LIETUVOS FILOSOFIJOS RAIDA 1960–2010: APIMTIS, INSTITUCIJOS, LEIDINIAI
Filosofijos istorija
Gintaras Kabelka
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1287
PDF

Kaip cituoti

Kabelka G. (2012). LIETUVOS FILOSOFIJOS RAIDA 1960–2010: APIMTIS, INSTITUCIJOS, LEIDINIAI. Problemos, 81, 109-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1287

Santrauka

Straipsnyje taikant bibliometrinę prieigą nagrinėjami Lietuvos filosofiniai akademiniai 1960–2010 metų tekstai. Pamatuota jų visumos apimtis, jos kaitos dėsningumai: Lietuvos filosofijai pastaruosius 40 metų būdingas eksponentinis augimas – jos tekstų apimtis padvigubėja kas 8–11 metų. Straipsnyje gauti ir palyginti sovietinio ir posovietinio laikotarpio filosofinio diskurso vidutiniai rodikliai. Eksplikuota ir palyginta minėtų laikotarpių filosofijos institucinė struktūra: abiem laikotarpiais Lietuvoje vyrauja duopolija – didžiąją dalį filosofinių tekstų sukuria dvi institucijos (Vilniaus universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų
institutas). Apžvelgta periodinių leidinių raida, jų kiekybiniai pokyčiai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos filosofijai nuo 1970 m. būdingas eksponentinis augimas („mokslo jaunystės“ fazė). Daroma išvada, jog nepriklausomybės atgavimas teigiamai paveikė Lietuvos filosofijos produktyvumą, paskatino leidybinę
ir dalinę institucinę decentralizaciją.
Pagrindiniai žodžiai: Lietuvos filosofija, bibliometrija, diskurso augimas, institucijos, leidiniai.

The Development of Lithuanian Philosophy During 1960–2010: Volume, Institutions, Publications
Gintaras Kabelka

Summary
The article applies the approach of bibliometrics in order to analyze the development of Lithuanian philosophy. The object of the research was Lithuanian
academic philosophical texts published during the period 1960 to 2010. The article analyzes regularities in quantitative growth of Lithuanian philosophical
discourse. Since 1970 its growth rate is exponential: the total amount of philosophical texts doubles during 8–11 years periods. The article reveals the
institutional structure of Lithuanian philosophy and the main changes in the field of philosophical publications after 1990. Research shows that Lithuanian
philosophy since 1970 was growing exponentially (is in the phase of “youth of science”). It is concluded that restitution of independence has made a positive
impact on the productivity of Lithuanian philosophy, and has facilitated institutional and publicational decentralisation.
Key words: Lithuanian philosophy, bibliometrics, growth of discourse, institutions, publications.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.