KASDIENIS MIGLOTAS CINIZMAS
Religinė patirtis ir kasdienybė
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2755
PDF

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2011) „KASDIENIS MIGLOTAS CINIZMAS“, Religija ir kultūra, 80, p. 37-51. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2755.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos šiuolaikinio kasdienio cinizmo struktūros. Svarstomi prieigų prie cinizmo tyrimų klausimai. Cinizmui analizuoti pasitelkiami istoriniai ir struktūriniai aspektai. Iš antikinio kinizmo yra kildinama ciniška kultūros redukcija į prigimtį ir demaskavimo procedūra sąmojo forma. Struktūriniu aspektu dėmesys sutelkiamas į ciniškojo realizmo konstituciją. Teigiama, kad ciniškasis realizmas steigiasi dviejų tiesų perspektyvoje, kurių pirmoji yra nerealistinė nomos, idealų, siekiamybių sfera, antroji yra grynas realizmas – physis ar tikrovė, kuri konstituojasi redukcijos ir demaskavimo būdu. Nagrinėjant šiuolaikinį cinizmą parodoma, kad jame atgimsta cinizmo priešybė – naivumas, nes šiuolaikinis cinikas dažnai naiviai tiki ne idealais, vertybėmis ar kt., bet pačia demaskavimo procedūra. Galiausiai parodoma, kaip pašaipusis cinizmas virsta nelaiminga sąmone.
Pagrindiniai žodžiai: cinizmas, kasdienybė, demaskavimas, Sloterdijkas, Sverdiolas.

EVERYDAY OBSCURE CYNICISM
Mintautas Gutauskas
Summary
The article deals with the structures of contemporary everyday cynicism. It discusses the question of relevant approach to the cynicism as well. Historical and structural aspects are invoked in the analysis of cynicism. The investigation of historical aspect shows that cynical reduction of culture into nature and unmasking in the form of joke can be derived from the ancient Cynics, and the investigation of structural aspect, in turn, focuses on constitution of cynical realism. The author asserts that cynical realism is established in the perspective of two truths: the first truth is unrealistic nomos, the area of ideals and purposes, the second truth is purely realistic, that is to say, physis or reality which is constituted by means of reduction and unmasking. Closer examination of contemporary cynicism reveals that direct opposite of cynicism – the naivety – revived in contemporary everyday cynicism: contemporary cynic naively believes not in ideals or values and all that, but in procedure of unmasking itself. Finally, the analysis shows how the mocking cynicism turns into unhappy consciousness.
Keywords: cynicism, everydayness, unmasking, Sloterdijk, Sverdiolas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.