SILEZIJOS UNIVERSITETO KATOVICUOSE BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ INSTITUTO DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS KULTŪRŲ PARIBIO TEMA: MOKSLINĖS IR PEDAGOGINĖS VEIKLOS PAGRINDU
Apžvalgos
ZDZISŁAW GĘBOŁYŚ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7899
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

GĘBOŁYŚ Z. (2015). SILEZIJOS UNIVERSITETO KATOVICUOSE BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ INSTITUTO DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS KULTŪRŲ PARIBIO TEMA: MOKSLINĖS IR PEDAGOGINĖS VEIKLOS PAGRINDU. Knygotyra, 51, 212-232. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7899

Santrauka

University of Silesia
Institute of Library and information Science
40–032 Katowice, Pl. Sejmu Śl. 1, Poland
E-mail: gebolys@us.edu.pl

Zdzisławas Gębołyśas aptaria kultūrų pari­bio temą Silezijos universiteto Katovicuose Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto mokslininkų leidybinėje veikloje 1974–2007 metais. Jis surinko visas publi­kacijas, pasirodžiusias Lenkijoje ir užsieny­je. Šis darbas – tai daugiau negu tradicinė literatūros apžvalga, pristatanti mokslinio tyrimo būklę. Surinkta bibliografinė me­džiaga yra susisteminta ir aprašyta pagal formalius (data, leidimo vieta, autorius) ir dalykinius (tema, aprėptis) požymius. Iš viso pateikiamos 152 publikacijos: 13 kny­gų, 4 kolektyviniai darbai, 133 straipsniai ir 1 recenzija. Produktyviausi autoriai yra Mariola Jarczyk, Edwardas Różyckis, Jolan­ta Gwioździk ir Zdzisłavas Gębołyśas. Pu­blikacijas kultūrų paribio tema apibūdina platus dalykų, chronologijos ir teritorijos mastas. Būtinai reikia atsižvelgti į atstumą tarp Katovicų ir tiriamo regiono, taip pat tai, kad ligi šiol moksliniai tyrimai buvo vykdomi remiantis tik asmeniniais ryšiais surinkta medžiaga. Labiausiai mokslinin­kus domina senosios Lenkijos laikotarpis (XVI–XVIII a.) ir dabartiniai laikai. Išana­lizavus publikacijas aprašomų teritorijų atžvil­giu, matyti, kad daugiausia dėmesio skiriama Lietuvai ir Ukrainai. Mokslinių tyrimų turinys apima knygos kultūrą, asmeninių kolekcijų isto­riją, bibliotekininkų ir bibliofilų asmenybes. Kai kuriais atvejais autoriai cikliškai tyrinėjo objek­tus: Biržų Radvilų šeimos aplinkos knygos kul­tūrą (M. Jarczyk), Rytų vienuolynų bibliotekas (J. Gwioździk), lenkiškas bibliotekas Lietuvoje (Z. Gębołyśas), Lvovo diduomenės knygų rinki­nius (E. Różyckis). Šalia bibliografinės analizės pateikiama trumpa istorinė apybraiža apie Ins­tituto pedagoginę ir mokslinę veiklą nuo jo įkū­rimo 1974 m. Ligi šiol apie 1000 studentų įgijo magistro ir daugiau kaip 10 – daktaro laipsnį. Augančią bibliotekininkystės svarbą Katovicuo­se liudija ne tik Instituto studentų priėmimas į doktorantūros programą ir pateikta paraiška pradėti podoktorantūros programą. Toliau vis labiau plėtojamas tarptautinis bendradarbiavi­mas, įskaitant dalyvavimą Erasmus/Life– mokymosi visą gyvenimą – programoje.
Visi šie faktai leidžia optimistiškai vertinti kultūrų sąveikos tyrimų raidą Silezijos univers­teto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.