Ekonominis ir klinikinis anestezijos pasirinkimas trumpoms operacijoms: sevoflurano farmakoekonominis tyrimas
-
Saulė Švedienė
Jurgita Zidanavičiūtė
Juozas Ivaškevičius
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.1.2247
PDF

Kaip cituoti

1.
Švedienė S, Zidanavičiūtė J, Ivaškevičius J. Ekonominis ir klinikinis anestezijos pasirinkimas trumpoms operacijoms: sevoflurano farmakoekonominis tyrimas. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];5(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2247

Santrauka

Saulė Švedienė1, Jurgita Zidanavičiūtė2, Juozas Ivaškevičius1
1 Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika;
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
2 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto
Matematinės statistikos katedra
El paštas: saulyte71@yahoo.com

Tikslas

Nustatyti 2005 ir 2006 metais Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje trumpoms operacijoms vartotų anestetikų kainų skirtumus.

Metodai

Tyrimui naudotas farmakoekonominis modelis, vadinamas mobilia anestezijos kainos konsultacine programa (Mobile Anesthesia Cost Consultant Program). Kiekvieno paciento duomenys buvo fiksuojami programoje: operacijos pobūdis, paciento svoris, amžius, koks anestetikas vartotas indukcijai, koks – anestezijai palaikyti. Taip pat įtraukti kiti preparatai: raumenų relaksantai, reversiniai agentai, analgetikai ir t. t. Anestezijos kaina pateikta automatiškai, apskaičiuota pagal tam tikras formules. Laikydamiesi programos gairių mes sudarėme protokolą, kuriame registravome mūsų operacinėse stebėtus duomenis. Kaip tyrimo obektą pasirinkome angiochirurgines, abdominalines (laparoskopines cholecistektomijas) ir ginekologines operacijas. Tai trumpos chirurginės intervencijos, kurioms mūsų ligoninėje vartojami skirtingi anestetikai. Pacientų charakteristikos ir gauti duomenys buvo apdorojami statistiškai.

Rezultatai

Trumpoms angiochirurginėms operacijoms anestezijos vidutinė bei 1 valandos kaina (vartojant tiek izofluraną, tiek sevofluraną) statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,305, p = 0,181). Trumpų abdominalinių operacijų anestezijos vidutinė bei 1 valandos kaina (vartojant ir izofluraną, ir sevofluraną) statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,305, p = 0,526). Ginekologinių operacijų grupė nors ir išsiskyrė iš kitų grupių tam tikrais požymiais (amžiumi, svoriu, ASA), galėtume teigti, kad trumpos anestezijos 1 valandos bei vidutinė kaina statistiškai vienoda, palaikymui vartojant propofolį ar sevofluraną. Lyginant vidutinę anestezijos kainą, reikšmingo skirtumo tarp visų tirtų grupių nebuvo (p = 0,305).

Išvada

Nesant reikšmingo kainų skirtumo, trumpoms chirurginėms intervencijoms galėtų būti vartojami kliniškai naudingiausi, saugiausi ir mažiausiai toksiški anestetikai, pavyzdžiui, sevofluranas. Išmintingai naudojant informacines technologijas gali būti geriau paskirstomas operacinio bloko laikas, stengiantis sumažinti įvairias reikšmingesnes išlaidas, prieš imantis riboti anestezijos tipo ir vaistų pasirinkimą.

Pagrindiniai žodžiai: anestezijos kaina, inhaliaciniai anestetikai, sevofluranas, farmakoekonominis modelis

Economical and clinical selection of anaesthesia during short operations: pharmaco-economical analysis of sevofluran

Saulė Švedienė1, Jurgita Zidanavičiūtė2, Juozas Ivaškevičius1
1 Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Vilnius University
2 Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Fundamental Sciences,
Department of Mathematical Statistics
E-mail: saulyte71@yahoo.com

Objective

To determine the difference in the costs of various anaesthesia options by applying various medicaments during short operations performed at the Vilnius University Emergency Medical Service Hospital in 2005 and 2006.

Methods

A pharmaco-economical model called Mobile Anaesthesia Cost Consultant Program was used for the analysis. The program fixed each patient’s data: the character of an operation, the patient’s weight, age, the anaesthetic used for induction, and the anaesthetic used for anaesthesia support. Other preparations were also included: muscle relaxants, reversible agents, analgesics, etc. The anaesthesia cost is presented automatically by calculation using certain formulas. Acting in accordance with the guidelines of the program, we have created a protocol wherein we registered the data observed at our operation theatres. We selected angiosurgical, abdominal (laparoscopic cholecystectomies) and gynaecological operations as the object of analysis. These were short surgical interventions performed at our hospital, for which various anaesthetics are used. The patient records and the data obtained were processed on a statistical basis.

Results

The anaesthesia average cost and cost per one hour during short angiosurgical operations (in cases where both isofluran and sevofluran are used) did not credibly differ with respect to statistics (p = 0.305, p = 0.181). The anaesthesia average cost and cost per one hour during short abdominal operations (in cases where both isofluran and sevofluran were used) did not reliably differ with respect to statistics (p = 0.305, p = 0.526). Though patients of the gynaecological operation group differed from other groups by certain criteria (age, weight, ASA), we are in the position to maintain that short anaesthesia cost per one hour and the average cost are statistically equal when using propofol or sevofluran for support. Comparison of the anaesthesia average cost revealed no reliable differences among all the groups studied (p = 0.305).

Conclusion

In the absence of reliable cost difference, in short surgical interventions the clinically most useful, safest and least toxic anaesthetics such as sevofluran could be used for anaesthesia. The rational use of information technologies enables to improve the operation block time consumption in order to reduce various relevant costs before the initial axing of the anaesthesia type and medicament selection.

Keywords: anaesthesia cost, inhalation anaesthetic, sevofluran, pharmaco-economical model

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>