Paraiškos
Semiotika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Straipsnio įteikimas suponuoja, kad rankraštis nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams.
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Kur įmanoma, turi būti pateiktos nuorodos į interneto šaltinius.
 • Kur reikalinga, tekste naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas. Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos straipsnio gale.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus reikalavimuose autoriams.

Nurodymai autoriams

Prisijungti ar registruotis straipsnio pateikimui

Publikacijos rengimo gairės
Semiotika spausdina originalius mokslinius straipsnius, mokslines recenzijas, anotuotus semiotikos šaltinių vertimus į lietuvių kalbą, akademines diskusijas bei akademinio gyvenimo kroniką. Žurnalas spausdina straipsnius lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Straipsnių apimtis neturėtų viršyti 40000 spaudos ženklų (su tarpais). Rekomenduojama mokslinių recenzijų apimtis – 16000 spaudos ženklų ir daugiau. Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti recenzuoti ar publikuoti kituose leidiniuose. Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai laikantis dvigubo anonimiškumo tvarkos (recenzentams neatskleidžiama autoriaus pavardė, autoriui neatskleidžiamos recenzentų pavardės). Anoniminio recenzavimo užtikrinimui prašome pateikti nuasmenintą rankraštį be nuorodų ir užuominų į autorystę pagrindiniame tekste ir pašalinti informaciją apie autorių iš dokumento skilties properties. Straipsniai, kurie parengti nesilaikant žurnalo reikalavimų, nerecenzuojami.
Rankraštis rengiamas Word (*.doc arba *.docx) formatu, Times New Roman 12 pt dydžio šriftu tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą. Informacija apie autorių (el. pašto adresas, afiliacija ir trumpas bio) turi būti pateikta ant atskiro nenumeruoto lapo. Pagrindiniame dokumente negali būti jokios informacijos apie autorių. Padėkos ir informacija apie finansavimo šaltinius turi būti pateikta straipsnio pabaigoje iki pastabų ir literatūros sąrašo. Puslapiai lygiuojami kairėje ir numeruojami nuo pirmo iki paskutinio apatiniame dešiniajame puslapio kampe.

Pagrindinio dokumento struktūra:

 1. Antraštė (14-point bold šriftas)
 2. Santrauka (1000 – 1200 spaudos ženklų)
 3. Raktažodžiai (5)
 4. Pagrindinis tekstas
 5. Pastabos (pateikiamos dokumento pabaigoje iki literatūros sąrašo 12 pt. dydžio šriftu. Numeracija ištisinė arabiškais skaitmenimis).
 6. Literatūros sąrašas (turi būti pateiktas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes, pateikiant vardo inicialą(us). Išsamiau žr. Citavimas)
 7. Summary / résumé anglų (prancūzų) kalba, jei pagrindinis tekstas lietuvių kalba (apimtis – 1000-1200 spaudos ženklų).
 8. Iliustracijos, lentelės, diagramos, figūros numeruojamos ir pateikiamos straipsnio pabaigoje po kiekvienos iliustracijos teikiant pavadinimą ir žymint tekste norimą jų įterpimo vietą. Pvz., <įterpti Fig. 1> Iliustracijos turi būti pritaikytos nespalvotai spaudai, jų rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 300 dpi.)

Citavimas
Cituojant ir nurodant šaltinius prašome vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai ir puslapis ar puslapiai. Autoriaus pavardės skliaustuose galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso citata.

Pavyzdys:
Semiotikui čia svarbiausia ne šių priešdėlių implikuojami erdviniai santykiai, o pati reikšmės transformacija, nes „reikšmė yra ne kas kita, kaip kalbos vieno lygmens į kitą, vienos kalbos į kitą, skirtingą, transponavimas“ (Greimas 1989: 81).
Greimo teigimu, „reikšmė yra ne kas kita, kaip kalbos vieno lygmens į kitą, vienos kalbos į kitą, skirtingą, transponavimas“ (1989: 81).

Trumpos citatos tekste rašomos išskiriant jas sakinyje dvigubomis kabutėmis. Ilgesnės nei trijų eilučių citatos rašomos atskiroje įtrauktoje pastraipoje (įtrauka – 10 pt). Tokiu atveju kabutės nereikalingos, informacija apie šaltinį pateikiama po paskutinio citatos skyrybos ženklo.

Pavyzdys:

Šis posūkis aptariamas straipsnyje „Apie prasmę“:

 

Prasmė reiškia ne tik tai, ką mums reiškia žodžiai, ji yra taip pat tam tikra kryptis arba, filosofiškai kalbant, intencionalumas ir tikslingumas. Išversta į lingvistikos kalbą, prasmė tampa tapati kryptingam aktualizavimo procesui, kuris, kaip bet koks semiotinis procesas, yra presuponuotas ir presuponuoja virtualią ir realizuotą sistemą arba programą. (Greimas 1989: 84)

Pastaba: jeigu cituojamas šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė. Pvz. (Eco et al. 1985:18).

Išsamiau apie Harvardo citavimo stilių žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm (Main Guide Part 1: In-text Referencing).

Literatūros sąrašas
Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę, nenumeruojamas. Pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami. Literatūros sąrašo sudarymo principus žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm (Main Guide Part 2: The Reference List).

Pagrindiniai pavyzdžiai:

Vieno autoriaus knyga
Pavardė, V(ardas). Publikavimo metai. Knygos antraštė. Publikavimo vieta: leidykla.

Pavyzdžiai:
Fontanille, J. 1995. Sémiotique du visible. Des mondes de lumière. Paris: Presses Universitaires de France.
Nuoroda tekste: (Fontanille 1995: 10)
Nastopka, K. 2010. Literatūros semiotika. Vilnius: Baltos lankos.
Nuoroda tekste: (Nastopka 2010)
Greimas, A. J. 1972. Essais de sémiotique poétique. Paris: Larousse.
Nuoroda tekste: (Greimas 1972)
Lotman, Y. 1990. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Transl. from Russian by Ann Shukman. London. New York: L.B. Tauris & Co Ltd.
Nuoroda tekste: (Lotman 1990)

Sudaryta knyga
Sudarytojo pavardė, V(ardas). Publikavimo metai. Leidynio pavadinimas. Publikacijos vieta: leidykla.

Pavyzdys
Eco, U., Sebeok, Th. A., eds. 1984. The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington: Indiana UP.
Nuoroda tekste: (Eco, Sebeok 1984)

Knygos skyrius
Autoriaus pavardė, V(ardas). Publikavimo metai. Leidinio pavadinimas. Publikacijos vieta: leidykla, puslapiai.

Pavyzdys
Eco, U. 1990. Unlimited Semiosis and Drift: Pragmaticism vs. “Pragmatism”. The Limits of Interpretation. Bloomington, Indianapolis: Indiana UP, pp. 23–43.

Sudarytos knygos skyrius
Autoriaus pavardė, V(ardas). Publikavimo metai. Skyriaus pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Publikacijos vieta: leidykla, puslapiai.

Pavyzdys
Elleström, L. 2010. The Modalities of Media: The Model for Understanding Intermedial Relations. Media Borders, Multimodality and Intermediality. Ed. by Lars Elleström. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 11–48.

Straipsnis žurnale
Autoriaus pavardė, V(ardas). Publikavimo metai. Straipsnio pavadinimas. Žurnalo pavadinimas žurnalo numeris, puslapiai.

Pavyzdžiai
Elleström, L. 2018. A Media-centered model of communication. Semiotica 224, pp. 269–293.
Perron, P. 1989. Introduction: A. J. Greimas. New Literary History 20 (3), pp. 523–538. doi:10.2307/469351.
Broden, Th. F. 2012. Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. Semiotika 8, pp. 55–75.Prieiga: <http://www.semiotika.lt/zurnalas-semiotika/wp-content/uploads/2012/Semiotika_8.55-75.pdf> [žiūrėta 2019 gegužės 5].

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).