Kriminalinių įvykių diskursas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje ir Emilio Vėlyvio kino filmuose
Praktika
Audrius Dabrovolskas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2014.7.7414
PDF

Reikšminiai žodžiai

kinas
kriminaliniai filmai
kriminaliniai įvykiai
so­cialinis konstruktyvizmas
žiniasklaida

Kaip cituoti

Dabrovolskas A. (2015) „Kriminalinių įvykių diskursas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje ir Emilio Vėlyvio kino filmuose“, Žurnalistikos tyrimai, 7, p. 172-194. doi: 10.15388/zt/jr.2014.7.7414.

Santrauka

Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje kriminaliniai įvykiai pateikiami kasdien ir šių pranešimų gausa hiperbolizuoja esamos realybės vaizdą. Tiek žiniasklaidoje, tiek kine sukuriami pranešimai veikia visuomenės nuostatas, vertybes ir tapatumą. Gausus kriminalinių įvykių diskursas naudojamas ir Emilio Vėlyvio kino filmuose „Zero“ ir „Zero II“.
Dažniausiai Lietuvoje atliekami žiniasklaidoje pateikiamų krimina­linių naujienų tyrimai nebandant to susieti su kino filmais. Kriminaliniai kino filmai perteikia mūsų idėjas apie socialinius, ekonominius ir politinius reiškinius ir taip formuoja mūsų suvokimą apie šiuos reiškinius. Todėl tokio žanro filmai sukelia ir tam tikrus efektus visuomenėje, perteikdami žiūro­vams kultūros fragmentus, kurie vėliau formuoja individualią ir kolektyvinę sąmonę. Nors vaidybinių kino filmų gamyba remiasi subjektyviais kūrybos kriterijais priešingai nei žiniasklaidos naujienos, tačiau tiek kino filmai, tiek ir žiniasklaidos pranešimai yra sukonstruotos realybės reprezentacija. Ši re­prezentacija straipsnyje tiriama remiantis socialinio konstruktyvizmo teori­ja, kuri aktuali tuo, jog nusikaltimą traktuoja kaip socialinę realybę, kurią konstruoja visuomenė. Būtent visuomenė gali atitinkamai keisti socialinę realybę suprasdama savo rolę jos konstravime.
Taigi pagrindinis straipsnio tikslas yra nustatyti, kokios priežastys lemia kriminalinės informacijos pateikimą ir vartojimo poreikį tiek žiniasklaidoje, tiek kine. Siekiant įgyvendinti šį tikslą iškelti uždaviniai:

1) atskleisti galimus vartotojų kriminalinės informacijos pasirinkimo motyvus;

2) nustatyti kriminalinių įvykių tematiką pasirinktoje internetinės ži­niasklaidos svetainėje;

3) nustatyti kriminalinių įvykių tematiką pasirinktuose kino filmuose;

4) išskirti dominuojančius pranešimus kriminalinių įvykių tematikoje;

5) palyginti kriminalinių įvykių temas ir dominuojančius pranešimus;

6) išanalizuoti, kokią įtaką internetinė žiniasklaida ir kino filmų patei­kiamų pranešimų apie nusikaltimus ir jų temų skirtumai ir panašu­mai turi kriminalinių įvykių diskurso plėtojimui viešojoje erdvėje.

Analizuojant kriminalinių įvykių žiniasklaidoje ir kine problematiką bei priežastis, kurios lemia tokios informacijos paklausą visuomenėje, iš pra­džių aptariamas medijų ir jų turinio pasirinkimo aspektas, vėliau aptaria­ma kriminalinių įvykių diskurso sąvoka ir pristatomas kriminalinių įvykių pateikimo pasirinktoje internetinėje žiniasklaidos svetainėje (laikraštyje Delfi.lt) ir kino filmuose („Zero“ ir „Zero II“) tyrimas, kuriame analizuoja­mi pranešimai apie kriminalinius įvykius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.