RELIGIJŲ KAIRIOJO KELIO DIFUZIJA IR TRANSFORMACIJOS ŠIUOLAIKINĖJE POPKULTŪROJE
Religinė patirtis ir kasdienybė
Aušra Kristina Pažėraitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2756
PDF

Kaip cituoti

Pažėraitė A. K. (2011) „RELIGIJŲ KAIRIOJO KELIO DIFUZIJA IR TRANSFORMACIJOS ŠIUOLAIKINĖJE POPKULTŪROJE“, Religija ir kultūra, 80, p. 17-36. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2756.

Santrauka

Šio tyrimo tikslas – apčiuopti XX a. pabaigos–XXI a. pradžios popkultūroje, konkrečiai, kinematografijoje reiškinius, kuriuos galima interpretuoti kaip vykstantį normatyvinių, įsitvirtinusių religijų palaikomų religinių doktrinų, praktikų ir moralės normų perkonstravimą XIX a.–XX a. pradžios okultinių judėjimų mokymų, praktikų ir simbolikos pagrindu. Buvo parodyta, kad šie reiškiniai yra platesnių kultūrinių ir religinių procesų dalis, o būtent – kaip difuzija viešojoje, sekuliariojoje erdvėje to, kas šiame tyrime buvo formuluojama kaip „kairysis kelias religijose“. Viešojoje erdvėje vyksta procesai, atliekantys tam tikrą „vertybių perkainojimą“, t. y. viešpataujančios, įsitvirtinusios konkrečioje visuomenėje religijos, moralinės normos, tabu ir religinės tapatybės „perkainojamos“ kaip tam tikra prasme „destruktyvios“, sužlugdžiusios, esą, kažkada egzistavusias „tikrąsias“. Minėtiems procesams analizuoti šiame tyrime buvo sukonstruotas teorinis įrankis, čia vadinamas „kairiuoju keliu religijose“, kurį galima formuluoti taip: kairysis kelias religijose – tai elitistiniai religinio pobūdžio tekstai ir praktikos, kurie virš įsigalėjusios, daugumos palaikomos religinės praktikos, doktrinų ir diegiamų moralinių normų iškelia kitas doktrinas ir praktikas, kurios laikomos tinkamomis turintiesiems ypatingą iniciaciją. Būna, kad šios doktrinos ir praktikos nevengia normatyvinės moralės ir ritualinių tabu pažeidimų, nors ir neturi tikslo išstumti visuomenėje įsigalėjusios religijos suformuotas (ar bent patyrusias jos įtaką) moralės normas ir ritualinius tabu, kaip visuomenės daugumai priimtinus socialinei tvarkai užtikrinti. Buvo tyrinėti „kairiojo kelio“ termino vartojimo ypatumai moderniuose Vakarų okultiniuose judėjimuose, aptariami „kairiojo kelio“ tapimo „dešiniuoju keliu“ (kitaip tariant, difuzijos) niuansai šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje (konkrečiai, XX a. pabaigos–XXI a. pradžios kinematografijoje), pateikiant jos klasifikaciją, išskiriant būtent šio tyrimo tikslus atitinkantį pogrupį.
Pagrindiniai žodžiai: kairysis kelias religijose, okultiniai judėjimai, tapatybių perkūrimas, popkultūra.

THE DIFFUSION AND TRANSFORMATIONS OF LEFT-HAND PATH RELIGIONS IN THE CONTEMPORARY POPULAR CULTURE
Aušra Kristina Pažėraitė

Summary
In this article some features of the present-day (late 20th–early 21st c.) pop-culture, concretely cinematography, are analyzed for phenomena which can be interpreted as an ongoing transformation of normative morality, religious doctrines and ritual taboos of established religions on the ground of doctrines, practices and symbolism of modern (late 19th–20th c.) occult movements. The author argues that these phenomena are part of wider cultural and religious processes, i.e. of diffusion in public, secular, and also new religious and spiritual movements of what in this study was formulated as the “left-hand paths in religions”, the processes that perform a “reevaluation of values” of given society, grounded in particular established religion and religious identity, reevaluation of established moral norms and ritual taboos as at certain extent “destructives”. To achieve this goal the author has formulated a theoretical tool for analysis of general phenomena in religions as “left-hand path in religions” on the basis of Andree Padoux’s descriptions of “lefthand path” in Hindu religions, and which can be formulated as follows: left-hand path in religions – are elitist religious texts and practices that are destined not to eliminate norms of morality and ritual taboos of established religion, as far as they are acceptable for society in general as the basis for social order, but to achieve some goals that this established religion is supposed incapable to help to achieve in established manner, and only knower and practitioner of doctrines, rituals and other practices (that sometimes transgress established ones) is able to achieve those goals. In this study the author has explored the usage and conceptions of the term “left-hand path” in some modern Western occult movements; also the author has classified present-day fantasy cinematography in five groups, each according to the relationship to various kinds of “paranormal” realities. One of the groups is composed of movies in which symbols, practices, doctrines of modern “Western” occult movements (i.e. of Thelema, Aleister Crowley, LaVey) are exploited. That results in the subversion of values and ritual taboos of established religions (most often Christianity, and especially Catholicism). The diffusion of the “left-hand path” in popular and secular area of society becomes in a certain degree the “right-hand path”. 
Keywords: left-hand path in religions, occult movements, creation of new identity, popular culture.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai