GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE