LEIDYBINĖ „ŠALTINIO“ DRAUGIJA
Straipsniai
TOMAS PETREIKIS PETREIKIS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7889
PDF

Reikšminiai žodžiai

draugija
katalikybė
leidyba
Plungė

Šaltinis“
Vincentas Jarulaitis
Žemaičių vyskupystė

Kaip cituoti

PETREIKIS T. P. (2015). LEIDYBINĖ „ŠALTINIO“ DRAUGIJA. Knygotyra, 51, 46-56. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7889

Santrauka

Vilniaus universiteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: petreikist@gmail.com

Plungėje 1905 m. liepos 17 d. buvo įsteigta akcinė leidybinė „Šaltinio“ draugija. Jai vadovavo kun. Vincentas Jarulaitis ir jo padėjėjas kun. Juozas Bikinas. Draugija ketino specializuotis leisti populiariąją religinę literatūrą ir veikė slapta. Jai priklausė didžioji dalis Žemaitijos regiono tautiškai susipratusių kunigų (Juozas Tumas-Vaižgantas), rašytojų (Juozas Šnapštys, Šatrijos Ragana) ir kitų žymių to meto lietuvių tautinio atgimimo veikėjų. Draugija buvo parengusi Prano Turausko ir Juozo Šnapščio vertimus ir toliau rengė kitus leidinius, bet Žemaičių vysk. Mečislovas Paliulionis dėl asmeninių sumetimų „Šaltinio“ draugiją perkėlė į Kauną, 1905 m. spalio 12 d. ją reorganizavo ir inicijavo Šv. Kazimiero draugijos įkūrimą. Plungė prarado katalikiškos knygos leidybos centro vaidmenį, o Kaune pertvarkyta draugija patyrė sunkumų. „Šaltinio“ draugijos pavyzdys turėjo įtakos tolesnei katalikiškos leidybos raidai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.