DAR KARTĄ APIE FILOSOFIJOS PRASMĘ
Filosofija ir religija
Nerijus Čepulis
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2792
PDF

Kaip cituoti

Čepulis N. (2008) „DAR KARTĄ APIE FILOSOFIJOS PRASMĘ“, Religija ir kultūra, 5(1), p. 52-58. doi: 10.15388/Relig.2008.1.2792.

Santrauka

Tradicinė Vakarų filosofija kaip graikiškosios išminties puoselėjimas kartu yra ir buvimo, ir visumos, užbaigtumo siekis. Toks mąstymas ir totali jo pastanga būti, neretai tampanti prievarta, šiandien susilaukia vis daugiau nepasitikėjimo bei kritikos. Žydų kilmės fenomenologinės mąstymo krypties atstovas E. Levinas radikaliai pasipriešina totalybei kaip nuolatinei visuotinės sintezės pastangai visoje filosofijos istorijoje. Graikiškasis mąstymas visada siekė bet kokią patirtį, visa, kas prasminga, redukuoti į totalybę, užbaigtą sistemą, ir, nieko nepalikęs anapus savęs, tapti absoliučiu mąstymu. Levinas ieško alternatyvos. Totalybės sąvoką ir bet kokį sistemiškumą jo alternatyviame mąstyme praplėšia Begalybės idėja, leidžianti mąstyti kitaip anapus buvimo. Prieš pažvelgiant į pasaulį iš buvimo perspektyvos, yra būtina klausti apie patį buvimą, pradedant nuo kitko nei buvimas. Kas kita nei buvimas, arba Gėris, yra ankstesnis už buvimą ir suteikia šiam prasmę.
Pagrindiniai žodžiai: Levinas, Heideggeris, filosofija, totalybė, buvimas, metafizika, begalybė, gėris.

ONCE AGAIN ON THE MEANING OF PHILOSOPHY
Nerijus Čepulis

Summary
Traditional Western philosophy as upholding of the Greek wisdom at the same time is also a striving to being, totality, and completeness. Such thinking and its total attempt to be, that often becomes violence, nowadays is receiving more and more incredulity and criticism. The phenomenological thinker of Jewish descent E. Levinas radically resists totality as a continuous attempt at a universal synthesis in a whole history of philosophy. The Greek thinking always attempted to reduce any experience, everything, that has significance, into a complete system, and without leaving anything outside itself to become an absolute thinking. Levinas looks for an alternative. The concept of totality and any systematization in his alternative thinking are ruptured by the concept of Infinity that enables us to think otherwise and outside of being. Before looking at the world from the perspective of being it is necessary to question the being itself by starting from the other than being. The other than being, or the Good, is prior to being and gives it significance.
Keywords: Levinas, Heidegger, philosophy, totality, being, metaphysics, infinity, good.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.