Recenzavimas

Žurnalistikos tyrimai
Recenzavimas

Žurnalas taiko dvigubai anoniminio recenzavimo principą. Tai reiškia, kad tiek recenzento, tiek autoriaus tapatybės yra nuslėptos, jie neturi galimybės identifikuoti vienas kito tapatybės viso recenzavimo metu. Siekiant įgyvendinti dvigubai anoniminį recenzavimą būtina, kad autoriai pateiktų visiškai anonimizuotus straipsnius (panaikinti bet kokie požymiai galintys padėti identifikuoti autoriaus tapatybę, atstovaujamą universitetą).

Remdamiesi toliau pateiktais kriterijais, recenzentai nusprendžia, ar straipsnis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni ar didesni pataisymai, ar straipsnis turi būti atmestas. Bet kokio recenzavimo pagrindas – objektyvus techninio tikslumo ir pateikiamo darbo aktualumo vertinimas.

  1. Temos ir skelbiamo tikslo aiškumas.
  2. Teorinės diskusijos aktualumas.
  3. Empirinio tyrimo aktualumas ir aprašymas.
  4. Atkuriamieji tyrimo metodai ir rezultatai.
  5. Nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys.
  6. Tvirtai pagrįsta diskusija (analizė).
  7. Išvadomis paremti duomenys.
  8. Darbo originalumas.
  9. Žinios apie naujausius tyrimus.
  10. Gerai apgalvota ir logiškai nuosekli darbo struktūra.

   1. Raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę vertę, savo nuomonę pagrįsti.
   2. Recenziją pateikti kaip įmanoma greičiau, per 21 dieną. Jei to padaryti negalite, prašome kaip įmanoma greičiau per žurnalo platformą susisiekti su žurnalo redakcija.
   3. Nurodyti, ar tekstas yra aiškus, pakankamai glaustas ir aktualus, ir įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams.
   4. Vengti asmeninių komentarų ir kritikos.
   5. Išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, nesidalinant, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame straipsnyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims be žurnalo redakcijos leidimo.

   1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Etikos politika, Interesų konfliktas) ir atsisakyti recenzuoti straipsnį, jei yra tokio konflikto tikimybė.
   2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
   3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą straipsnį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

   1. Užtikrinti, kad teigiamą įvertinimą gavę straipsniai atitiktų žurnalo standartus.
   2. Apsaugoti skaitytojus nuo neteisingų ar klaidingų tyrimų ar mokslinių darbų, kurių negali patvirtinti kiti.
   3. Atidžiai ieškoti bet kokių nenurodytų citatų iš kitų susijusių mokslininkų darbų.

Recenzijos gali ir turi būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad paniekinanti kalbos maniera ar į asmeniškumą linkusi kritika gali būti vertinama kaip atskleidžianti recenzento šališkumą ar užslėptus motyvus.

Žurnalo redakcija yra atsakinga už pateiktų straipsnių recenzavimo proceso administracinius aspektus. Visos recenzijos turi būti pateiktos per Recenzavimo sistemą.

Žurnalo redaktoriai prašo recenzentų recenzijų pateikimui naudoti specialų šabloną. [nuoroda į šabloną]

Nurodymai recenzentams
Mūsų žurnalas stengiasi pateikti autoriams aiškų grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų tobulinti jų darbą. Kad galėtume lengviau tai atlikti, prašome (bet ne reikalaujame), kad recenzijoms naudotumėte toliau pateiktą šabloną. Mūsų tikslas – susieti konkrečią kritiką ir pasiūlymus su konkrečiomis straipsnio vietomis. Iš patirties matome, kad tokiu būdu pateiktos recenzijos yra aiškesnės, padeda mums aiškiau suprasti jūsų išsakytą susirūpinimą, kad galėtume priimti kuo konkretesnius ir naudingesnius sprendimus.

Pastabos autoriams
Santrauka: prašome pateikti bendro pobūdžio darbo santrauką. Santrauka gali būti glausta. Jūsų mintys apie tai, kiek pažangus yra jūsų atliktas tyrimas ir kuo jis yra svarbus (įdomus) bendruomenei, būtų labai naudingos. Jei manote, kad anksčiau skelbta medžiaga mažina kurios nors jūsų tyrimo dalies svarbą, prašome pateikti nuorodas.

Kritinė analizė: prašome išvardinti svarbiausias jūsų straipsnio mintis. Prie kiekvienos iš šių minčių prašome nurodyti, ar jūsų turimi duomenys ją pakankamai pagrindžia. Jei kuri nors idėja nėra pakankamai pagrįsta, prašome nurodyti, kokio pobūdžio įrodymų, jūsų nuomone, jai reikėtų ir pateikti pasiūlymų dėl konkrečių eksperimentų. Jei manote, kad tam tikros problemos yra svarbesnės už kitas, būtų gerai, jei jas išryškintumėte.

Kitos pastabos: prašome pateikti pastabų bet kuriais kitais klausimais (techniniais, duomenų pateikimo, teksto pakeitimų), kurie nebūtinai yra susiję su kuriuo nors konkrečiu darbo aspektu.

Konfidencialios pastabos redaktoriui
Autoriai šių pastabų nematys.

Žurnalui pateiktus straipsnius pirmiausia perskaito žurnalo redaktoriai, kurie nusprendžia, ar tema atitinka žurnalo publikacijų sritį ir ar straipsnis atitinka pagrindinius kokybės kriterijus. Šioje stadijoje atmetami žurnalui netinkami rankraščiai. O tie rankraščiai, kurie parengti ne žurnalo stiliumi, grąžinami autoriams.

Žurnalui pateikti straipsniai turi atitikti šiuos kriterijus: aiški struktūra, nesudėtinga skaityti, puiki anglų ir (arba) lietuvių kalba. Peržiūrimi tik originalūs straipsniai. Recenzavimui priimant rankraščius, tikimasi, kas straipsnį pateikiantys autoriai nėra pateikę ir nesiruošia pateikti to paties darbo kitam žurnalui. Straipsnio publikavimui turi pritarti visi jo autoriai.  

Jei kyla įtarimų dėl galimų neteisėtų veiksmų, redakcinė kolegija imasi COPE struktūrinėse schemose numatytų veiksmų. Žurnalui pateikti straipsniai siunčiami recenzentams, tačiau žurnalo temos neatitinkantys ar nepriimtinai prastos kokybės darbai atmetami nerecenzavus. Paprastai rankraštį peržiūri bent du tos srities specialistai, kurie stengiasi kaip įmanoma greičiau priimti pirmąjį sprendimą. Remdamasis pateiktomis recenzijomis, galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima žurnalo Vyriausiasis redaktorius.

Jei rankraštis turi tam tikro potencialo ir nėra per daug nutolęs nuo reikiamo formato, jis siunčiamas peržiūrėti asmenims, turintiems rankraščio temą atitinkančių specialių žinių.  

Straipsnių pateikimui elektroniniu formatu ir rankraščių aklajam recenzavimui, kurį atlieka bent du atitinkamos srities specialistai, žurnalas naudoja „Open Journal System“ recenzavimo sistemą. 

Jei straipsnis priimamas su sąlyga, kad bus pataisytas, jis grąžinamas autoriui (-iams) kartu su recenzento pastabomis, pasiūlymais, kaip patobulinti darbą, redaktoriaus rekomendacijomis ir papildomais komentarais, jei tokių yra. Redaktoriai savo sprendimą grindžia, atsižvelgdami į recenzentų pastabas, tačiau už galutinį sprendimą visuomet yra atsakingas redaktorius.

Atlikęs nurodytus pataisymus, autorius pakartotinai pateikia peržiūrėtą straipsnio variantą. Jis gali būti iš karto vertinamas redaktorių arba grąžinamas recenzavimui. Galiausiai, bendradarbiaujant su autoriumi (-iais) atliekama straipsnio korektūra ir surenkamas tekstas. Autoriui pasiūloma dar kartą peržiūrėti straipsnį prieš jį publikuojant.