PARANKIŠKUMAS KAIP BŪTIES MĄSTYMO ANTICIPACIJA M. HEIDEGGERIO BŪTYJE IR LAIKE
Būties teorija ir filosofija
Nerijus Stasiulis
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1294
PDF

Kaip cituoti

Stasiulis N. (2012) „PARANKIŠKUMAS KAIP BŪTIES MĄSTYMO ANTICIPACIJA M. HEIDEGGERIO BŪTYJE IR LAIKE“, Problemos, 810, p. 17-32. doi: 10.15388/Problemos.2012.0.1294.

Santrauka

Straipsnyje aptariama parankiškumo analizė M. Heideggerio Būt yje ir laike. Ją interpretuojant siekiama atsižvelgti į visą veikalo ir apskritai į visą jo autoriaus mąstymo, besidriekiančio anapus šio veikalo, kontekstą. Siekiama parodyti, jog esminiai momentai, būdingi vėlesniam būties mąstymui, glūdi jau
Būties ir laiko pastraipose. Taip pat akcentuojama tai, jog parankiškumo analizė tiesiogiai nurodo į pamatinių Platono ir Aristotelio sąvokų kilmės horizontą. Taip straipsnyje atskleidžiamas ne tik egzistencinis, bet ir epistemologinis bei ontologinis Būties ir laiko matmuo, išryškėjantis po vadinamojo posūkio. Šis požiūris grindžiamas atskleidžiant konkrečias tekstines ir prasmines sąsajas tarp šio veikalo ir kitų, daugiausia vėlesniųjų, mąstytojo tekstų.
Pagrindiniai žodžiai: būties mąstymas, Heideggeris, karteziškasis dualizmas, parankiškumas, priešrankiškumas, subjektizmas.

Readiness-to-hand as Anticipation of the Thinking of Being in Heidegger’s Being and Time
Nerijus Stasiulis

Summary
The paper discusses the analysis of the ready-to-hand in M. Heidegger‘s Being and Time. The proposed construal of this existentiale seeks to take into account the whole context of the work as well as the whole context of its author’s thought extending beyond the scope of this work. It seeks to demonstrate that the essential moments characteristic of the later thinking of Being have been implied already in the passages of Being and Time. It is also emphasized that the analysis of the ready-to-hand points directly to the horizon of the provenance of Plato’s and Aristotle’s basic concepts. Thus, in addition to the existential one, the paper reveals the epistemological and ontological dimensions of Being and Time that have been brought to clearer light after “the turn”. This view is substantiated by indicating specific textual and notional links between this work and other, mostly later, texts of the thinker.
Key words: Heidegger, present-at-hand, ready-to-hand, subjectism, thinking of Being, Cartesian dualism.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.