LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI
Kitybės profiliai
Aušra Kristina Pažėraitė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2775
PDF

Kaip cituoti

Pažėraitė A. K. (2009) „LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI“, Religija ir kultūra, 6(1-2), p. 69-83. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2775.

Santrauka

Straipsnyje atliktas vieno iš naujausių religinių judėjimų Rusijoje, pavadinimu „Senosios Rusijos pravoslavų sentikių-inglingų bažnyčia“ (Древнерусская церковь православных староверов-инглингов), tyrimas. Tai neopagoniškasis judėjimas, kurio įkūrėjas Aleksandras Jurjevičius Chinevičius, naudodamas įvairias lingvistines manipuliacijas, savo paties nežinia iš kur paimtas ir vis plačiau tiek popieriniu, tiek elektroniniu pavidalu platinamas „Slavų Vedas“, bando pagrįsti savo pretenzingą doktriną apie slavų (turimi omenyje rusai)-arijų kilmę iš protėvių-dievų (Peruno) prieš daugelį šimtų tūkstančių, jei ne milijonų metų, kitose planetose, iš kurių atkeliavę į Žemę čia užėmė šiaurės pusrutulį. Slavų-arijų kultūra pagal jo (ir kitų šio rato neopagonių autoritetų, visų pirma Trechlebovo) doktriną, buvo visų didžiųjų civilizacijų pradininkė, bet krikščionybės diegimo laikais Europos tautos iš jų pavogė jų istoriją ir pasisavino jų nuopelnus, bandė sunaikinti jų kultūrinę atmintį, primesdami jiems žeminantį įvaizdį, esą iki X amžiaus jų tiesiog nebuvo, o jeigu kas ir buvo, tai tamsi neišmani liaudis... Tyrime buvo atlikta Chinevičiaus „lingvistinio metodo“ analizė, kurios metu paaiškėjo, kad jis naudojasi kai kuriais judėjų Kabalos interpretaciniais metodais, kurie visiškai natūraliai tinka semitų kalboms dėl jų specifikos, bet netinka indoeuropiečių kalboms. Dėl to Chinevičius priverstas iškraipyti ir perdaryti rusų kalbą pagal semitų kalbų struktūrą, nepamiršdamas aiškinti, kad šie metodai – taip pat senoviniai rusų metodai, kuriuos kažkas iš jų pasisavino. Kaip pirmavaizdis tiriant šiuos kabalistinius metodus buvo pateikti keli pavyzdžiai su komentarais iš Zoharo.
Pagrindiniai žodžiai: inglingai, Kabala, lingvistika, neopagonys, rasizmas.

Linguistical Transformations of Identity
Aušra Kristina Pažėraitė
Summary

In this paper I presented an analysis of a recent religious movement in Russia, called “The Old Russian Pravoslavian Old Believers – inglingian Church“ (Древнерусская церковь православных староверов-инглингов). This neo-pagan movement, whose founder, Alexander Yuryevich Hinevich, using a variety of linguistic manipulation and “Slavonic Vedas” of unknown origins, increasingly spreading up in paper and electronic format, – is trying ambitiously justify his doctrine of the genetic origins of ancestors of Slavic (having in mind Russian) – Aryan peoples going down to gods (namely Perun) for many hundreds of thousands, if not millions, years ago, who descended here, on the planet Earth from other planets, and occupied the northern hemisphere. Slavic-Aryan culture, in accordance with his doctrine (and of the rest of close to his church neo-pagan authorities, in particularly that of Trehlebov’), has been a real originator of all great civilizations in the World, but during the time of introduction of Christianity in Russia other nations “have robbed their history and their cultural advancements” trying to destroy their national memory by imposing them degraded self-images... In this study is presented analysis of “linguistic approach” of Hinevich, which revealed, that he uses a series of interpretative methods of Jewish Kabbalah, which fit naturally to semitic languages, but not so well to Indo-European ones. What results in distortion made by Hinevich of Russian language rules to fit those interpretative methods, not neglecting to explain that these techniques are also old Russian techniques, which were from them took off. As a possible prototype of these Kabbalistic methods was presented some examples from the Zohar with commentaries.
Keywords: ingliizm, Kabbalah, hermeneutics, racism, neopagans.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai