Paraiškos
Psichologija
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

##submission.submit.submissionChecklistDescription##

 • Teikiant sraipsnį, nurodyti visi jo autoriai.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina Psichologijos žurnalo reikalavimus.
 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams.
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formatu.

Nurodymai autoriams

Psichologijos redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, parašytus lietuvių arba anglų kalba. Pirmenybė teikiama straipsniams, parengtiems anglų kalba.
Žurnalas turi skyrelį Psichologija – praktikai, kuriame skelbiami darbai, apžvelgiantys kurios nors specialios srities mokslo laimėjimus ir jų taikymą įvairioms praktinės veiklos rūšims. Vietoj šio skyrelio gali būti spausdinamos reikšmingų psichologijos veikalų recenzijos. Todėl redaktorių kolegija skatina autorius pateikti ir tokių straipsnių. Psichologija taip pat priima trumpus pranešimus (teikiami tik anglų kalba).                                                                                                                                                          
Bendrieji reikalavimai

Straipsniai, kuriuose pristatomi empiriniai tyrimai, turi būti parašyti laikantis nustatytos schemos:

Pavadinimas. Pateikite glaustą ir informatyvų pavadinimą.

Santrauka. Parašykite esminius tyrimo aspektus ir jo vertę. Santrauka turėtų būti pateikta vienoje pastraipoje ir sudaryti ne daugiau kaip 250 žodžių. Autorių prašymu, redaktorių kolegija gali pasiūlyti santraukos vertimo į lietuvių kalbą galimybių. Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Rašydami santrauką turėtumėte sutelkti dėmesį į:

 • tyrimo turinį;
 • tyrimui atlikti taikytus metodus ir procedūras;
 • tyrimo rezultatus/išvadas.

Pagrindiniai žodžiai. Pateikite 3–5 raktinius žodžius, atskirtus kableliais ir atspindinčius pagrindinius straipsnio aspektus. Rinkdamiesi pagrindinius  žodžius atsižvelkite į žmogų, ieškantį straipsnių Jūsų tema. Raktažodžiai gali būti išvardyti bet kokia tvarka. Nenaudokite taško ar kitų skyrybos ženklų po paskutinio raktinio žodžio.

Pagrindinė dalis. Struktūra gali skirtis, priklausomai nuo tyrimo specifikos. Tačiau empiriniai tyrimai paprastai turėtų apimti (bet tuo neapsiriboti): 1) įvadą, kuriame formuluojama tyrimo problema, tikslai ir hipotezės; 2) metodiką, susidedančią iš: a) dalyvių; b) užduočių arba įvertinimo būdų; c) tyrimo eigos aprašymo; 3) tyrimo rezultatus; 4) rezultatų aptarimą; 6) literatūros sąrašą (remkitės APA rekomendacijomis). Kiekviena darbo dalis turi būti pavadinta ir atskirta. Metodikos poskyrių pavadinimai neturėtų būti rašomi atskiroje eilutėje.

Literatūra. Literatūros sąrašas turi būti parengtas vadovaujantis APA rekomendacijomis.

Priedai (jei reikia). Jie naudojami norint pateikti bet kokią naudingą papildomą informaciją (matavimo skales, svarbius skaičiavimus ir kt.). Jei yra daugiau nei vienas priedas, jie turi būti pažymėti A, B ir t.t. arba pateikti kaip papildomi dokumentai.

Stiliaus gairės

Teksto ilgis. Įprastas šio žurnalo dokumentas turi būti ne ilgesnis nei 40 000 simbolių (su tarpais), įskaitant santrauką, lenteles, nuorodas, paveikslų antraštes, baigiamąsias pastabas. Minimalus ilgis – 10 000 simbolių. Santrauka lietuvių ir anglų kalbomis neturėtų viršyti 250 žodžių.

Šriftas. Naudokite Times New Roman 12 dydžio šriftą ir 1,5 tarpu tarp eilučių.

Paraštės. Paraštės turi būti ne siauresnės kaip 25 mm visose A4 formato lapo pusėse.

Pavadinimas. Pavadinimas turi būti centre ir paryškintas, naudojant pavadinimo antraštę.

Antraštės

 • Pirmojo lygio antraštės (pvz., Įvadas, Išvados) turėtų būti paryškintos centre. Tekstas prasideda kaip nauja pastraipa.
 • Antrojo lygio antraštės turėtų būti paryškintos kairėje. Tekstas prasideda kaip nauja pastraipa.
 • Trečiojo lygio antraštės turėtų būti kairėje paryškintu kursyvu. Tekstas prasideda kaip nauja pastraipa.
 • Reikėtų vengti ketvirto lygio antraščių. Jei jų naudojimas yra pagrįstas, ketvirtojo lygio antraštės turėtų būti pastraipos pradžioje paryškintu šriftu. Tekstas seka iškart po taško ar kito skyrybos ženklo.
 • Reikėtų vengti penkto lygio antraščių. Jei jų naudojimas yra pagrįstas, penktojo lygio antraštės turėtų būti pastraipos pradžioje paryškintu kursyvu. Tekstas seka iškart po taško ar kito skyrybos ženklo.

Reikalavimai teksto apiforminimui

Jei straipsnis pateikiamas anglų kalba, reikia vadovautis visais Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais. Jei straipsnis pateikiamas lietuvių kalba, minėto leidinio reikalavimų reikia laikytis, pateikiant statistinę analizę, lenteles, paveikslus, cituojant bei sudarant literatūros sąrašą. Taip pat, pateikiant straipsnį lietuvių kalba, reikia remtis šiais nurodymais ir bendrosiomis lietuvių kalbos rašybos taisyklėmis.

Statistinės analizės aprašymas

Aprašant statistinę analizę, būtina pateikti visą informaciją, kuri leistų skaitytojui suprasti, kokia analizė atlikta ir kokie rezultatai pateikti (rekomenduojama pateikti kriterijaus statistiką, laisvės laipsnius, efekto dydį, jei reikia – pasikliautinuosius intervalus). Pageidautina, kad tekste būtų pateikiama informacija (t. y. vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, koreliacijos), kuri leistų susidomėjusiam ar metaanalizę atliekančiam tyrėjui patikrinti atliktą analizę arba perskaičiuoti efekto dydžius. Statistinių kriterijų žymėjimas turi atitikti Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimus (pvz., vidurkis žymimas M arba x̄), tačiau skaičiai rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles (dedamas kablelis, ne taškas, pvz., 0,5). Nebūtina kiekvienai atliktai analizei pateikti lentelę, dalis rezultatų gali būti pateikiami tik tekste.

Lentelės

Labai svarbu, kad prieš pateikdami lenteles ar diagramas iš kito šaltinio, gautumėte leidimą jas naudoti. Lentelėse turėtų būti kartojama tekste pateikta informacija. Skaitytojai turėtų galėti interpretuoti lentelę be nuorodų į tekstą, tačiau įsitikinkite, kad kiekvieną lentelę nurodote tekste. Lentelės antraštė turėtų būti pateikta virš jos, o lentelės pastabos arba tikimybių koeficientai (jei reikia) turėtų būti pateikiamos po ja. Įtraukiant kelias lenteles, svarbu pateikti jas nuosekliai. Atkreipkite dėmesį, kad spalva, šešėliai ir tinkleliai nėra spausdinami. Jei naudojate akronimus ar santrumpas lentelių pavadinimuose arba stulpelių antraštėse, pridėkite juos paaiškinančių pastabų. Skaičiams naudokite tiek skaičių po kablelio, kiek tinka Jūsų tikslams pasiekti. Jei įmanoma, šis skaičius turėtų būti vienodas visame stulpelyje arba lentelėje. Įsitikinkite, kad rašyba, skyrybos ženklai ir nuorodų stilius lentelėse atitinka likusį tekstą (nebent paimta iš kito šaltinio).

Skaičiai

Visas lenteles sunumeruokite arabiškais skaitmenimis iš eilės. Nenaudokite priesaginių raidžių (pvz., 3a, 3b, 3c lentelės); vietoj to sujunkite susijusias lenteles. Jei rankraštyje yra priedas su lentelėmis, pažymėkite jas didžiosiomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis (pvz., A1 lentelė, B2 lentelė). Lentelės numeris (pvz., 1 lentelė) pateikiamas virš lentelės pavadinimo paryškintu šriftu, sulygiuotas kairėje. Sunumeruokite lentelės tokia tvarka, kokia jos paminėtos Jūsų straipsnio rankraštyje. Lentelės pavadinimas rašomas kursyvu.

Išsamesnių lentelių pateikties instrukcijų ieškokite APA rekomendacijose.

Paveikslai

Kaip ir lentelės, paveikslai turi būti aiškios, turėti nuorodą(-ų) ir paaiškinimą tekste. Paveikslo žinutė ir jo įskaitomumas yra pagrindinis kriterijus. Venkite naudoti bet kokius specialiuosius efektus. Linijinės diagramos paprastai yra geras pasirinkimas norint gero skaitomumo ir paprastumo. Paveikslams svarbus didelis kontrastas su fonu, taip pat pašalinių detalių apkarpymas, kad skaitytojas galėtų sutelkti dėmesį į svarbius paveikslo aspektus. Visiems paveikslams, kurie yra pagrindinio teksto dalis, reikalingi arabiški skaičiai (1 pav., 2 pav. ir kt.). Skaičiai priskiriami pagal eilės tvarką, kuria jie pateikiami tekste. Diagramos numeriai (pvz., 1 pav.) pateikiami virš paveikslo pavadinimo ir yra paryškinti bei sulygiuoti kairėje. Pavadinimas rašomas kursyvu.

Paveikslai turi būti aukštos kokybės (1 200 dpi linijiniam piešiniui, 600 dpi pilkos spalvos tonui ir 300 dpi spalvotam piešiniui tinkamo dydžio). Jie turi būti pateikti vienu iš mūsų pageidaujamų failų formatų: EPS, PS, JPEG, TIFF arba Microsoft Word (DOC arba DOCX). 

Išsamesnių paveikslų pateikties instrukcijų ieškokite APA rekomendacijose.

Literatūra

Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi atsispindėti literatūros sąraše, į šį sąrašą įtraukiami tik tekste paminėti autoriai. Šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, jis neturi būti daugiau kaip 50 pozicijų. Jei straipsnis turi DOI indeksą, jį reikia nurodyti. Sudarydami literatūros sąrašą vadovaukitės APA rekomendacijomis.

Kalbant apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, jas reikėtų atskirti pridedamomis raidėmis a, b, c ir t. t. po publikacijos metų (pvz., Jonaitis, 2003 a, 2003 b). Jei šaltinio autorių yra daugiau nei du, sutampa pirmasis autorius ir metai, tuomet nurodant antrą ir kitus kartus reikia nurodyti tiek autorių, kad būtų įmanoma atskirti tuos šaltinius, paskui rašoma et al. arba ir kt. (pvz., Jonaitis, Petraitis et al., 2013; Jonaitis, Jonaitienė et al., 2013). Pateikiant tikslią kito autoriaus darbo citatą, reikėtų nurodyti šaltinio puslapį (pvz., Jonaitis, 2003, p. 22). Jei cituojamas antrinis šaltinis, jis ir nurodomas, pavyzdžiui: „kaip teigia Allport (cituojama pagal Nicholson, 2003)“. Jei cituojamas ar nurodomas šaltinis lietuviškas, tarp autorių rašomas jungtukas „ir“, jei autorių daugiau nei du – „ir kt“. Kablelis prieš ir nededamas. Nuorodos gali būti rašomos tik lotynų abėcėlės raidėmis. Pavardės tekste rašomos be inicialų (nebent reikia identifikuoti autorius su vienoda pavarde, kai ir data sutampa), nelietuvinamos. Šiuose nurodymuose pateikiami tik dažniausiai pasitaikantys atvejai, susidūrus su kitais citavimo variantais, privaloma vadovautis Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais.

Straipsnio pateikimas ir recenzavimas

Straipsnis teikiamas el. būdu, Psichologijos žurnalo tinklapyje. Registracijos ikoną rasite viršutiniame meniu dešinėje. Teikdami straipsnį, įsitikinkite, kad pateikėte visą reikalingą informaciją.

Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supažindinami su recenzijomis (vertintojų pavardės neatskleidžiamos) ir, jei išvada dėl tinkamumo skelbti yra teigiama, prašoma pataisyti nurodytus trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvelgta į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi pataisytus straipsnius ir atsakymus raštu į recenzentų pastabas, prireikus gali dar kartą prašyti recenzentų įvertinti autorių taisymus bei atsakymus ir tada priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo spausdinti. Apie sprendimą autoriai informuojami el. paštu.

Psichologija priima ir trumpus pranešimus (angl. brief reports). Jie priimami tik anglų kalba. Reikalavimus trumpiems pranešimams rasite svetainės versijoje anglų kalba.

Reikalavimai trumpiems pranešimams

Psichologija priima trumpus pranešimus, parengtus anglų kalba. Pranešimo pavadinimą, santrauką ir raktinius žodžius prašome pateikti ir lietuvių kalba. Jei Jums reikia pagalbos, susisiekite su žurnalo atsainguoju sekretoriumi. Trumpais pranešimais siekiama paskatinti tolesnius psichologijos srities tyrimus. Trumpi pranešimai yra naudingi mokslininkams, kurių rezultatai yra jautrūs laikui (pavyzdžiui, esant didelei konkurencijai arba greitai besikeičiančiose srityse). Psichologija skatina originalų ir reikšmingą empirinį indėlį, pirmenybę teikiant tyrimams, kurie turi indėlį į tam tikrą psichologijos sritį, parodo rezultatų patikimumą, pateikia preliminarias išvadas arba yra atlikti nedidelėse imtyse.

Trumpuose pranešimuose gali būti publikuojami:

 • Anksčiau paskelbto tyrimo pakartojimas arba papildymas. Pakartojimas – tai tyrimo pakartotinis atlikimas, taikant tą pati metodą, tačiau kitoje imtyje. Pakartojimas gali būti tiesioginis arba konceptualus. Trumpame pranešime gali būti pateikiamas vienas ar keli pakartotiniai tyrimai. Tyrimo pakartojimas naudojant jau publikuotus duomenis, yra nepriimtinas.
 • Didelės apimties tyrimo arba tyrimų grupės santrauka (pavyzdžiui, keli tyrimai, kuriems suteikta dotacija).
 • Tyrimai, turintys originalų empirinį indėlį, bet yra mažesni arba siauresni nei įprastas mokslo straipsnis.

Trumpi pranešimai recenzuojami straipsniams įprastu būdu.

Teksto ilgis. Trumpi pranešimai neturi viršyti 3000 žodžių, įskaitant santraukas, lenteles, paveikslų antraštes, nuorodas. Be to, juose turi būti ne daugiau kaip 3–4 lentelės ir (arba) paveikslai (duomenys tekste neturėtų būti plačiai kartojami lentelėse ar paveiksluose). Jei jūsų trumpas pranešimas yra ilgesnis, rekomenduojami pateikti jį kaip visą straipsnį.

Trumpas pranešims turėtų būti standartinio formato:
Pavadinimas. Trumpo pranešimo pavadinimas turi būti trumpesnis nei 150–300 simbolių, įskaitant tarpus.
Santraukos. Santraukos turi būti nestruktūruotos ir neviršyti 250 žodžių. Santraukoje neturi būti cituojamų šaltinių. Jei vartojamos santrumpos, jos turi būti paaiškintos.
Pagrindiniai žodžiai. Autoriai turėtų pateikti ne daugiau nei 5 pagrindinius žodžius, apibūdinančius trumpo pranešimo temą.
Įvadas. Trumpas įvadas į nagrinėjamą problemą ar klausimą (literatūros apžvalga). Aprašant tyrimo klausimą ar hipotezes, turėtų būti pateiktas tyrimo tikslas ir teorinis pagrindas. Įvade pateikiami tik tiesiogiai cituojami literatūros šaltiniai.
Metodika. Tyrimo metodinės dalies pristatymas. Metodikos skirsnyje turėtų būti pateikiama pakankamai išsami informacija apie metodą ir procedūras, kad tyrimą būtų galima pakartoti ir (arba) patvirtinti. Taip pat pateikiama informacija apie tyrimo dalyvius, matavimo priemones ir bet kokia kita techninė informacija.
Rezultatai. Trumpas rezultatų aprašymas. Rezultatai turi būti pateikti logiška seka tekste, lentelėse ir iliustracijose, pateikiant pagrindines arba svarbiausias išvadas. Nekartokite teksto lentelių ar paveikslų duomenų. Tyrimo pakartojimo ar išplėtimo atveju turėtų būti palyginami dviejų tyrimų rezultatai.
Resultatų aptarimas/Išvados. Trumpas rezultatų aptarimas, akcentuojant naujus ir svarbius tyrimo aspektus bei iš jų sekančias išvados. Jei gauti rezultatai yra svarbūs politikos formuotojams, jie gali būti pateikiami ženkleliais.
Literatūra. Pateikiama ne daugiau nei 20 tekste cituotų literatūros šalinių.

Vidutinis laikas iki pirmojo sprendimo dėl straipsnio tinkamumo publikavimui ‒ 45 dienos.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).