Paraiškos
Psichologija
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams.
  • Teikiant sraipsnį, nurodyti visi jo autoriai.
  • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
  • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
  • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Psichologijos redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, parašytus lietuvių arba anglų kalba. Pirmenybė teikiama straipsniams, parengtiems anglų kalba.
Žurnalas turi skyrelį Psichologija – praktikai, kuriame skelbiami darbai, apžvelgiantys kurios nors specialios srities mokslo laimėjimus ir jų taikymą įvairioms praktinės veiklos rūšims. Vietoj šio skyrelio gali būti spausdinamos reikšmingų psichologijos veikalų recenzijos. Todėl redaktorių kolegija skatina autorius pateikti ir tokių straipsnių. Psichologija taip pat priima trumpas ataskaitas (teikiamos tik anglų kalba).                                                                                                                                                          
Bendrieji reikalavimai
Straipsniai, kuriuose pristatomi empiriniai tyrimai, turi būti parašyti laikantis nustatytos schemos: 1) anotacija lietuvių kalba; 2) įvadas, kuriame suformuluojama tyrimo problema, tikslai, hipotezės; 3) metodika, susidedanti iš: a) dalyvių, b) užduočių arba įvertinimo būdų, c) tyrimo eigos aprašymo; 4) tyrimo rezultatai; 5) rezultatų aptarimas (jame gali būti išskirtos taikomosios rekomendacijos); 6) literatūros sąrašas; 7) santrauka anglų kalba. Visos straipsnio dalys, išskyrus įvadą, pavadinamos ir rašomos atskirai; sudedamųjų metodikos dalių pavadinimai neišskiriami atskira eilute, literatūros sąrašas vadinamas Literatūra. Straipsnyje anglų kalba pradžioje rašoma anotacija anglų kalba, o gale – santrauka lietuvių kalba. Autorių prašymu, redaktorių kolegija gali pasiūlyti santraukos vertimo į lietuvių kalbą galimybių. Atkreipiame dėmesį į praktinius kalbos redaktorės Patarimus kaip parengti tvarkingą teikimo tekstą.

Analitiniai apžvalginiai ir teoriniai straipsniai turi argumentuotai nagrinėti tam tikros psichologijos srities būvį (padėtį). Juose turi būti analizuojami ir vertinami kitų autorių atliktų tyrimų rezultatai, išskiriamos svarbiausios problemos, pagrindžiama jų svarba ir naujumas, aptariamos atitinkamos psichologijos srities raidos tendencijos, šiuo metu aktualios ir naujos tyrimų kryptys, formuluojami būsimų empirinių tyrimų tikslai ir hipotezės, siūlomos naujos sąvokos, teoriniai modeliai ir kt.

Teksto struktūra
Prie lietuvių kalba spausdinamo straipsnio būtina pridėti ne trumpesnę kaip 600 spaudos ženklų santrauką lietuvių kalba ir ne trumpesnę kaip 2 200 spaudos ženklų santrauką anglų kalba. Prie anglų kalba spausdinamo straipsnio būtina pridėti ne trumpesnę kaip 600 spaudos ženklų santrauką anglų kalba ir ne trumpesnę kaip 600 spaudos ženklų santrauką lietuvių kalba. Santraukose jų dalys nėra išskiriamos.

Reikalavimai teksto apiforminimui
Jei straipsnis pateikiamas anglų kalba, reikia vadovautis visais Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais. Jei straipsnis pateikiamas lietuvių kalba, minėto leidinio reikalavimų reikia laikytis, pateikiant statistinę analizę, lenteles, paveikslus, cituojant bei sudarant literatūros sąrašą. Taip pat, pateikiant straipsnį lietuvių kalba, reikia remtis šiais nurodymais ir bendrosiomis lietuvių kalbos rašybos taisyklėmis.

Statistinės analizės aprašymas. Aprašant statistinę analizę, būtina pateikti visą informaciją, kuri leistų skaitytojui suprasti, kokia analizė atlikta ir kokie rezultatai pateikti (rekomenduojama pateikti kriterijaus statistiką, laisvės laipsnius, efekto dydį, jei reikia – pasikliautinuosius intervalus). Pageidautina, kad tekste būtų pateikiama informacija (t. y. vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, koreliacijos), kuri leistų susidomėjusiam ar metaanalizę atliekančiam tyrėjui patikrinti atliktą analizę arba perskaičiuoti efekto dydžius. Statistinių kriterijų žymėjimas turi atitikti Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimus (pvz., vidurkis žymimas M arba x̄), tačiau skaičiai rašomi pagal lietuvių kalbos taisykles (dedamas kablelis, ne taškas, pvz., 0,5). Nebūtina kiekvienai atliktai analizei pateikti lentelę, dalis rezultatų gali būti pateikiami tik tekste.

Paveikslai ir lentelės (sunumeruoti ir pavadinti) pateikiami atskiruose lapuose, o tekste nurodoma tik apytikrė jų įterpimo vieta. Lentelių forma ir pavadinimai turi atitikti Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimus. Kur įmanoma, siūloma naudoti tipines APA rekomenduojamas lentelių formas, pateiktas Publication Manual of the American Psychological Association naujausiame leidime. Toliau pateikiama lentelės ir paveikslo pavyzdžių. Lentelės ir paveikslai turi turėti baltą foną, nebent tai neįmanoma. Jei diagramoje reikia pateikti stulpelius ar pan., vaizduojančius skirtingų grupių duomenis, reikia rinktis kuo kontrastingesnius jų pateikimo variantus: dviem duomenų grupėms rekomenduojama naudoti baltą ir juodą spalvas, jei diagramoje reikia pateikti daugiau nei tris skirtingas duomenų grupes, siūloma rinktis lentelę vietoje diagramos. Jei reikia, po lentele pateikiamos pastabos, pirmiau – bendros, paskui – specifinės.

1 lentelė
Jaunesnių ir vyresnių tyrimo dalyvių padarytų klaidų vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai

Pastaba. Pateikiami tik užbaigtų užduočių vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai.

1 paveikslas
Tyrime dalyvavusių vyrų ir moterų proporcija

Pastaba. Pateikiamas tik galutinės imties pasiskirstymas.

Literatūros nuorodos tekste tvarkomos, remiantis Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais. Kaip tekste nurodyti minimus autorius, pateikta 2-oje lentelėje.
Kalbant apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, jas reikėtų atskirti pridedamomis raidėmis a, b, c ir t. t. po publikacijos metų (pvz., Jonaitis, 2003 a, 2003 b). Jei šaltinio autorių yra daugiau nei du, sutampa pirmasis autorius ir metai, tuomet nurodant antrą ir kitus kartus reikia nurodyti tiek autorių, kad būtų įmanoma atskirti tuos šaltinius, paskui rašoma et al. arba ir kt. (pvz., Jonaitis, Petraitis et al., 2013; Jonaitis, Jonaitienė et al., 2013). Pateikiant tikslią kito autoriaus darbo citatą, reikėtų nurodyti šaltinio puslapį (pvz., Jonaitis, 2003, p. 22). Jei cituojamas antrinis šaltinis, jis ir nurodomas, pavyzdžiui: „kaip teigia Allport (cituojama pagal Nicholson, 2003)“. Jei cituojamas ar nurodomas šaltinis lietuviškas, tarp autorių rašomas jungtukas „ir“, jei autorių daugiau nei du – „ir kt“. Kablelis prieš ir nededamas. Nuorodos gali būti rašomos tik lotynų abėcėlės raidėmis. Pavardės tekste rašomos be inicialų, nelietuvinamos. Šiuose nurodymuose pateikiami tik dažniausiai pasitaikantys atvejai, susidūrus su kitais citavimo variantais, privaloma vadovautis Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais.

literaturos-nuorodu-pavyzdziai

Literatūros sąrašas. Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi atsispindėti literatūros sąraše, į šį sąrašą įtraukiami tik tekste paminėti autoriai. Šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, jis neturi būti daugiau kaip 50 pozicijų. Literatūros sąrašas sudaromas, vadovaujantis Publication Manual of the American Psychological Association naujausioleidimo reikalavimais. Jei straipsnis turi doi indeksą, jį reikia nurodyti. Dažniausiai pasitaikantys įrašai pateikiami 3-ioje lentelėje, susidūrus su kitokiu variantu, reikėtų naudotis Publication Manual of the American Psychological Association naujausio leidimo reikalavimais.

Straipsnio apimtis neturėtų būti didesnė kaip 40 tūkst. spaudos ženklų (su tarpais, įskaitant santraukas, lenteles, literatūros sąrašą ir kt.). Mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko. Rankraštis turi būti išspausdintas 1,5 intervalu vienoje A4 formato lapo pusėje, iš visų kraštų paliekamas ne siauresnis kaip 25 mm laukelis. Minėtų reikalavimų neatitinkantys straipsniai nebus svarstomi ir recenzuojami.

Straipsnio pateikimas ir recenzavimas. Straipsnis teikiamas el. būdu, Psichologijos žurnalo tinklapyje. Registracijos ikoną rasite viršutiniame meniu dešinėje. 

Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supažindinami su recenzijomis (vertintojų pavardės neatskleidžiamos) ir, jei išvada dėl tinkamumo skelbti yra teigiama, prašoma pataisyti nurodytus trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvelgta į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi pataisytus straipsnius ir atsakymus raštu į recenzentų pastabas, prireikus gali dar kartą prašyti recenzentų įvertinti autorių taisymus bei atsakymus ir tada priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo spausdinti. Apie sprendimą autoriai informuojami el. paštu.

Psichologija priima ir trumpas ataskaitas (angl. brief reports). Jos priimamos tik anglų kalba. Reikalavimus trumpoms ataskaitoms rasite svetainės versijoje anglų kalba.

Vidutinis laikas iki pirmojo sprendimo dėl straipsnio tinkamumo publikavimui ‒ 45 dienos.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).