PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS

Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Aušra Žemgulienė

Santrauka


Geri kiekvieno asmens kalbiniai gebėjimai – pamatas kokybiškam mokymuisi, kokybiškam gyveni­mui. Vienas iš pažangių kalbos gebėjimų ugdymo būdų – integruotas ugdymas, kai kalbos gebėjimai ugdomi ne tik kalbų, bet ir kitų dalykų pamokose. Be to, tuo pat metu remiantis kalbiniais gebėjimais įsisavinamas dalykinis turinys, t. y. ugdomas tam tikro dalyko raštingumas. Straipsnyje pateikiama kalbinių gebėjimų integruoto ugdymo teorinė ir studija, pagrindžianti tokio ugdymo galimybes bei rekomendacijas Lietuvos ugdymo turinio tobulinimui. Empirinis tyrimas atliktas aiškinantis pradi­nių klasių mokinių istorinio laiko tėkmės supratimo gebėjimus, pasireiškiančius vaikų argumentuota kalba.


Raktiniai žodžiai


pradinių klasių mokiniai, ugdymas, kalba, integracija, istorinis raštingu­mas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Verb.2016.7.10298