Gairės specialiesiems numeriams

Psichologija
Gairės specialiesiems numeriams

Toliau pateikiamos žurnalo Psichologija specialiųjų numerių rengimo ir administravimo gairės.

1 etapas. Minties leisti specialųjį numerį (SN) iškėlimas

 1. Specialiųjų numerių (SN) temas siūlo vyriausiasis redaktorius ar kiti Redakcinės kolegijos nariai arba mokslininkai, neįeinantys į Redakcinę kolegiją (kviestiniai redaktoriai). Išsamūs ir oficialūs pasiūlymai dėl specialiųjų numerių turėtų būti išsiųsti vyriausiajam redaktoriui el. paštu. Pasiūlymo specialajam numeriui šabloną rasite čia.
 2. Specialieji numeriai (SN) privalo atitikti žurnalo misiją. Norėdami užtikrinti, kad kiekvienas SN yra skirtas unikaliai dominančiai temai, patikrinkite, ar panašus, atviras specialus numeris neapima Jūsų siūlomos SN temos.
 3. Sprendimą leisti siūlomą specialųjį numerį priima vyriausiasis redaktorius pasikonsultavęs su tais Redakcinės kolegijos nariais, kurie pasižymi ekspertinio lygmens žiniomis aptariamoje teminėje srityje.
 4. Specialiajam numeriui turėtų būti paskirtas daugiau nei vienas redaktorius. Išskirtiniais atvejais specialųjį numerį galima patikėti rengti vienam redaktoriui. Tokiu atveju sprendimą daryti tokią išimtį būtina paremti aukščiausios ir nepriekaištingos redaktoriaus kvalifikacijos įrodymais.
 5. Formalųjį sprendimą paskelbti specialiojo numerio leidimą visuomet privalo lydėti raštiškas kvietimas teikti publikacijas šiam specialiajam numeriui. Šis kvietimas privalo 1) būti parašytas glaustai ir konkrečiai; 2) laikytis akademinių tradicijų; 3) argumentuoti, kodėl specialiojo numerio tema yra aktuali ir inovatyvi. Vyriausiajam redaktoriui patvirtinus SN, kvietimas skelbiamas žurnalo svetainėje. Kviestinių redaktorių yra atrinkti autorius ir pakviesti juos specialiajam numeriui pateikti aukščiausios kokybės mokslinius straipsnius.
 6. Tikimasi, kad SN redaktoriai sudarys šio SN recenzentų tarybą, į kurią bus įtraukti ne vien tik įprastiniai Redakcinės kolegijos nariai, tačiau ir mokslininkai bei praktikai iš išorės (tai yra neįeinantys į Redakcinę kolegiją), pasižymintys ekspertinio lygmens žiniomis SN teminėje srityje (jų kompetencija turi pranokti Redakcinės kolegijos branduolio kompetenciją šioje srityje). Praktikus derėtų įtraukti tuomet, kai SN temos apima aspektus, kuriuos nagrinėjant praktikai gali pasižymėti didele svarba.

Redkolegijos narių vaidmuo:

 • Recenzuoti pasiūlymus specialiesiems numeriams, vertinant jų aktualumą siūlomai tyrimų krypčiai.
 • Rekomenduokite tinkamus pasiūlymus ir jų kviestinius redaktorius, kartu pateikiant jų biografijomis.

Kviestinių redaktorių vaidmuo:

 • Pagrįsti siūlomos SN temos svarbą ir paaiškinti, kaip SN straipsniai prisidės prie Psichologijos žurnalo plėtros.
 • Siūlyti galimus autorius ir pakvieskite juos prisidėti prie siūlomo SN savo mokslo straipsnių paraiškomis.
 • Specialiajam numeriui pateiktiems rankraščiams pasiūlyti mažiausiai 3–5 recenzentus.
 • Bendrauti su potencialiais autoriais ir recenzentais dėl rankraščio rengimo ir recenzavimo.
 • Paruošti SN straipsnių išleidimo terminą ir tvarkaraštį. Jis turėtų apimti rankraščio rengimo, recenzavimo proceso ir galutinio pateikimo terminą.
 • Prižiūrėti galutinių redaguotų straipsnių versijų pateikimą kartu su visų atitinkamų autorių kontaktine informacija.
 • Parengti trumpą vedamąjį tekstą SN tema.

2 etapas. Specialiojo numerio redaktorių kvalifikacijos vertinimas

 1. Kandidatas (-ai) atlikti specialiojo numerio redaktoriaus pareigas privalo pasižymėti pakankama kompetencija šioms pareigoms.
 2. Kvalifikacija vertinama remiantis kandidatų publikacijų sąrašu arba kitomis priemonėmis, kuriomis galima įrodyti pakankamą kandidato ekspertinių žinių lygį šioje srityje bei kandidato susipažinimo su akademinių publikacijų praktika lygį (bei patirtį) – įgūdžius, kaip organizuoti recenzavimo procesą, kaip vertinti apžvalgas ir t. t.
 3. Jei neatsiranda kandidatų, pasižyminčių pakankama kvalifikacija eiti specialiojo numerio redaktoriaus pareigas, tuomet vyriausiasis redaktorius, pasikonsultavęs su Redakcinė kolegija, įvardija redaktorių, pasižymintį pakankama kvalifikacija, kuris papildytų kandidatų į redaktorius sąrašą.

3 etapas. Specialiojo numerio kokybės kontrolės užtikrinimas

 1. Reikėtų vengti situacijų, kuomet specialųjį numerį organizuoja ir jo leidybai vadovauja tik vienas kviestinis redaktorius. Išskirtiniais atvejais specialiojo numerio rengimui gali vadovauti tik vienas redaktorius, tačiau sprendimą daryti tokią išimtį būtina paremti išskirtinės redaktoriaus kvalifikacijos įrodymais.
 2. Būtina, kad specialiojo numerio redaktoriai atstovautų įvairioms institucijoms.
 3. Idealiu atveju specialiojo numerio redaktoriai yra bent iš dviejų skirtingų šalių.
 4. Kvietimas teikti publikacijas specialiajam numeriui, parengtas pagal priimtą Kvietimų teikti publikacijas specialiajam numeriui šabloną, yra svarbus įrankis užtikrinant kokybę bei proceso kontrolę, kadangi jame yra nuorodų, esančių šio proceso atskaitos tašku: 1) inovatyvumo bei atitikties žurnalo tikslams pagrindimas; 2) svarbiausios datos; 3) recenzijų skaičius; 4) specialiojo numerio Redakcinės kolegijos sudėtis; kiti aktualūs aspektai.
 5. Kartu su kvietimu teikti publikacijas specialiajam numeriui redaktoriai privalo vyriausiajam redaktoriui pateikti planus: 5) kiek straipsnių planuojama publikuoti specialiajame numeryje; 6) kokia numatoma reklaminė bei informacijos skleidimo veikla; bei kokia dar informacija yra aktuali žurnalo administracijai.

4 etapas. Specialiojo numerio sklaida

 1. Veiksmingas būdas padidinti SN patomumą ir padidinti pateikiamų paraiškų skaičių – reklamuoti savo specialųjį numerį nuo pat pradžių. Efektyvi reklama gali būti vykdoma socialiniuose tinkluose (Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Jūsų profesinės svetainės pagrindiniame puslapyje ir kt.), akademinių renginių metu pristatant kolegoms savo specialųjį leidimą (jiems galima pateikti pristatymą), ruošiant skrajutes.

5 etapas. Specialiojo numerio publikavimas

 1. Kuomet vyriausiasis redaktorius jau yra formaliai patvirtinęs specialiojo numerio leidimą, būtina sąlyga specialiajam numeriui publikuoti yra paskelbtas kvietimas teikti publikacijas šiam specialiajam numeriui (žr. 1 etapas. Minties leisti specialųjį numerį (SN) iškėlimas).
 2. Tikimasi, kad specialiojo numerio redaktoriai šiam numeriui pristatys redakcijos Įžanginį žodį. Idealiu atveju įvadinis redaktorių straipsnis apžvelgia visus straipsnius, įtrauktus į specialųjį numerį, ir šią apžvalgą papildo redaktorių požiūriu, kaip atrinktieji straipsniai ir / arba pats specialusis numeris prisideda prie aptariamos srities bei paties Psichologijos žurnalo raidos.

Kiti svarbūs aspektai

 1. Specialiojo numerio redaktoriai negali būti specialiajam numeriui pateiktų straipsnių autoriai ar bendraautoriai.