MENO KŪRINIO INTERPRETACIJŲ VERTINIMO PROBLEMA
Menas ir filosofija
Edita Budrytė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1283
PDF

Kaip cituoti

Budrytė E. (2012) „MENO KŪRINIO INTERPRETACIJŲ VERTINIMO PROBLEMA“, Problemos, 810, p. 157-164. doi: 10.15388/Problemos.2012.0.1283.

Santrauka

Straipsnyje sprendžiama problema, kaip turėtume vertinti meno kūrinių interpretacijas. Metakritinės teorijos dažnai nesutaria dėl to, ar pagrįstai interpretacijoms keliami teisingumo ir objektyvumo reikalavimai. Ypač daug problemų iškyla, kai susiduriame su prieštaringomis, tarpusavyje nesuderinamomis to paties meno kūrinio interpretacijomis. Straipsnyje atskleidžiamos dvi teorinės kryptys: kritinis monizmas ir kritinis pliuralizmas. Monroe Beardsley’is gina „vienintelės teisingos“ interpretacijos tezę, formuluodamas kūrinio „autonomijos ir nepriklausomybės“ principus, o Josephas Margolis siūlo atsisakyti tiesos kriterijaus ir taikyti reliatyvistinį požiūrį vertinant interpretacijas. Straipsnyje analizuojamos Margolio pateiktos reliatyvizmo kaip „interpretacijos logikos“, intencionalumo ir objektyvumo sąvokos.
Pagrindiniai žodžiai: interpretacija, logika, reliatyvizmas, tiesos kriterijus, objektyvumas

Assesment Problem of Interpretations of an Artwork
Edita Budrytė

Summary
This article addresses the question of how we should assess interpretations of artworks. Metacritical theories often disagree on whether requirements of justice and objectivity for interpretations are reasonable. In particular, many problems arise when dealing with opposite, incompatible interpretations of the same artwork. The article reveals two theoretical branches: critical monism and critical pluralism. Monroe Beardsley defends the thesis of “the only correct” interpretation of the artwork, formulating the principles of autonomy and independence while Joseph Margolis offers not to fulfill the criterion of truth, however, to adapt a more relativistic point of view for the assessment of interpretations. This article analyzes the concepts of intentionality and objectivity in relativism given by Margolis as “logic of interpretation”.
Key words: interpretation, logic, relativism, criterion of truth, objectivity.

 

n style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif';"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.