį, leidžiantį objektyviai ir istoriškai nuosekliai rekonstruoti visus knygos apie mokslą raidos etapus. Vadovaudamasi šiuo požiūriu ir remdamasi prancūzų bibliologo Gabrielio Etienne’o Peignot (1767–1849) pasiūlyta knygotyros sampratos sistema, autorė tiria pagrindines mokslo apie knygą raidos tendencijas Vakarų Europoje, pradedant XVI amžiumi. Analizuodama XVII–XVIII amžiaus knygotyrininkų veikalus, autorė prieina prie išvados, kad G. E. Peignot mokslo apie knygą koncepcija buvo ankstesnių tyrimų sintezė, o jos kūrėjas galėjo pasinaudoti jau parengtais moksliniais kompleksais, suformuotais iki pasirodant jo garsiajam veikalui apie bibliologiją.

В статье рассматриваются методологические принципы изучения истории науки о книге и делается вывод о предпочтении «исторического подхода», позволяющего объективно и исторически последовательно реконструировать все этапы ее развития. На основе этого подхода, отталкиваясь от книговедческой системы Г. Пеньо, автор прослеживает основные тенденции развития науки о книге в Западной Европе, начиная с XVI в. Анализируя труды ученых-книжников XVII—XVIII вв., приходит к выводу, что концепция Пеньо была синтезом предшествующего знания, а ее создатель мог использовать готовые научные комплексы, уже сформировавшиеся к тому времени.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.