SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS „DĖSNIAI“: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ
Straipsniai
Zenonas Norkus
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8288
PDF

Kaip cituoti

SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS „DĖSNIAI“: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ (Z. Norkus , Trans.). (2015). Politologija, 60(4), 3-52. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8288

Santrauka

Straipsnyje pateikiama dedukcinė pokomunistinės transformacijos kelių tipologija ir jų kokybinė lyginamoji analizė (KLA), naudojant kom­piuterinę programą TOSMANA. Tipologijoje naudojami trys politominiai (4 reikšmių) kintamieji (pokomunistinės transformacijos orientacija, ekono­minis ir politinis išėjimo iš komunizmo būdai) pokomunistinės transformaci­jos pradinėms sąlygoms ir eigai apibūdinti. Jos baigmės apibrėžtos penkiais dichotominiais kintamaisiais: liberalus demokratinis kapitalizmas; raciona­lus antrepreneriškas kapitalizmas; liberalioji demokratija; politinis oligarchi­nis kapitalizmas; valstybinis kapitalizmas. Pokomunistinės transformacijos keliams apibendrinti atliekama daugelio reikšmių KLA, į kurią, be 29 em­piriškai stebimų atvejų ir 17 sąlygų konfigūracijų, yra įtraukiami 37 logiš­kai galimi, bet empiriškai nestebimi sąlygų konfigūracijas reprezentuojantys fiktyvūs atvejai. Pirmą kartą KLAtaikančioje tyrimų literatūroje atliekama sisteminga ir disciplinuota minimalių Boole’io formulių kontrafaktinių prie­laidų analizė, kurios pagrindas yra Boole’io distancijų tarp empiriškai stebi­mų ir vien tik logiškai galimų sąlygų konfigūracijų matavimas bei logiškai galimų atvejų lyginimas su artimiausiais jiems empiriškai stebimais atvejais. Papildžius duomenų rinkmeną kontrafaktinės analizės rezultatais, išvedami du nomologiniai komunistinės sistemos sparčios (per 10 metų) transformaci­jos į liberalų demokratinį kapitalizmą sąlygų apibendrinimai, kurie gali būti papildyti analogiškais komunizmo transformacijos į racionalų antrepreneriš­ką kapitalizmą, liberalią demokratiją, politinį oligarchinį ir valstybinį kapi­talizmą apibendrinimais.

PDF