GYVENIMO PRASMĖS KLAUSIMAS MODERNIOJE POLITIKOS SAMPRATOJE
-
Romualdas Bakutis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3872
PDF

Kaip cituoti

Bakutis R. (2014). GYVENIMO PRASMĖS KLAUSIMAS MODERNIOJE POLITIKOS SAMPRATOJE. Politologija, 75(3), 109-138. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3872

Santrauka

 Straipsnyje nagrinėjama, kokį gyvenimo prasmės supratimą išskleidžia moderni politikos samprata. Klasikinėje graikų ir krikščionių filosofijoje po­litinė tvarka atspindėjo žmonių gyvenimo tikslus. Ikimoderni Vakarų civi­lizacija rėmėsi finalistiniu kosmoso modeliu, nurodžiusiu kiekvieno daikto bei žmogaus vietą ir paskirtį. Todėl politiniai sprendimai bent konceptualiai atspindėjo žmogišku protu suvokiamus metafizikos ar dieviškojo įstatymo postulatus. Nuo Renesanso ir Naujųjų amžių finalistinę mokslo sampratą keičia kauzalistinė, o gyvenimo prasmės problema dingsta iš politinės teo­rijos nagrinėjamų klausimų sąrašo. Darbe teigiama, kad, nepaisant išorinės modernybės sekuliarizacijos, kiekvienos politinės teorijos branduolį sudaro teologinių problemų sprendimas, todėl gyvenimo prasmės klausimas nieka­da negali būti eliminuojamas iš politinės minties darbotvarkės. Modernybėje įvykusi slinktis nuo finalistinio prie kauzalistinio pasaulio supratimo žmoni­jai suteikė iki tol neturėtų priemonių perdirbti bet kurią gamtinę ir socialinę tvarką. O Dievo mirtis prasmingo gyvenimo ženklų vertė ieškoti šiapus. Šių dviejų modernios minties elementų sujungimas įgalino gyvenimo prasmės deficitą pašalinti įgyvendinant eschatono imanentizaciją, t. y. perkeliant ga­lutinius žmonijos tikslus į šį pasaulį. Straipsnyje konstatuojama, kad tokių tikslų realizacija yra neatsiejama nuo politinio totalitarizmo. Dėl atviros mo­dernybės laiko sampratos neįmanoma nustatyti, kada galutinių žmonijos tiks­lų realizavimas bus pasiektas. Šio sprendimo prerogatyva atiteko suverenui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.