Paraiškos
Problemos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Jei yra, bibliografinėse nuorodose pateikiami URL.
 • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Recenzuojami tik straipsniai, atitinkantys žemiau išdėstytus formaliuosius žurnalo reikalavimus.

I. Formalieji reikalavimai

Straipsnio struktūra

Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimo uždavinys, tezė, padarytos išvados, nurodyta cituojama ar aptarinėjama literatūra. Maksimali straipsnio apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų, su tarpais).

Nuorodos ir literatūros sąrašas

Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Pvz.: Jonas Petraitis (1997b: 86–87) pritarė žymaus Lietuvos filosofijos istoriko pareikštai nuomonei, kad „Juozas Erlickas buvo pirmasis filosofas postmodernistas Lietuvoje“ (Jonaitis 1993: 131). Nuorodoje autoriaus pavardės rekomenduojama neminėti, jeigu iš sakinio visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas. Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė, pvz., (Crazy et al. 1999: 233).

Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu. Pvz.: Į tarptautinę diskusiją aktyviai įsitraukė lietuvių filosofai (Petraitis 1997a; Kazlauskas, P. 1996; Kazlauskas, S. 1997). 

Didesnės citatos (4 ir daugiau teksto eilučių) išskiriamos atskira pastraipa, atitraukta nuo kairiojo krašto. Tokiu atveju nereikalingos kabutės, nuoroda pateikiama po paskutinio citatos skyrybos ženklo arba įterpiama sakinyje, kurio dalis yra didžioji citata.

Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę, nenumeruojamas. Pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami. Prieš rengiant literatūros sąrašą rekomenduojama peržiūrėti šiuos sąrašus naujausiuose „Problemų“ numeriuose. Čia pateikiame keletą tipiškų cituotos literatūros sąrašo pavyzdžių.

Husserl, E., 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Evanston: Northwestern University Press.

Kardelis, N., 2007. Vienovės įžvalga Platono filosofijoje. Vilnius: Versus aureus.

Sverdiolas, A., Landowski, E. (sud.), 2018. Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. II. Vilnius: Baltos lankos.

Ruso, Ž. Ž., 1979. Samprotavimas apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus. In: Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 67–133.

Cartledge, P., 2000. Greek Political Thought: the Historical Context. In: The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, eds. C. Rowe, M. Schofield. Cambridge: Cambridge University Press, 7–22. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521481366.003

Jokubaitis, A., 2014. Ronaldo Dworkino filosofinės revoliucijos nesėkmė. Problemos 86: 36–43. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3957 [jei kūrinys turi DOI numerį, prašome jį parašyti]

Debord, G., 1956. Theory of the Dérive [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.cddc.vt.edu/sionline/si/theory.html [žiūrėta 2019 m. gegužės 11 d.]. [jeigu nurodomas DOI numeris, tai paskutinis sakinys nereikalingas]

Pagal humanitariniuose moksluose vyraujančią tradiciją angliškuose kūrinių pavadinimuose prašome reikšminius žodžius rašyti didžiosiomis raidėmis, žr. http://grammar.yourdictionary.com/capitalization/rules-for-capitalization-in-titles.html.

Išsamiau apie Harvardo citavimo stilių žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm.           

Straipsnio kalba, teksto sutvarkymas

Redakcija atlieka tik korektūrinį redagavimą, todėl autorius prisiima atsakomybę už deramą straipsnio kalbos lygį. Negalintys savarankiškai užtikrinti deramo kalbos lygio pasitelkia profesionalų kalbos redaktorių arba kreipiasi į leidyklą dėl mokamos redagavimo paslaugos. Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti kalbos reikalavimų neatitinkančio straipsnio.

Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

II. Straipsnių įteikimas

Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) prisiregistravus žurnalo tinklalapyje (http://www.zurnalai.vu.lt/problemos) per OJS sistemą arba e. paštu Redakcija.problemos@fsf.vu.lt. Tais atvejais, kai straipsnis teikiamas kelių autorių, e. laiškas (CC) privalo būti adresuojamas ir bendraautoriams. Pateikiant straipsnio rankraštį e. paštu, laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas (straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikuoti kitame leidinyje). Pakartotinis atmesto ir pataisyto straipsnio teikimas turi būti deklaruojamas.

Jei pateikiate e. paštu (žr. žemiau), prašome atsiųsti 3 dokumentus:

Autorius (-ė)

Autorius (-ė)

 • Autoriaus (-ės) vardas ir pavardė
 • Akademinė priklausomybė
 • pašto adresas, kuriuo pageidaujate gauti popierinę žurnalo versiją
 • ORCID ID (rekomenduojama)

Santrauka

 • Straipsnio pavadinimas
 • Santrauka lietuvių k. (iki 130 žodžių)
 • Pagrindiniai žodžiai (iki 5), indeksavimui
 • Straipsnio pavadinimas anglų k.
 • Santrauka anglų k. (Abstract)
 • Pagrindiniai žodžiai anglų k. (Keywords)

Angliškos santraukos kalbos kokybė – autoriaus (-ės) atsakomybė, prašome užtikrinti gimtakalbio redagavimą.

Rankraštis

 • Pavadinimas
 • Pagrindinis tekstas (prašome naudoti išnašas, ne pabaigos pastabas)
 • Literatūra

III. Autorių teisės

„Problemos“ – atvirosios prieigos žurnalas ir remiasi Kūrybinių bendrijų licencija – Priskyrimas (kategorija CC BY). Tai reiškia, kad autoriaus teisės (©) garantuojamos teksto autoriui, tačiau pagal CC BY licenciją kūrinį leidžiama laisvai ir neribotai naudoti, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad nurodomas pradinis informacijos šaltinis ir autorius. Plačiau apie licencijos sąlygas žr. https://creativecommons.org/licenses/?lang=lt.

Pateiktų rankraščių ar jų dalių sutapties tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas naudojant Crossref Similarity Check / iThenticate. Tačiau redakcinė kolegija, net ir naudodamasi šiuolaikinėmis elektroninės patikros sistemomis bei patyrusių recenzentų pagalba, neturi galimybės sulyginti pateikiamų straipsnių su didžiuliu paskelbtų filosofijos tekstų visetu, todėl straipsnių originalumas ir kitų autorių teisių paisymas cituojant ar perfrazuojant kitų idėjas ar svetimo kūrinio dalį yra publikuojamų autorių atsakomybės objektas. Pastebėjus plagiatą  po straipsnio publikavimo Redakcija skelbia straipsnio atšaukimą.

Plačiau apie autorių teises skaitykite žurnalo politikos skiltyje Autorių teisės

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).