POLITIKA IR INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMAS: BALTIJOS ŠALYS PER KRIZĘ
Straipsniai
Vytautas Kuokštis
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8299
PDF

Kaip cituoti

Kuokštis V. (2015). POLITIKA IR INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMAS: BALTIJOS ŠALYS PER KRIZĘ. Politologija, 59(3), 59-86. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.3.8299

Santrauka

Straipsnyje keliamas klausimas, kokie veiksniai gali paaiškinti skir­tingą Baltijos valstybių ekonominę sėkmę (ar nesėkmę) ekonomikos ir fi­nansų krizės laikotarpiu 2008–2010 m. pirmoje pusėje? Konkrečiai žiūrima į investuotojų pasitikėjimą: kodėl Estija investuotojai pasitikėjo labiausiai, Latvija – mažiausiai (ši šalis vienintelė iš Baltijos valstybių kreipėsi į Tarp­tautinį valiutos fondą), o Lietuva užėmė tarpinę poziciją? Straipsnyje siekia­ma atkreipti dėmesį į trijų Baltijos valstybių skirtumus (ir panašumus) bei pabrėžti politinių-institucinių, o ne tik ekonominių veiksnių svarbą, aiškinant investuotojų pasitikėjimą. Nagrinėjama investuotojų pasitikėjimo kaip poli­tinės ekonomijos objekto svarba, pristatomi jo matavimo būdai bei teigiama, jog politiniai veiksniai gali turėti svarbią įtaką šiam kintamajam. Remiantis literatūra sukonkretinus politinius institucinius veiksnius, atliekama lygina­moji Baltijos valstybių analizė. Atsižvelgiama į šiuos politinius institucinius veiksnius: rinkimų procesus, nerinkiminio pobūdžio spaudimą valdžiai, vy­riausybės stabilumą bei neformalių institucijų kokybę. Straipsnyje teigiama, kad ekonomine prasme prieš krizę Latvijos padėtis buvo prastesnė nei Esti­jos ar Lietuvos, – jos turėjo tam tikrų (nors ir skirtingų) pranašumų. Ryškiau­si skirtumai tarp Estijos ir Lietuvos iškyla būtent politinėje institucinėje, o ne ekonominėje dimensijoje: Estijos pranašumas buvo palankiai susiklostę rinkimų ciklai, mažas nerinkiminio pobūdžio spaudimas ir – svarbiausia – geresnė šios šalies institucijų kokybė. Lietuvos ir Latvijos padėtis pagal po­litinius institucinius veiksnius buvo reikšmingai blogesnė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.