ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS
Religija ir istorija
Aušra Pažėraitė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2800
PDF

Kaip cituoti

Pažėraitė A. (2007) „ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS“, Religija ir kultūra, 40, p. 60-74. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2800.

Santrauka

Straipsnyje pateikta šiuolaikinės vadinamųjų Biblijos mokslininkų maksimalistų ir minimalistų stovyklų diskusijos, liečiančios Senovės izraelitų istoriją, apžvalga. O būtent kai kurie modernių laikų žemyninės Europos ir Amerikos Biblijos mokslo plėtotės aspektai ir naujos prieigos, kilusios žemyninėje Europoje XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Straipsnyje argumentuojama, kad ši naujoji prieiga, atskirdama senovės izraelitų istorijos mokslinius tyrimus nuo biblinės tos istorijos vizijos, turėtų būti artimas rabinų iki-moderniam a-istoriniam Tanakho skaitymui. Kita vertus, galima sutikti, kad tokia Biblijos skaitymo laisvė nevaržoma istorijos prievartos ir pažodinio skaitymo, kuris dažnai artimas prievartai, gali padėti atnaujinti Biblijos skaitymą iš įvairių hermeneutinių perspektyvų taikant įvairius rabinų ar krikščioniškos teologijos metodus, kurie interpretuotų tą biblinę istoriją, o senovės izraelitų istorija pagaliau moksliniuose leidiniuose būtų pateikiama laikantis ne tikėjimo, o mokslinės perspektyvos.
Pagrindiniai žodžiai: Biblija, senovės izraelitai, maksimalistai, minimalistai, istoriškumas.

SACRED HISTORY VS. SECULAR HISTORY: HISTORIOGRAPHICAL CONTROVERCIES OVER PRIE HISTORY AND HISTORY OF ANCIENT ISRAELITES
Aušra Pažėraitė

Summary
In this article I’ve made an overview of modern scholarly maximalistic vs. minimalistic discussion concerning History of Ancient Israelites. Namely, some points of development of modern Continental and American Biblical scholarship (Wellhausen, Noth, Allbright, etc.), and New scholarship which emerged in early eight decade of 20th c. (Th. Thompson, N.P. Lemche, and others). In my article I argue, that this New scholarship, in its attempt to divorce scholarly researches of Ancient History of Israelites from reading the Bible as the source of that history, brings the Bible back to traditional rabbinical and Christian reading of it as a source of spiritual and theological meaning rather than historical, and that traditional rabbinical exegetical approach to Tanakh was a-historical as well, that is, divorced from historical perspective in the modern sense of History, though gives interpretations of History, as does authors of Tanakh, too. This divorce actually opens perspectives to serious academic researches of the History of Ancient Israelites as well as unbinds the reading of Bible from violence of History, from literal reading which often leads to violence, to renew the reading from various rabbinical, Christian theological, mystical and other hermeneutic perspectives and methods, which interpret that History and gives meaning to it.
Keywords: Bible, ancient israelites, maximalistes, minimalistes, historicity.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.