Paraiškos
Politologija
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Politologijoje spausdinamų tekstų tipai
Straipsniai, kurie atitinka moksliniam straipsniui keliamus reikalavimus: straipsnyje problema turi būti aiškiai apibrėžta; straipsnyje apžvelgiama, kokiu mastu problema jau buvo nagrinėta iki šiol kitų autorių ir koks jo mokslinis naujumas (naujoviškas požiūris, nagrinėjami nauji aspektai etc.); pamatiniai teiginiai turi būti argumentuojami, pateikiami analizės / tyrimų rezultatai ir jais pagrįstos išvados. Straipsnyje giežtai laikantis citavimo reikalavimų turi būti pateikiamos nuorodos į naudojamus mokslinius darbus ar kitus šaltinius.

Rekomenduojama straipsnio apimtis yra 40 000 – 50 000 spaudos ženklų (maždaug 16-25 puslapiai).

Recenzijos ir apžvalgos – mokslinio politinio veikalo (ar kelių veikalų, straipsnių viena tema) pristatymas ir kritiškas jo pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Rekomenduojama apimtis yra 6000 –  12 000 ženklų.
Kronika – įvykio / renginio apžvalga. Rekomenduojamas ilgis yra 2000–6000 ženklų.

Straipsnio struktūra

 1. Pavadinimas.
 2. Trumpa santrauka - iki 150 žodžių.
 3. Ne daugiau 7 reikšminių žodžių.
 4. Straipsnis turi būti anonimizuotas, todėl žinios apie autorių (vardas, pavardė, mokslo laipsnis, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas ir pan.) turi būti pateiktos tik užpildant lenteles teikimo metu arba, siunčiant straipsnį el. paštu, nurodytos laiške.
 5. Straipsnio probleminės dalys (skyriai) numeruojami arabiškais skaitmenimis (1., 2.; 1.1., 1.2., t. t.), įvadas ir išvados nenumeruojami.
 6. Atskirame puslapyje turi būti angliškas straipsnio pavadinimas ir angliška santrauka (abstract).
 7. Lentelės, paveikslėliai ir diagramos įterpiami į tekstą ten, kur tinka nurodant jų šaltinį. Kiti priedai ar sutrumpinimų sąrašas dedami teksto pabaigoje.

Teksto formatas
Naudoti (Times new Roman) 12 punktų šriftą, intervalas – 1,5. Antraštės rašomos pasviruoju ir paryškintu (Times new Roman) 14 punktų šriftu.

Lentelės numeruojamos eilės tvarka, jų numeriai ir pavadinimai rašomi viršuje, pavyzdžiui:
1 lentelė. Times New Roman 12 punktų paryškintas šriftas. Paveikslėliai numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai rašomi kaip ir lentelių, tačiau paveikslėlio apačioje.

Datų rašymas. 1993 m. liepos 28 d. (tekste); 1993 07 28 (lentelėse); amžius rašomas romėniškais skaitmenimis: XX a.

Straipsnio kalba
Redakcija atlieka tik korektūrinį redagavimą, todėl autorius prisiima atsakomybę už deramą straipsnio kalbos lygį. Negalint savarankiškai užtikrinti deramo kalbos lygio siūlome pasitelkti profesionalų kalbos redaktorių arba kreiptis į VU leidyklą dėl mokamos redagavimo paslaugos. Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti kalbos reikalavimų neatitinkančio straipsnio. Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Asmenvardžių ir vietovardžių rašymo taisyklės

 1. Pirmą kartą minint asmenvardį, reikia pateikti ne tik pavardę, bet ir visą vardą (vardas rašomas prieš pavardę; jei viso vardo nepavyksta išsiaiškinti, nurodomi inicialai). Jei toliau kalbama apie tą patį asmenį, rašoma pirmoji vardo raidė, taškas, pavardė (tarp taško ir pavardės daromas tarpas, pvz.: A. Smetona) arba tik pavardė.
 2. Užsieniečių pavardės rašomos originalo kalba. Tekste užsieniečių pavardžių galūnės gramatinamos, išskyrus antraštes citatas (pgl. VLKK nurodymus)
 3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui.
 4. Gerai žinomų antikos, viduramžių asmenybių vardai, pavadinimai rašomi tradiciškai, pavyzdžiui: Platonas, Henrikas VIII, Petras Pirmasis. Dažniausiai vartojami vietovardžiai rašomi tradiciškai, pagal tarimą, pavyzdžiui: Anglija, Paryžius, Genuja. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba.


Reikalavimai recenzijoms

 1. Recenzijos pavadinimas.
 2. Pirmojo puslapio apačioje – recenzuojamos knygos pasas: autoriaus vardas ir pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidykla, leidimo metai.
  Alvydas Jokubaitis, Politika be vertybių, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Citavimo nurodymai autoriams
Visa literatūra ir kiti informacijos šaltiniai turi būti nurodomi išnašose lapo apačioje (footnotes) griežtai laikantis toliau pateiktų citavimo taisyklių.
Teksto gale pateikiamas bibliografijos (literatūros ir kitų informacijos šaltinių) sąrašas. Taip pat būtina nurodyti naudotos literatūros DOI, jeigu toks yra.

Nuorodos ir išnašos
Visos išnašos turi būti sunumeruotos ir atspausdintos Times New Roman 10 point šriftu.

Knyga. Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Lejins A., Bleiere D., The Baltic States. Search for Security, Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1996, p. 15–16.

Jei knyga turi daugiau nei 3 autorius, nurodomas pirmas autorius ir lotyniška santrumpa et al.
Budge I. et al., Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945–1998, Oxford: Oxford University Press, 2001.

Sudaryta knyga. Sudarytojo (-ų) pavardė ir pirmoji vardo raidė, sutrumpinimas „sud.“ arba „ed.“ („eds.“), Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Joenniemi P., Vares P., eds., New Actors on the International Arena: The Foreign Policies of the Baltic Countries, Tampere: TAPRI, 1993, p. 199.

Straipsnis (žurnale arba knygoje). Straipsnio autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, „Straipsnio pavadinimas“, Knygos autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, skliausteliuose (sud.) arba (ed.) ar (eds.), Knygos pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai. ARBA Periodinio leidinio pavadinimas numeris, leidimo metai, puslapiai.
Light M., „Post-Soviet Russian Foreign Policy: the First Decade“, Brown A. (ed.), Contemporary Russian Politics. A Reader, Oxford: Oxford UP, 2001, p. 419–428.
Landsbergis V., „The Russian Riddle and Lithuanian Reality“, Lithuanian Foreign Policy Review 2 (6), 2000, p. 202–204.

Internetinis šaltinis. Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, Teksto pavadinimas, <interneto adresas>, žiūrėjimo data skaičiais.
Jei cituojamas internetinis tekstas yra didesnio tekstų rinkinio, elektroninio žurnalo ar knygos dalis, nuoroda formuluojama kaip periodinio leidinio, tik vietoj leidimo vietos nurodomas interneto adresas. Interneto puslapio pasikeitimo atveju būtina nurodyti tikslią datą, kada šaltinis buvo skaitytas.
Trondal J., „The Europeanisation of Research and Higher Educational Policies – Some Reflections“, European Integration online Papers, <http://olymp.wu-wien.ac.at/eiop/>, 2002 08 21.

Oficialus dokumentas. Valstybinės įstaigos pavadinimas (jei būtina), Leidinio pavadinimas, Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai.
Jei dokumentas yra internete, tai nuoroda formuluojama kaip internetinio šaltinio atveju (žr. 4.), periodiniame leidinyje – kaip straipsnio periodiniame leidinyje atveju (žr. 3)
British Ministry of Defence, Report of the Defence Estimates 1997, London: Her Majesty’s Stationary Office, 1997, p. 41.

Neskelbti pranešimai etc. Autoriaus pavardė ir pirmoji vardo raidė, „Teksto pavadinimas“, Renginys, kurio metu buvo pristatytas pranešimas, renginio data.
Lauras Bielinis, „Komunikacinės rinkėjų pasirinkimo priklausomybės“, pranešimas konferencijoje „Porinkiminė Lietuva: Politikos naujovės ir tęstinumas“, Vilnius, 2003 vasario 12 d.
Wahlbäck K., „Security dimensijon“, Presentation at the Workshop on the Preparation for Membership of the Baltic States, Copenhagen, March 16, 1996.

Šaltinį nurodant antrą ir tolesnius kartus. Autoriaus pavardė (jei naudojama keletas to paties autoriaus kūrinių, šaltinio leidybos metai), puslapiai.
Knudsen, 1998, p. 17.

Kelis kartus iš eilės nurodant tą patį šaltinį: vartojama santrumpa Ibid. arba Ten pat. Ibid. / Ten pat, p. 194.

Bibliografijos sąrašas
Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas teksto gale abėcėlės tvarka, jo numeruoti nereikia!
Šaltiniai lotynišku šriftu, kad ir kokia kalba būtų parašyti, pateikiami bendrame sąraše, šaltiniai kirilika pateikiami sąrašo gale.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.