Mitas kaip žinojimo forma Algirdo Juliaus Greimo semiotikoje
Straipsniai
Birutė Meržvinskaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-15
https://doi.org/10.15388/Litera.2019.2.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mitas
žinojimas
tikėjimas
Algirdas Julius Greimas
semiotika
kognityvinis universumas

Kaip cituoti

Meržvinskaitė B. (2019) „Mitas kaip žinojimo forma Algirdo Juliaus Greimo semiotikoje“, Literatūra, 61(2), p. 125-132. doi: 10.15388/Litera.2019.2.9.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami mokslinio abstraktaus ir mitinio figūratyvinio žinojimo sukūrimo, perteikimo ir paveikumo ypatumai Algirdo Juliaus Greimo semiotinėse lietuvių mitologijos rekonstrukcijose. Mitinis žinojimas suprantamas dvejopai: kaip kultūrinis konstruktas, dalis kultūrinio žinojimo, ribojamo skaitytojo egzistencinės ir diskursyvinės patirties, ir kaip ypatingas mitinių dievų gebėjimas veikti. Žinojimo funkcionavimo moksliniame ir mitiniame diskursuose panašumui ir skirtumams aptarti pasitelkiamos tikėjimo / pasitikėjimo, įtikimumo ir pasakojimo sąvokos. Naratyvinės struktūros atskleidžia pamatinius galvojimo apie žmogų ir pasaulį pavyzdžius, individualiam supratimui suteikia universalumo. Racionaliojo ir retorinio pradų sąveika, grindžianti tikėjimo / pasitikėjimo, žinojimo ir įtikimumo sampratas, sušvelnina semiotinei tradicijai būdingą griežto metodologinio proto ir mitinei tekstinei tradicijai artimesnio praktinio, „gudraujančio“, „apsukraus“ proto priešpriešą.

Миф как форма знания в семиотике Альгирдаса Юлюса Греймаса

В статье анализируются особенности создания, передачи и воздействия абстрактного научного и мифического фигуративного знания в семиотических реконструкциях литовской мифологии А. Ю. Греймасом. Мифическое знание понимается двояко: как культурный конструкт, часть культурного знания, ограниченного экзистенциальным и дискурсивным опытом читателя, и как особая способность мифических богов действовать. Для обсуждения сходства и различия функционирования знания в научном семиотическом и мифическом фигуративном дискурсах привлекаются категории веры/доверия, убеждения и нарратива. Нарративные структуры предоставляют фундаментальные примеры размышлений о человеке и мире и придают универсальность индивидуальному пониманию. Взаимодействие рационального и риторического начал, лежащее в основе раскрытия понятий доверия, знания и убеждения, смягчает контраст между характерным для семиотической традиции строгим методологическим разумом и практическим, «хитрым», «изворотливым» умом, свойственным мифической/мифологической текстовой традиции.

V. Zazubrino „Šipulys“ ir „Blyški tiesa“ ir A. Tarasovo-Radionovo „Šokoladas“ kaip „netinkami“ kūriniai: „raudonojo teroro“ klausimas XX amžiaus trečiojo dešimtmečio literatūroje

Straipsnyje pasitelkus mažai žinomą medžiagą analizuojama „raudonojo teroro“ problema. Rašytojo Vladimiro Zazubrino apsakymas „Blyški tiesa“ (1923) tarybiniais metais buvo publikuotas tik kartą – 1923 m., o apysaka “Šipulys” (1923) buvo išleista 1989 m., jau po autoriaus mirties. Aleksandro Tarasovo-Radionovo apysaka “Šokoladas“ (1922) kelis kartus buvo išleista trečiame dešimtmetyje, tačiau vėliau pamiršta. Straipsnyje aptariami neaiškūs “Šipulio” kūrimo epizodai, analizuojamas kūrinio siužeto, herojaus paveikslo, nesutampančio su “geležiniams revoliucijos riterio” kanonu, savitumas, taip pat atskleidžiami tipologiniai “Šipulio” ir apysakos “Šokoladas” bruožai bei tapatumai, nes pastarojoje taip pat vaizduojama dramatiška herojaus-čekisto istorija. Straipsnio autorė atkreipia dėmesį į recepcinį Zazubrino apsakymo “Blyški tiesa” ir “Šokolado” dialogą: abiejuose kūriniuose revoliucijai pasišventę herojai tampa jos nekaltomis aukomis. Akivaizdžios ir kūrinių patoso – siekio pateisinti “raudonąjį terorą” vardan “nuostabaus ateities žmogaus” – sąšaukos. Bendrų “Blyškios tiesos” ir “Šokolado” elementų randama tiek svarbiausių personažų paveiksluose, tiek poetikos srityje. Straipsnyje aptariamas ir Zazubrino bei Tarasovo-Radionovo “netinkamumo” tarybinėje literatūroje, jų nepritapimo prie ideologinės epochos klausimas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.