Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai
Straipsniai
Gintautas Valickas
Paulina Želvienė
Žygimantas Grakauskas
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2576
PDF

Reikšminiai žodžiai

streso įveika
keturių faktorių streso įveikos klausimyno patikimumas ir validumas

Kaip cituoti

Valickas G., Želvienė P., & Grakauskas Žygimantas. (2010). Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai. Psichologija, 41, 96-110. https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2576

Santrauka

Siekiant įvertinti keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometrinius rodiklius, buvo atlikti trys tyrimai, kuriuose iš viso dalyvavo 831 tiriamasis. Klausimynas buvo tobulinamas atsižvelgiant į anksčiau gautus patikimumo ir validumo rezultatus (Grakauskas ir Valickas, 2006). Jo patikimumas buvo tikrinamas taikant vidinio suderinamumo metodą, pakartotinį matavimą ir apskaičiuojant teiginių homogeniškumo rodiklius, o konstrukto validumas – taikant tiriančiąją ir patvirtinančiąją faktorinę analizę, taip pat dviejų klausimynų skalių įverčių koreliacinę analizę. Gauti šie skalių vidinio suderinamumo (Cronbacho alpha) rodikliai: socialinė parama (α = 0,864), problemų sprendimas (α = 0,760), emocinė iškrova (α = 0,692), vengimas (α = 0,661). Nustatytos tokios pirmos ir pakartotinės apklausos skalių įverčių vidurkių tarpusavio koreliacijos (taikytas Pearsono koreliacijos koeficientas): socialinės paramos – 0,802, problemų sprendimo – 0,791, emocinės iškrovos – 0,68, vengimo – 0,63. Išskirti keturi faktoriai yra stabilūs, paaiškina 48,504 proc. duomenų dispersijos, o visų faktoriams priskirtų teiginių apkrovos viršija 0,4 ribą (svyruoja nuo 0,415 iki 0,832). Patvirtinančiosios faktorinės analizės rezultatai rodo patenkinamą pasirinkto keturių faktorių modelio tinkamumą: χ² = 287,58, df =74; RMSEA = 0,077; GFI = 0,93; CFI = 0,87; NFI = 0,84. Keturių faktorių streso įveikos klausimyno ir įveikos strategijų klausimyno (COPE) skalės, kurių prasmė panaši, statistiškai reikšmingai koreliuoja tarpusavyje (Pearsono koreliacijos koeficientai svyruoja nuo 0,360 iki 0,809).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>