Žurnalo politika

Semiotika
Žurnalo politika

Šis leidinys yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas. Visas jo turinys pasiekiamas nemokamai, suteikiama teisė jį skaityti, išsisaugoti kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus; nereikalaujama iš anksto gauti leidėjo ar autoriaus leidimo. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių. Prieiga prie žurnale paskelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).

Etika

Mes vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame etiškos leidybos principus. Šios gairės taikomos žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Vertindamas galimus nusižengimus, žurnalas vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.

Autorystė ir indėlis

Autoriai turėtų laikytis aukštų žurnalo autoriams taikomų Etikos politikos standartų, kurie atitinka nustatytuosius COPE. Į bet kokius etinių pažeidimų atvejus bus žiūrima labai rimtai, ir situacija bus sprendžiama remiantis COPE gairėmis.

Autoriai turėtų pateikti tikslią atlikto darbo ataskaitą. Aprašo detalės ir nuorodos turėtų būti pakankamai tikslios, kad kiti tyrėjai galėtų atkartoti darbą. Tyrimo rezultatai turėtų būti teisingai interpretuoti, kad būtų išvengta bet kokios žalos pasitikėjimui žurnalu.

Autoriai yra atsakingi už užtikrinimą, kad duomenys, rezultatai, pažodinės citatos, kitų tekstų mintys, paveikslai ir bet kuri kita medžiaga bus pateikta su atitinkamomis nuorodomis ir kad nebus klastojama ar pateikiama atliekant machinacijas su duomenimis. Visuomet privaloma tinkamai pripažinti kitų darbų panaudojimą.

Žurnalas spausdina tik originalius darbus, kurie nebuvo spausdinti kur nors kitur anksčiau bei kurių publikavimas nėra svarstomas kur nors kitur. Išimtys suteikiamos tik naujiems darbams, reikšmingai praplečiantiems esamas publikacijas. Reikalaujama, kad autoriai suteiktų informaciją apie pakartotinį medžiagos panaudojimą. Neetišku publikavimo elgesiu laikomi ir tie atvejai, kuomet vienas tyrimas yra sąmoningai skaidomas į keletą dalių, turint tikslą tokiu būdu padidinti spausdinamų darbų skaičių.

Kiekvienas tyrėjas, įtrauktas į autorių sąrašą, turi būti prisidėjęs reikšmingu indėliu prie rankraščio parengimo; autoriai dalinasi kolektyvine atsakomybe bei atskaitomybe už rezultatus. Bet kuris asmuo, reikšmingai prisidėjęs prie darbo, turi būti įtrauktas į autorių sąrašą. Priėmus rankraštį, jau nebegalima keisti autorystės ar autorių eilės tvarkos.

Prašome autorių padėkų skyrelyje (Acknowledgements) straipsnio pabaigoje pateikti informaciją apie tyrimui suteiktą finansinę paramą. Jei tyrimas neturėjo jokių finansavimo šaltinių, tuomet tai ir reikia įvardyti.

Autorystė ir dirbtinio intelekto įrankiai

Vilniaus universiteto leidykla pritaria COPE pozicijai dėl dirbtinio intelekto (DI) priemonių naudojimo moksliniuose tyrimuose:

"Dirbtinio intelekto priemonės negali atitikti autorystės reikalavimų, nes jos negali prisiimti atsakomybės už pateiktą darbą. Būdamos ne juridiniai subjektai, jos negali tvirtinti interesų konfliktų buvimo ar nebuvimo, taip pat negali tvarkyti autorių teisių ir licencinių sutarčių. Autoriai, kurie naudoja dirbtinio intelekto įrankius rašydami rankraštį, kurdami darbo vaizdus ar grafinius elementus arba rinkdami ir analizuodami duomenis, turi skaidriai atskleisti darbo medžiagos ir metodų (arba panašiame skyriuje), kaip buvo naudojamas dirbtinio intelekto įrankis ir koks įrankis buvo naudojamas. Autoriai yra visiškai atsakingi už savo rankraščio turinį, net ir už tas jo dalis, kurios buvo sukurtos naudojant dirbtinio intelekto priemonę, todėl jie atsako už bet kokį leidybos etikos pažeidimą."

COPE pozicijos pareiškimas, 2023 m. vasario 13 d., https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author

Kaip ir su visu žurnalui pateikiamu turiniu, autorius (-iai) turi užtikrinti, kad turi leidimą naudoti visą į pateikiamą medžiagą įtrauktą trečiųjų šalių turinį, įskaitant tą, kuris buvo gautas naudojant dirbtinį intelektą.

Skundai ir apeliacijos, aptarimas po publikavimo

Redakcinio sprendimo apeliavimas

Jei publikacija buvo atmesta be išorinio recenzavimo, kuomet buvo pateikta redaktoriaus deklaracija su išvardytomis atmetimo priežastimis, dėl tokios publikacijos apeliacija negali būti teikiama.

Autorius gali apeliuoti atmetimą, pateikdamas detalų atsakymą į recenzento ir / arba redaktoriaus komentarus. Redaktorius išnagrinės apeliaciją, ir, jei pradinis verdiktas buvo priimtas remiantis redakciniais kriterijais, tuomet redaktoriaus sprendimas atmesti pateiktą straipsnį yra galutinis.

Jei autorius jaustųsi nepatenkintas tuo, kaip redaktorius sprendė apeliacijos situaciją, jis gali susisiekti su Vilniaus universiteto leidykla adresu info@leidykla.vu.lt.

Koregavimo apeliacija po publikavimo

Jei buvo nustatytas koks nors pažeidimas, susijęs su jau publikuotu straipsniu, redaktorius spręs, ar straipsnį atšaukti, ar imtis kitų korekcinių veiksmų remdamasis Publikavimo etikos komiteto (COPE) gairėmis. Vilniaus universiteto leidykla pasilieka teisę imtis korekcinių veiksmų, kad būtų išlaikyta jos akademinio skaidrumo bei kruopštumo reputacija.

Autoriai gali apeliuoti šiuos korekcinius veiksmus, susisiekdami su redaktoriumi tiesiogiai arba parašydami skundą adresu info@leidykla.vu.lt. Apeliacijos bus aptartos su žurnalo redaktoriumi, žurnalo redakcine taryba ir / arba išoriniais moksliniais patarėjais, priklausomai nuo konkrečios situacijos. Sprendimai dėl atšaukimo bei dėl akademinį susirūpinimą keliančių publikacijų yra galutiniai ir nebeapskundžiami.

Kitos apeliacijos

Kviečiame susisiekti adresu info@leidykla.vu.lt, jei norite išreikšti nusiskundimą dėl bet kokio publikavimo aspekto Vilniaus universiteto leidyklos žurnale.

Apeliacijų procedūra

Svarstydami apeliacijas, laikomės keturių principų.
Pirma. Mes atskleidžiame tik tą informaciją, kuri yra būtina konfliktui išspręsti, ir laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) taisyklių.
Antra. Sąžiningai elgiamės su visomis nusiskundime dalyvaujančiomis šalimis; vengiame klaidingo faktų nušvietimo bei interesų konfliktų.
Trečia. Bendraujame skaidriai ir atsižvelgiame į poreikius tų žmonių, su kuriais bendraujame.
Ketvirta. Skundų situacijas siekiame išspręsti kiek įmanoma greičiau. Vis dėlto prašome supratingumo, kadangi, atsižvelgiant į kai kurių tyrimų sudėtingumą ir daugelio šalių dalyvavimą situacijoje, gali prireikti daugiau laiko skundus išspręsti tinkamai. 

Jei straipsnis jau publikuotas, pataisymai bus spausdinami greta originalaus straipsnio. Peržiūrėti rankraščiai bus publikuojami greta pradinio rankraščio tam, kad skaitytojas visuomet galėtų rasti naujausią variantą. Visada bus pateikiamos visos straipsnio versijos, kurios bus prijungtos prie to paties DOI.

Vilniaus universiteto leidykla koregavimo, peržiūros (naujesnio varianto publikavimo) ar straipsnio atnaujinimo po publikavimo atvejais visuomet laikysis COPE gairių.

Procesas

Vilniaus universiteto leidykla patvirtins bet kurio laiško gavimo adresu info@leidykla.vu.lt faktą per penkias darbo dienas. Apeliacijas nagrinėjame remdamiesi COPE gairėmis. Šiuo tyrimu bus sprendžiama, ar autorių iškeltos problemos ar kiti klausimai buvo išspręsti sąžiningai ir objektyviai. Bus peržvelgta visa konkretaus darbo recenzavimo istorija bei visų svarstomo darbo recenzavimo procese dalyvavusių šalių tarpusavio bendravimas. Laikydamiesi GDPR nuostatų, galime užklausti papildomos informacijos, tiesiogiai bendraudami su šiame tyrime dalyvaujančiomis šalimis. Autoriams bus pranešta apie tyrimo rezultatus tuo pačiu el. pašto adresu, kuris buvo naudojamas apeliacijai pateikti.

Siekiame spręsti problemas kiek įmanoma greičiau ir nusistatome 8 savaičių orientacinį terminą. Tačiau kai kurie tyrimai gali užtrukti ilgiau priklausomai nuo apeliacijos pobūdžio bei svarstomos informacijos ir / arba nuo to, kiek šalių yra įtraukta į apeliacijos procesą.

Siekdami užtikrinti tinkamą proceso įgyvendinimą, prašome visų procese dalyvaujančių šalių leisti, kad nagrinėjimo procesas būtų užbaigtas prieš pateikiant bet kokius viešus komentarus apie nagrinėjamą atvejį. Jei autorius mano, kad mūsų tyrimas buvo atliktas netinkamai, jis gali perduoti skundą tiesiogiai COPE. Reikalinga informacija skelbiama COPE svetainėje adresu: Facilitation and Integrity Subcommittee | COPE: Committee on Publication Ethics.

Įtarimai dėl mokslinio tyrimo netinkamumo

Vilniaus universiteto leidyklos politika sprendžiant atvejus, kuomet pateikiama teiginių apie tyrimų nusižengimus, yra paremta Publikavimo etikos komiteto (COPE) gairėmis, kurios pateikiamos adresu https://publicationethics.org/misconduct.

Kviečiame perskaityti mūsų gaires ir etikos taisykles bei užtikrinti visų taisyklių / sąlygų laikymąsi prieš pateikiant publikaciją. Autoriams suteikiama galimybė pasiūlyti galimus recenzentus. Prieš priimant recenzentus dirbti, bus tikrinama visų recenzentų kvalifikacija bei galimi jų interesų konfliktai.

Mokslinio tyrimo netinkamumo pranešimas gali būti susijęs su publikuotu straipsniu arba recenzuojamu rankraščiu. Laikomasi šios procedūros:

 1. Vilniaus universiteto leidyklos redaktorius gauna skundą, kad žurnalui pateiktas ar jame publikuotas straipsnis kelia įtarimų dėl tyrimo pažeidimų.
 2. Redakcija imasi tyrimo. Autoriaus, atsakingo už korespondenciją su žurnalu, bus prašoma pateikti paaiškinimą.
 3. Tais atvejais, kuomet autorius priima pretenziją dėl netinkamo elgesio, redakcija imasi veiksmų, atsižvelgdama į konkrečią situaciją. Jei straipsnis jau publikuotas, gali reikėti klaidos pataisymo ar straipsnio atšaukimo. Jei apie pažeidimą pranešama recenzavimo proceso metu, recenzavimo procesas gali tęstis, o autoriai atlieka reikalingus pakeitimus.
 4. Nesugebėjimas pateikti atsakymo per nurodytą periodą bei nesugebėjimas pateikti patenkinamo atsakymo gali atvesti prie galutinio pateikto teksto atmetimo arba straipsnio atšaukimo.
 5. Išsprendus probleminę situaciją, skundo pateikėjas bus informuotas apie skundo nagrinėjimo baigtį tuo pačiu elektroniniu paštu, kuris buvo naudojamas apeliacijai ar skundui pateikti.

Tyrimo etika

Prieš pateikdami straipsnį publikacijai, autoriai privalo iš tyrimo dalyvių gauti reikalingus sutikimus, kad žurnalui suteiktų galimybę naudoti bet kokius susijusius duomenis taip, kad būtų išsaugota ir nepažeista tyrimo dalyvių teisė į privatumą.

Žurnalas iš autorių tikisi visų duomenų bei kitos medžiagos, susijusios su pateikta publikacija, skaidrumo. Autoriai turi pateikti įrodymus, kad būtų užtikrinta, jog kiti tyrėjai įgytų adekvačias galimybes pakartoti tyrimą ar patikrinti jo validumą. Raginame autorius talpinti duomenis saugykloje ir prašome suteikti neriboto galiojimo duomenų prieigą prie archyvuoto duomenų rinkinio talpyklos puslapio.

Tikimės, kad autoriai vartos įtraukias kalbines formas. Dokumentų turinyje neturėtų būti jokių žodžių, iš kurių galima spręsti, kad vieni žmonės yra pranašesni už kitus kultūros, rasės, lyties, gebėjimų, įgalumo, seksualinės orientacijos, lyties ar tautybės atžvilgiu. Formuluotėse rekomenduojama vengti įžeidžiančių ar tam tikras grupes menkinančių ar atstumiančių terminų.

Interesų konfliktai

Interesų konfliktų kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su tyrimu nesusiję klausimai gali turėti įtakos straipsnio ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Interesų konfliktai gali būti instituciniai (kuomet kuri nors šalis yra tam tikru būdu susijusi su kokia nors organizacija, suinteresuota tam tikra darbo baigtimi), finansiniai (kuomet autoriai gauna ar tikisi gauti naudos ar kitų gėrybių, susijusių su tyrimo objektu, arba kuomet kokia nors organizacija yra suinteresuota tam tikrais tyrimo rezultatais), asmeniniai (artimi asmeniniai ryšiai) ir t. t.

Straipsnio pateikimo etape autoriai komentarų vyr. redaktoriui skiltyje turi pranešti apie bet kokius galimus interesus. Komentare būtina išsamiai paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Autoriai privalo nurodyti bet kokią praeityje gautą, šiuo metu gaunamą bei ateityje galimai gausimą naudą ir bet kokius kitus gaunamus piniginius mokėjimus, gaminius, privilegijas bei paslaugas, kurie galėjo paveikti straipsnio turinį. Visi anksčiau išvardyti aspektai, net jei jie iš tikrųjų nesukėlė jokio interesų konflikto, privalo būti tinkamai ir sąžiningai bei detaliai atskleisti autorių padėkos skyrelyje.

Žurnalo vardu užtikriname, kad daugeliu atvejų sąžiningas interesų deklaravimas neužkerta kelio straipsnio spausdinimui ar dalyvavimui recenzavimo procese.

Jei kyla kokių nors abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su redakcija. Nepranešus apie su pateikta publikacija susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus recenzavimo procese, straipsnis gali būti atmestas. Išspausdintus straipsnius gali tekti pakartotinai įvertinti arba rimtesniais atvejais nuo jų gali būti atsiribota.

Žurnalas stengiasi nepriskirti straipsnių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti žurnalui apie bet kokius interesų konfliktus (jei su bet kuriuo iš straipsnio autorių yra neseniai paskelbę publikaciją, yra gavę ar tikėtina, kad gali gauti finansinį atlygį, susijusį su tyrimo tema, turi ar neseniai turėjo artimų asmeninių ar giminystės ryšių su bet kuriuo iš straipsnio autorių – pavyzdžiui, vedybos, tėvo ir vaiko ryšys, kiti giminystės ryšiai, darbas bendrame projekte su vienu iš autorių, artimos srities veikla ar tiesioginė konkurencija). Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais. Kad būtų užtikrintas kuo didesnis leidybos proceso objektyvumas ir skaidrumas, vyriausiasis žurnalo redaktorius yra atsakingas už vertinimą, ar tam tikra konkreti situacija laikytina pakankamai nesenu įvykiu.

Privatumas

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.

Autorių teisės

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamam žurnalui autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus, ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

 1. Jis (ji) turi visišką teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi visišką teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Vilniaus universiteto leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
 2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
 3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, šmeižto, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
 4. Autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale publikuojamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Vilniaus universiteto leidyklai leidimą publikuoti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Autorius išlaiko visas turtines autorių / gretutines teises.
 5. Platinant straipsnį būtina pateikti nuorodą į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių).
 6. Visi gali laisvai bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius, dalintis (bet kokiose laikmenose ir bet kokiu formatu kopijuoti ir toliau platinti straipsnyje pateiktą medžiagą) ir adaptuoti (pergrupuoti, transformuoti ir remtis straipsnyje pateikta medžiaga).

Preprintai

Žurnalas priima rankraščius straipsnių, kurie anksčiau buvo publikuoti pelno nesiekiančiuose preprintų serveriuose. Autoriai privalo žurnalą informuoti apie bet kokį preprintą, susijusį su pateiktu rankraščiu. Preprintų archyvas nėra laikomas publikacijų sutapimo šaltiniu, kuomet galima aiškiai atpažinti straipsnio versijas.

Dalinimasis duomenimis bei atkartojamumas

Vilniaus universiteto leidykla laikosi nuostatos, kad, kai tik įmanoma, visi su tyrimu susiję duomenys turi būti randami, prieinami bei galimi panaudoti iš naujo. Be to, turi būti įmanoma jais dalintis tarpusavyje (tai yra vadinamasis FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and Reusable principas). Tokiu būdu kiti tyrėjai įgauna galimybę atkartoti tyrimą bei juo pasiremti ir jį praplėsti. Mes labai skatiname autorius, kad duomenys, kurie yra tyrimo pagrindas, būtų įkelti į tam tinkamas saugyklas. Turi būti galimybė pateikti duomenis, reikalingus suprasti ar patikrinti bet kurį pateiktą dokumentą. Siūlome, kad autoriai įkeltų į tam tinkamas saugyklas savo duomenis tam tinkamoje saugykloje ir pateiktame dokumente įtrauktų nuorodą į tą saugyklą.

Neteisėtų publikacijų atvejai

Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su redaktoriais, imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų svarstomą straipsnį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią spaudos klaidą arba rimtesniais atvejais visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto straipsnio taikant straipsnio atšaukimą.

Mes atvirai nepritariame didelės apimties tekstų atsikartojimui tarp publikacijų arba „saviplagiatui“. Vyriausiasis redaktorius, matydamas, kad pateikta publikacija gali esmingai prisidėti prie akademinio diskurso, gali suteikti išimtį su sąlyga, kad jokie kiti leidėjai netaiko apribojimų, susijusių su publikacija; būtina pateikti tinkamą nuorodą į pradinį šaltinį.

Tikimės, kad mūsų gaunami rankraščiai nebuvo pateikti jokiam kitam žurnalui ar knygai. Išimtys taikomos tik preprintams.

Svarstydami publikuoto straipsnio atšaukimą ar taisymą, mūsų redaktoriai remiasi COPE skelbiamomis atšaukimo gairėmis.

Mes suteikiame klaidų ištaisymo pastabos galimybę, kuomet klaidą padarė autorius. Taip pat, jei įsivėlė spaudos klaida, žurnalas publikuoja korekcinę pastabą. Straipsnio atmetimas nesvarstomas atvejais, kuomet reikia smulkių, pavyzdžiui, kalbinių ar neesminių netaisyklingos rašybos pataisymų.

Atmetimo procedūra pradedama, kuomet žurnalas gauna informacijos, kad tam tikri publikacijoje pateikti atradimai ar padarytos išvados yra klaidingi arba jei publikacijos turinys buvo plagijuotas. Bet kokie iš to išplaukiantys veiksmai bus paremti COPE skelbiamomis atšaukimo gairėmis.

Jei iškyla kokių nors įtarimų dėl publikacijų sutapimų arba „saviplagiato“, tikimės, kad bet kuris suinteresuotas asmuo su mumis susisieks elektroniniu paštu info@leidykla.vu.lt.

Sutapties tikrinimas

Redakcinė kolegija aktyviai siekia užkirsti kelią moksliniam bei profesiniam plagiatui, todėl prieš recenzavimą atliekama sutapties tikrinimo procedūra. Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas taikant Crossref Similarity Check, naudojantį iThenticate platformą. Rankraščiai, dėl kurių kyla plagiato įtarimas, nedelsiant atmetami.

Jei plagiatas nustatomas jau po publikavimo, laikomės nuorodų, pateiktų aptariant neteisėtų publikacijų atvejus.

Tikimės, kad mūsų skaitytojai, recenzentai ir redaktoriai kels įtarimus dėl plagiato ir jais dalinsis susisiekdami elektroniniu paštu info@leidykla.vu.lt.

Archyvavimas

Vilniaus universiteto leidykla įsipareigoja ateities kartoms išsaugoti publikuotą turinį. Skaitmeninį išsaugojimą vertiname kaip procesų ir veiklų rinkinį, skirtą, kad būtų užtikrinama ilgalaikė prieiga prie publikuotos informacijos skaitmeniniais formatais.

Mūsų ilgalaikio išsaugojimo politika apima šias priemones:

 • Visas mūsų elektroninis turinys (svetainė, rankraščiai ir kt.) yra saugomas keliuose skirtinguose serveriuose. Turinys saugomas viename Vilniaus universitetui priklausančiame serveryje, esančiame Vilniuje. Jo turinys yra prieinamas skaitytojams. To paties turinio atsarginė kopija saugoma kitame serveryje. Sugedus vienam iš serverių, kopiją iš kito serverio galima padaryti greičiau nei per 24 valandas.
 • Straipsnių elektroninės versijos taip pat saugomos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) (https://www.elaba.lt).
 • Atsarginė kopija saugoma ir su Vilniaus universitetu tiesiogiai nesusijusiose saugyklose naudojantis PKP Preservation Network ilgalaikio saugojimo paslauga.
 • Autoriai gali archyvuoti visas rankraščio versijas, taip pat ir galutinę paskelbtą savo straipsnių versiją, asmeninėse, institucinėse ar kitose saugyklose iškart po publikavimo be atidėjimo laikotarpio.
 • Ketiname ir tikimės dar ilgai leisti savo žurnalus. Jei dėl kokių nors nepalankių aplinkybių būsime priversti nutraukti žurnalo leidybą, žurnale paskelbti rankraščiai bus saugomi internete ir prieinami skaitytojams dar mažiausiai dešimt metų. Esant tam tikroms sąlygoms, tokioms kaip žurnalo leidybos sustabdymas ar katastrofiškas Vilniaus universiteto serverių gedimas, turinys bus pasiekiamas per PKP Preservation Network arba Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa.