Multikultūralizmo užburti: Irene Guilford Glėbys ir Antano Šileikos Gyvenimas išsimokėtinai
Straipsniai
Rūta Šlapkauskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2008.4.7823
PDF

Kaip cituoti

Šlapkauskaitė, R. (tran.) (2008) “Multikultūralizmo užburti: Irene Guilford Glėbys ir Antano Šileikos Gyvenimas išsimokėtinai”, Literatūra, 50(4), pp. 63–75. doi:10.15388/Litera.2008.4.7823.

Santrauka

Straipsnyje aptariamos pokolonijinių studijų tei­kiamos teorinės perspektyvos Kanados multikultū­rinės literatūros analizei ir interpretuojami lietuvių kilmės Kanados rašytojų du kūriniai – Antano Ši­leikos apsakymų rinkinys Gyvenimas išsimokėtinai ir Irenos Guilford romanas Glėbys. Suaktualinant kolonijinės kanadiečių istorijos patirtis, išryškina­mos multikultūralizmo diskurso vidinės priešta­ros – jo atvirai skelbiamas įsipareigojimas laikytis hibridinių tautinio tapatumo formų – ir latentinė, t. y. slapta, kolonijinės galios struktūrų nostalgija, per kurias kultūrinė kitybė Kanadoje paverčiama egzotikos objektu. Grožinėje literatūroje dėmesys kultūrinei egzotikai aiškinamas multikultūrinės es­tetikossamprata, nusakančia estetinį ir ideologinį meninės sąmonės santykį su multikultūralizmu kaip kanadiečių tautą aprašančiu ir disciplinuojančiu diskursu. Tad Šileikos apsakymų ciklo ir Guilford romano analizėje bandoma atskleisti ir apibūdinti naratyvines strategijas, per kurias šie du tekstai įsi­terpia į Kanados diskursyvinės steigties ir diaspori­nių tapatybių egzotizavimo procesą.
PDF