Paraiškos
Kriminologijos studijos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Kriminologijos studijų redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.

Analitiniai apžvalginiai ir teoriniai straipsniai turi argumentuotai nagrinėti tam tikros kriminologijos srities būvį (padėtį). Juose turi būti analizuojami ir vertinami kitų autorių atliktų tyrimų rezultatai, išskiriamos pagrindinės problemos, pagrindžiama jų svarba ir naujumas, aptariamos atitinkamos kriminologijos srities raidos tendencijos, šiuo metu aktualios ir naujos tyrimų kryptys, formuluojami būsimų empirinių tyrimų tikslai ir hipotezės, siūlomos naujos sąvokos ir kt.

Straipsniai, kuriuose pristatomi empiriniai tyrimai, turi būti parašyti laikantis nustatytos schemos:

 • Straipsnio pavadinimas.
 • Santrauka. Prie lietuvių kalba spausdinamo straipsnio būtina pridėti ne trumpesnę kaip 600 spaudos ženklų santrauką lietuvių kalba. Prie anglų kalba spausdinamo straipsnio būtina pridėti ne trumpesnę kaip 600 spaudos ženklų santrauką anglų kalba. Santraukoje turi atsispindėti mokslinė problema, tikslas, metodika, rezultatai ir išvados.
 • Pagrindiniai žodžiai. Nurodoma iki 5 pagrindinių sąvokų.
 • Įvadas, kuriame suformuluojama tyrimo problema, tikslai, hipotezės.
 • Metodika susideda iš: a) dalyvių, b) užduočių arba įvertinimo būdų, c) tyrimo eigos aprašymo.
 • Tyrimo rezultatai.
 • Rezultatų aptarimas.
 • Apibendrinimas (arba išvados).
 • Literatūros sąrašas.
 • Santrauka anglų kalba (tik lietuvių kalba parengtiems straipsniams) – ne trumpesnė kaip 2200 spaudos ženklų.

Visos straipsnio dalys, išskyrus įvadą, pavadinamos ir rašomos atskirai; sudedamųjų metodikos dalių pavadinimai neatskiriami atskira eilute, literatūros sąrašas vadinamas „Literatūra“.

Paveikslai ir lentelės (sunumeruoti ir pavadinti) pateikiami atskiruose lapuose, o tekste nurodoma tik apytikrė jų įterpimo vieta. Paveikslų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių – viršuje.

Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi atsispindėti literatūros sąraše, į šį sąrašą įtraukiami tik tekste paminėti autoriai. Šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, jis neturi būti daugiau kaip 50 pozicijų. Šaltiniai literatūros sąraše pateikiami tokia tvarka nurodant: a) autoriaus (autorių) pavardę, inicialus, straipsnio pavadinimą, visą žurnalo pavadinimą, leidimo metus, tomą ir puslapius; b) autoriaus (autorių) pavardę, inicialus, knygos pavadinimą, leidimo vietą, leidyklą ir leidimo metus; c) autoriaus (autorių) pavardę, inicialus, straipsnio pavadinimą, knygos, kurioje išspausdintas straipsnis, pavadinimą, knygos redaktoriaus (redaktorių) inicialus ir pavardę, leidimo vietą, leidyklą, leidimo metus ir straipsnio puslapius. Internete skelbti darbai nurodomi pateikiant jų autorių, pavadinimą, peržiūros laiką ir interneto prieigos adresą.

Toliau pateikiama keletą literatūros šaltinių sąrašo pavyzdžių:

Straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje:

 • Walby K., Carrier N. The rise of biocriminology: Capturing observable bodily economies of „criminal man“ // Criminology & Criminal Justice: An International Journal, 2010, vol. 10, p. 261 – 285.
 • Parker J. D. A., Endler N. S. Coping and defense: An historical overview // Handbook of Coping: Theory, Research, Applications / Ed. by M. Zeidner, N. S. Endler. New York: John Wiley & Sons, 1996, p. 3–23.

Knyga, monografija:

 • Maxfield M.G., Babbie E.R. Research methods for criminal justice and criminology. United Kingdom: Wadsworth, 2010.

Nuorodos į šaltinius tekste rašomos skliausteliuose, nurodoma autoriaus pavardė (originalo kalba) ir publikacijos metai (Jonaitis, 2003). Kai autorių yra trys arba daugiau, pateikiant nuorodą, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė ir priduriama „ir kt.“ (originalo kalba) (pvz., Jonaitis ir kt., 2003). Jei šaltinio autorius yra organizacija arba šaltinis – be autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik organizacijos arba šaltinio pavadinimas ir metai (pvz., Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2000). Jei tekste minimi autoriai, kurių pavardės yra vienodos, būtina pateikti jų inicialus. Pateikiant nuorodą į kelių autorių skirtingus šaltinius, autorių pavardės ir metai skiriami kabliataškiu (pvz., Jonaitis, 2003; Petraitis, 2000). Kalbant apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, jas reikėtų atskirti pridedamomis raidėmis a, b, c ir t. t. po publikacijos metų (pvz., Jonaitis, 2003 a, 2003 b). Pateikiant tikslią kito autoriaus darbo citatą, reikėtų nurodyti šaltinio puslapį (pvz., Jonaitis, 2003, p. 22).

Straipsnio apimtis neturėtų būti didesnė kaip 40 tūkst. spaudos ženklų (su tarpais, įskaitant santraukas, lenteles, literatūros sąrašą ir kt.). Straipsnis turi būti rašomas Microsoft Word programa Times New Roman šriftu, 12 dydžio raidėmis (pavadinimas – 14 dydžio) bei 1,5 intervalu. Minėtų reikalavimų neatitinkantys straipsniai nebus svarstomi ir recenzuojami.

Visų autorių prašoma atskirame lape pateikti šiuos duomenis apie save: vardą, pavardę, mokslo laipsnį ir vardą, darbovietės pavadinimą ir adresą, telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą.

Redaktorių kolegijai rankraštis gali būti pateiktas elektroniniu paštu krimstud.redkolegija@fsf.vu.lt.

Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supažindinami su recenzijomis (vertintojų pavardės neatskleidžiamos) ir, jei išvada dėl tinkamumo skelbti yra teigiama, prašoma pataisyti nurodytus trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvelgta į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi pataisytus straipsnius ir atsakymus raštu į recenzentų pastabas, prireikus gali dar kartą prašyti recenzentų įvertinti autorių taisymus bei atsakymus ir tada priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo spausdinti.

Netinkamai parengti rankraščiai negrąžinami, o jų autoriai apie tai informuojami elektroniniu paštu.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.