PROPAGANDOS TYRIMO MODELIS RUSIJOS PROPAGANDAI LIETUVOJE ANALIZUOTI
Straipsniai
Darius Buinauskas
Vytautas Keršanskas
Laurynas Kasčiūnas
Publikuota 2016-12-08
https://doi.org/10.15388/Polit.2016.3.10236
PDF

Kaip cituoti

Buinauskas D., Keršanskas V., & Kasčiūnas L. (2016). PROPAGANDOS TYRIMO MODELIS RUSIJOS PROPAGANDAI LIETUVOJE ANALIZUOTI. Politologija, 83(3), 3-40. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.3.10236

Santrauka

Šiame straipsnyje apžvelgiama XX–XXI a. propagandos analizės rai­da, pasiūlytos tyrimo gairės ir analizės modelis Rusijos propagandai Lietuvo­je nagrinėti. Atlikus propagandos sąvokos interpretacijų apžvalgą, straipsnyje apsibrėžta tyrimo gairėse vartojama propagandos reiškinio samprata. Rusijos vykdomos Lietuvoje propagandos tyrimo modelis pasiūlomas įgyvendinus šiuos etapus: pirma, išanalizavus propagandos tyrimo akademinėje srityje raidą ir apžvelgus autorių siūlomas propagandos sąvokos interpretacijas, buvo pasirinkta ir pagrįsta dabartinėms aplinkybėms ir tiriamam kontekstui tinkamiausia definicija; antra, įvertintos pagrindinės propagandos charakte­ristikos – veikimo principai, tikslai; trečia, apžvelgta, kokie požymiai gali padėti atpažinti propagandą; ketvirta, analizuojamo atvejo kontekstas susie­tas su siūlomu propagandos modeliu ir įrodomas šio modelio pagrįstumas, ir, penkta, įvertinamas modelio tinkamumas tyrimo objektui ir tolesnės analizės galimybės. Pastaraisiais metais po agresyvių Rusijos veiksmų regione ėjo aktyvi Kremliaus propagandos kampanija Lietuvoje ir kitose Europos valsty­bėse. Priešiškas informacijos srautas yra dalis ilgalaikės strategijos, kuria yra siekiama silpninti visuomenes ir suskaldyti Europos Sąjungos ir NATO šalių vienybę. Destruktyvų propagandos poveikį mažinančioms ilgojo laikotarpio priemonėms užtikrinti yra reikalinga visapusiška reiškinio ir konkrečių atve­jų analizė – straipsnyje pateikiama propagandos analizės metodologija užpil­do akademinę spragą ir pasiūlo konkrečiais žingsniais paremtą metodą tirti Rusijos propagandos Lietuvoje atvejį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.