Paraiškos
Politologija
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Politologijoje spausdinamų tekstų tipai
Straipsniai, kurie atitinka moksliniam straipsniui keliamus reikalavimus: straipsnyje problema turi būti aiškiai apibrėžta; straipsnyje apžvelgiama, kokiu mastu problema jau buvo nagrinėta iki šiol kitų autorių ir koks jo mokslinis naujumas (naujoviškas požiūris, nagrinėjami nauji aspektai etc.); pamatiniai teiginiai turi būti argumentuojami, pateikiami analizės / tyrimų rezultatai ir jais pagrįstos išvados. Straipsnyje giežtai laikantis citavimo reikalavimų turi būti pateikiamos nuorodos į naudojamus mokslinius darbus ar kitus šaltinius.

Rekomenduojama straipsnio apimtis yra 50 000-60 000 spaudos ženklų (maždaug 16-25 puslapiai).

Recenzijos ir apžvalgos – mokslinio politinio veikalo (ar kelių veikalų, straipsnių viena tema) pristatymas ir kritiškas jo pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Rekomenduojama apimtis yra 6000 –  12 000 ženklų.
Kronika – įvykio / renginio apžvalga. Rekomenduojamas ilgis yra 2000–6000 ženklų.

Straipsnio struktūra

 1. Pavadinimas.
 2. Trumpa santrauka - iki 150 žodžių.
 3. Ne daugiau 7 reikšminių žodžių.
 4. Straipsnis turi būti anonimizuotas, todėl žinios apie autorių (vardas, pavardė, mokslo laipsnis, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas ir pan.) turi būti pateiktos tik užpildant lenteles teikimo metu arba, siunčiant straipsnį el. paštu, nurodytos laiške.
 5. Straipsnio probleminės dalys (skyriai) numeruojami arabiškais skaitmenimis (1., 2.; 1.1., 1.2., t. t.), įvadas ir išvados nenumeruojami.
 6. Atskirame puslapyje turi būti angliškas straipsnio pavadinimas ir angliška santrauka (abstract).
 7. Lentelės, paveikslėliai ir diagramos įterpiami į tekstą ten, kur tinka nurodant jų šaltinį. Kiti priedai ar sutrumpinimų sąrašas dedami teksto pabaigoje.

Teksto formatas
Naudoti (Times new Roman) 12 punktų šriftą, intervalas – 1,5. Antraštės rašomos pasviruoju ir paryškintu (Times new Roman) 14 punktų šriftu.

Lentelės numeruojamos eilės tvarka, jų numeriai ir pavadinimai rašomi viršuje, pavyzdžiui:
1 lentelė. Times New Roman 12 punktų paryškintas šriftas. Paveikslėliai numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai rašomi kaip ir lentelių, tačiau paveikslėlio apačioje.

Datų rašymas. 1993 m. liepos 28 d. (tekste); 1993 07 28 (lentelėse); amžius rašomas romėniškais skaitmenimis: XX a.

Straipsnio kalba
Redakcija atlieka tik korektūrinį redagavimą, todėl autorius prisiima atsakomybę už deramą straipsnio kalbos lygį. Negalint savarankiškai užtikrinti deramo kalbos lygio siūlome pasitelkti profesionalų kalbos redaktorių arba kreiptis į VU leidyklą dėl mokamos redagavimo paslaugos. Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti kalbos reikalavimų neatitinkančio straipsnio. Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Asmenvardžių ir vietovardžių rašymo taisyklės

 1. Pirmą kartą minint asmenvardį, reikia pateikti ne tik pavardę, bet ir visą vardą (vardas rašomas prieš pavardę; jei viso vardo nepavyksta išsiaiškinti, nurodomi inicialai). Jei toliau kalbama apie tą patį asmenį, rašoma pirmoji vardo raidė, taškas, pavardė (tarp taško ir pavardės daromas tarpas, pvz.: A. Smetona) arba tik pavardė.
 2. Užsieniečių pavardės rašomos originalo kalba. Tekste užsieniečių pavardžių galūnės gramatinamos, išskyrus antraštes citatas (pgl. VLKK nurodymus)
 3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui.
 4. Gerai žinomų antikos, viduramžių asmenybių vardai, pavadinimai rašomi tradiciškai, pavyzdžiui: Platonas, Henrikas VIII, Petras Pirmasis. Dažniausiai vartojami vietovardžiai rašomi tradiciškai, pagal tarimą, pavyzdžiui: Anglija, Paryžius, Genuja. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.


Reikalavimai recenzijoms

 1. Recenzijos pavadinimas.
 2. Pirmojo puslapio apačioje – recenzuojamos knygos pasas: autoriaus vardas ir pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidykla, leidimo metai.
  Alvydas Jokubaitis, Politika be vertybių, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Citavimo nurodymai autoriams
Visa literatūra ir kiti informacijos šaltiniai turi būti nurodomi išnašose lapo apačioje (footnotes) laikantis Chicago Manual of Style citavimo taisyklių. Visos išnašos turi būti sunumeruotos ir atspausdintos Times New Roman 10 point šriftu. Teksto gale pateikiamas bibliografijos (literatūros ir kitų informacijos šaltinių) sąrašas. Taip pat būtina nurodyti naudotos literatūros DOI, jeigu toks yra.

Bibliografijos sąrašas
Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas teksto gale abėcėlės tvarka, jo numeruoti nereikia!
Šaltiniai lotynišku šriftu, kad ir kokia kalba būtų parašyti, pateikiami bendrame sąraše, šaltiniai kirilika pateikiami sąrašo gale.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.