EUROPOS SĄJUNGA IR RUSIJA: KĄ REIŠKIA „IR“?
Straipsniai
Raimundas Lopata
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8301
PDF

Kaip cituoti

EUROPOS SĄJUNGA IR RUSIJA: KĄ REIŠKIA „IR“? (R. Lopata , Trans.). (2015). Politologija, 59(3), 129-150. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8301

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos santykiai aiš­kinantis, koks konceptualus ir praktinis krūvis Vakaruose suteikiamas jungtukui „ir“ interpretuojant bei realiai konstruojant ES ir Rusijos santykius. Bendro po­būdžio atsakymas – šie santykiai intelektualiai paremti ir praktikoje yra mode­liuojami atsispiriant į vadinamąją „engagement’o“ doktriną – neblogai žinomas. Tačiau bendro pobūdžio atsakymas nepašalina problemos, kodėl iki šiol Vaka­ruose ginčijamasi dėl „engagement’o“ taikymo Rusijos atveju perspektyvos?
Analizė atskleidžia ES (Vakarams) būdingų požiūrių į „engagement’o“ dok­triną Rusijos atžvilgiu ypatumus ir jų koreliaciją su dabartiniais „engagement’o“ dalyvių kultūriniais ir politiniais tapatumais.
Vakaruose jungtuku „ir“ pabrėžiamas Europos Sąjungos ir Rusijos san­tykis yra interpretuojamas trejopai. Aiškinimų įvairovę stimuliuoja sudėtinga istorinių, vertybinių ir pragmatiniais vadinamų veiksnių, iki šiol dariusių įta­ką Europos ir Rusijos santykių raidai, sąveika ir skirtingi požiūriai į bendra­darbiavimo perspektyvas ateityje. Svarbus aiškinimų įvairovės šaltinis yra ir skirtingos Eurazijos žemyno būsimos geopolitinės raidos vizijos.
Akivaizdi ir dar viena aplinkybė, o būtent tai, kad analizuojamo ES ir Rusijos „engagement’o“ kryptį labai stipriai paveiks jo dalyvių kultūrinio ir politinio tapatumo paieškos.

PDF